Wp/wal/Toophphiyaa Dalgga Mantteta

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Toophphiyaa Dalgga Mantteta

Dalgga Mantteta (Amaarattuwan: ክልሎች, Oroomottuwan: Naannolee,) Toophphiyan kochchatuninne doonatun baasettida dalgga mantteti de'oosona. Ha ayiso dalgga manttetu shoray 1992 Toophphiyaa xaatta ayisuwaa sohuwan essiyoogan Toophphiyaa pino Kawotettaa xaphuwan de'iyanne 1995 ha'i de'iya ano seeray oosuwan pee'ido wodiyan gophphe gidanaadan oosettiis.[1]


Toophphiyaa Dalgga Mantteta Bessiya Karttaa

Dalgga mantteti baassi issoy issoy dalgga mantte zoreta keettan aqiyaageeta gidishin yarati sittan Allaanata kal"atiyoogan doorettidaageeta. Issi issi dalgga manttiyaa zoreta keettawu Peresddanttee de'ees. Ikka zoreta keettaa yaratun doorettees. Issi issi dalgga manttiyawu oosuwaa polissiya kontteti de'iyoogaa gididi yarati zoreta keettaa yaratu giddoppe Peresddanttiyan doorettidi boxooxissanawu zoreta keettaa shiiqoosona. Issi issi dalgga manttiyawu macaraa beeroy de'iyoogaa gididi zoreta keettaa oosuwaa polissiyaanne oosuwaa polissiya konttetussi bantta oosuwaa shiishshoosona.[2]

Toophphiyaa dalgga manttetanne ambbaa ayisota edit

Tammanne isiini Dalgga manttetinne ambbaa ayisota
Banddiraa Sunttaa Asaa coratettaa[3] Aahotettaa (km2)[4] Huuphe Ambbaa Karttaa
 
Addisaaba (ambbaa) 3,384,569 527 Addisaaba  
  Afaare 1,152,300 72,051 Samara  
  Amaaraa 29,134,988 154,709 Baahiri Daare  
  Benishangul-Gumuze 1,127,001 50,699 Asoosa  
  Diriddaawa (ambbaa) 493,000 1,559 Diriddaawa  
  Gambbeella 435,999 29,783 Gambbeella Ambbaa  
  Harare 246,000 334 Haraar  
  Oroomiya 35,467,001 284,538 Addisaaba  
  Sidaama ~4,200,000 ~12,000 Hawaasa  
  Sumaaliya 11,748,998 Jiijjiga  
  Tohossa Arggo Toophphiyaa ~2,300,000 ~39,400 Bongga, Teeppii, Miizaan Teferinne Tarcca.  
  Tohossa Dalgga Manttiya ~9,126,000 ~54,400 Hawaasa  
  Tigire 7,070,260 Meqele  

Naqaashata edit

  1. https://www.jstor.org/stable/26586251
  2. http://aysps.gsu.edu/isp/files/ispwp0838.pdf
  3. "Ethiopia". City Population.
  4. "Biiraawe istaatistikisiya".