Wp/tzm/ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⴰ-ⴷⵔⵄⴰ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⴰ-ⴷⵔⵄⴰ

ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⴰ-ⴷⵔⵄⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⴳⵔ ⵜⵉⵎⵏⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵍⵍⴰ ⴰⴼ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ. ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵍⵍⵉ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵣⴰ. ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵏⵜⵜⵏⵉⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ, ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ, ⵜⴰⵣⴰⴳⵓⵔⵜ, ⵉⴼⵏⵉ, ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ. ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ, ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ,ⴰⵛⵜⵓⴽⵏ, ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ, ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵙⴳⴳⴰⵢⴰⴷ ⴼ 70,880 ⴽⵎ². ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 3,113,653 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ. ⴺ-ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⴰⵏⴷⴰ ⵇⵡⴰⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵢⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵜⵓⴳⴳⴰⵔ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵏ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ ⵓⴳⴰⴼⴰ. ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ . ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴳⵉ ⵜⵡⴰⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵉⵏⴰⵣⵓⵔⵏ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵙⵙⵏⴼ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵛⵛⴷⴰⵃ ⵓⵎⵉ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵃⵡⴰⵛ. ⴰⵃⵡⴰⵛ ⴰⴷ, ⴷ ⵛⵛⴷⴰⵃ, ⴷ ⵛⵛⵏⴰ, ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵙⵓⵙ, ⴰⵏⴷⴰ ⵛⵛⵏⵓⵏ, ⵛⵛⵟⵃⵏ ⵙ ⵜⴰⵔⴱⴰⵄⵜ. ⵢⵍⵍⴰ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⵏ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴷ ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ ⵜⵜⴰⴽⵉⵏ ⴷⵉⵙ. ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵓⴷⴷⴰⵔ ⴰⵏⴷⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⵏ ⵢⵔⴳⴰⵣⵏ ⴷ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵅⵉⵏ (ⵜⵉⵡⵜⵎⵉⵏ). ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵟ ⴰⴳⵉ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ ⵓⵎⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ " ⴰⵔⴳⴰⵏ". ⵙ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ ⵙⴽⴰⵔⴰⵢⵏ "ⴰⵣⴰⵜⵉⵎ", ⵙⴽⴰⵔⴰⵢⵏ ⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵉ ⵡⵛⵛⴱⵓⴱ, ⵉ ⵡⴳⵍⵉⵎ, ⵉ ⵡⵓⵜⵛⵉ, ⵉ ⵜⴷⵓⵙⵉ.

ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⴰ-ⴷⵔⵄⴰ
ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⴰ-ⴷⵔⵄⴰ
{{{informeso}}}
ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏⵜ {{{ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ}}}
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ Berber flag.svgⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜFlag of Saudi Arabia.svgⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ Flag of Morocco.svg ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 2.676.847 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ {{{ⵜⵉⵖⵣⵉ/ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ}}}
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ
ⵍⵡⴰⵍⵉ {{{ⵍⵡⴰⵍⵉ}}}
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ
{{{informeso}}}
ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ
{{{ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ1}}}
{{{ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ2}}}
{{{ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ3}}}
{{{ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ4}}}
{{{ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ5}}}
{{{ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ6}}}
{{{ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ7}}}
{{{ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ8}}}
{{{ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ9}}}
{{{ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ10}}}
{{{ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ11}}}
{{{ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ12}}}
{{{ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ13}}}
{{{ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ14}}}
{{{ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ15}}}Bookmark-new.svg