Wp/kip/विकिपीडिया:स्वशिक्षा/रूपरंग

परिचय   सम्पादन   रूपरंग   विकिपीडिया जोड   सन्दर्भ  स्रोत   वार्तालाप पृष्ठ   ध्यान नइचुके   पन्जीकरण   बाका बाकै

कुनै विकिपीडियाला लेखए सर्सिऊ रूपरंगलाई निर्धारित जइन्या तरिका बढिजसो डइसिन्या शब्द संसाधकर (वर्ड प्रोसैसरर)ङाइ फरक ले। विकिपीडियाल रङने सन खङ (अर्थात् विजीविग वा WYSIWYG) प्रणालीए प्रयोग माटाए। आल कुनै पृष्ठरला अक्षर गाढा-घ्यान्टे जइने लागि सन शीर्षकरलाई सतन्ने लागि विशेष चिन्हर सन शब्दराई प्रयोग टाए। आआे चिन्हर सन शब्दराई पाङलाई "विकि मार्कअप" वा "विकीटेक्स्ट" पाङ हैगार्र। ठइन्याल कठिन अटाडे पनि वास्तवल आआे पाङए प्रयोग बन्दै सजिलो ले।

गाढा सन घ्यान्टे सर्सिन्या

edit

पारे भन्दा बढी प्रयोग टाने चिन्ह गाढा अक्षरर (अर्थात् बोल्ड) सनघ्यान्टे अक्षरर (अर्थात् आईटैलिक्स)ए चिन्ह सा। केइ शब्द, वाक्यांश वा वाक्यलाई गाढा वा घ्यान्टे नोए एइडे सन होडे वर्ण-लोपर (अर्थात् अपस्ट्रफ़ीर)ए चिन्ह (')ए प्रयोगङाइ टाए :

जे जसरो परिकाइ रङसिने
''घ्यान्टे'' घ्यान्टे

'''गाढा'''

गाढा

'''''गाढा सन घ्यान्टे'''''

गाढा सन घ्यान्टे

विकिपीडियाए नियम कता ले भने कुनै पनि लेखए मिन जब पहिलो पल्ट लेखल हुइ तब नोलाई गाढा अक्षररल सर्सिइ उदाहरणए लागि, आयो (उपग्रह)ए लेख अइजेडे आरम्भ टाए:

आयो गेमी सौर्य मण्डलए पाँचौं ग्रह बृहस्पतिए घ्यान्टे भन्दा घेआे उपग्रह सा होकाइ ज आआे पूरा सौर्य मण्डलए चौथो ...

घ्यान्टे अक्षर ए प्रयोग प्रायः किताबर, फिलमर, कम्प्युटर खेलर, इत्यादिए शीर्षकराइ लागि टाए। यदि लेखए विषय ज कुनै फिल्म वा पुस्तककए शीर्षक टाए भने गाढा सन घ्यान्टे अक्षर'ए प्रयोग डो ढुसिइ।

बिना कुनै कारण गाढा वा घ्यान्टे अक्षरए प्रयोग जइने लागि सावधान रहिचुके कताने भने आआे साधारण पाठकरलाई लेख पढ जइने कठिनाई टाए, होकाइ प्राय यितानो लेखरलाई तखेब रङडे पाठकर अन्य कुनै पृष्ठ तर्फ बार।

शीर्षक सन उपशीर्षक

edit

कुनै पनि लेखए व्यवस्थालाई चाआे जइने लागि शीर्षकर सन उपशीर्षकरङाइ घेआे फाइदा टाए। यदि जे रङो जे ढुइ कुनै लेख न्हेबोलो नोङाइ अधिक विषयरल पाङ टायान डोजे होकाई प्रत्येक विषयए तोबो-न्हेबोलो भन्दा अधिक अनुच्छेद लेर भने प्रत्येक विषयल लागि शीर्षक नैने (अथवा हर विषयल अलग उपभाग जइकाइ) लेख अधिक परिने लायक टाए। शीर्षक सन उपशीर्षक अइजइडे जइसि:

जे जेसरो जे रङुन जे ढुइ

==शीर्षक==

प्रल्हाद चन्द्र घिमिरे

शीर्षक

edit
गेमी सल्लेधारा

===उपशीर्षक===

जानकारि

उपशीर्षक

edit

ध्यान नइचुके बिना कुनै सामग्रीए शीर्षक सन उपशीर्षक जइसिकाई लेख परिने कठिन टाए। यितानो लेखर कुनै समाचारपत्रए शीर्षकर मिताऊ मेडे कुनै खबर माले

यदि कुनै लेखल चार वा नो भन्दा अधिक शीर्षक लेर भने नोल आफू ज तोबो बिषय सूची बनिए। आआे पन्नाए प्रयोगपोलए केही शीर्षक सन उपशीर्षक जइडे रङचुके।

एच टी एम एल

edit

विकिपीडियाए लेखराइ रंगरूप निर्धारित जइने लागि एच.टी.एम.एल. सन्ने परिने कुनै आवश्यकता माले।मात्र विकि मार्कअपए प्रयोग ज पर्याप्त तानेले। यदि जे पृष्ठर वा अनुच्छेदराइ अकार, अक्षरराई रंगर, इत्यादिल चाआे फेर-बदल जइआे जेपानजेऊ टाकन आल एच.टी.एम.एल. ए जानकारी सहायक टानेले

आआे शिक्षारलाई प्रयोगपोल प्रयोग जइचुके