Wn/shn/ဢီႇရၢၼ်း တုၵ်းယွၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈပၼ် ၸုမ်းဢိတ်ႇသရေး ၶဝ်ႈပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ တီႈ ပွႆးၾီႇၾႃႇ

< Wn‎ | shn
Wn > shn > ဢီႇရၢၼ်း တုၵ်းယွၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈပၼ် ၸုမ်းဢိတ်ႇသရေး ၶဝ်ႈပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ တီႈ ပွႆးၾီႇၾႃႇ

ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ၊ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 11၊ 2024

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်း
မိၵ်ႈမၢႆ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ဢိတ်ႇသရေး လႄႈ ပႃးလဵတ်ႈသတၢႆး
ႁူမ်ႈသၢင်ႈ!
ပၢႆႉ ၸုမ်း ၾီႇၾႃႇ

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢိတ်ႇသရေႈ လႆႈၶဝ်ႈတိုၵ်းသိုၵ်းယူႇတီႈ ထုင်ႉၵႃႇၸႃႇၼႆသေ ငုဝ်ႈငုၼ်းၸုမ်းမၢၵ်ႇၼင်ႇ ဢီႇရၢၼ်း လႆႈတုၵ်းယွၼ်း ယႃႇပေႁႂ်ႈပၼ် ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ဢိတ်ႇသရေး ၶဝ်ႈပႃး တီႈပွႆးမၢၵ်ႇၼင်ၵူႈပွႆး တီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းၸုမ်းၼင်ၵမ်ႇၽႃႇ FIFA သေ ၸတ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈတုၵ်းယွၼ်းဢၼ်ၼႆႉ လႆႈႁၼ်တၢင်ႇဝႆႉတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ ၶွင် ငဝ်ႈငုၼ်းၸုမ်းမၢၵ်ႇၼင် ဢီႇရၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈၽိတ်းၽိင်ႈ ဢၼ်ဢိတ်ႇသရေးၶဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ယွၼ်ႉဢိတ်ႇသရေးၶဝ်ႈ ဢိုတ်းႁႄႉဝႆႉ သဵၼ်ႈတၢင်း လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢႆးယူႇလီ၊ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ ယႃႈယႃ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တီႈထုင်ႉၵႃႇၸႃႇၶဝ် လူဝ်ႇဝႆႉယူႇၼၼ်ႉလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် မိူင်းၶဝ်ႈၸုမ်း FIFA ၶဝ် လူဝ်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ႁႄႉႁၢမ်ႈဢိတ်ႇသရေးသေ ဝႆႉလွင်ႈၼၵ်းၼႃၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ဝႃးၼႆယဝ်ႉ။

ဢီႇရၢၼ်းၼႆႉ ၶဝ်တိုၼ်းဢမ်ႇယိုၼ်းႁပ်ႉ လွင်ႈမီး မိူင်းဢိတ်ႇသရေးသေ ၶဝ်လႆႈမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပဵၼ်မိူင်းၽူႈၶဵၼ်ၵမ်ႇၽႃႇၼႆသေ ၶဝ်လႆႈႁႄႉႁၢမ်ႈ လွင်ႈသိူၵ်ႈသမ်ႇၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ၵူၼ်းလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းသွင်မိူင်းၼႆႉယဝ်ႉ။ တီးပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းပူဝ်ႇလႅၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၽူႈလဵၼ်ႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈဢၼ်ယွင်ႈၼၵ်း ဢီႇရၢၼ်းၼႆႉ လႆႈယိပ်းမိုဝ်းတူင်ႉတၵ်ႉ ၽူႈလဵၼ်ႈၽၢႆႇဢိတ်ႇသရေးၼႆသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်ႈၽၢႆႇဢီႇရၢၼ်းၶဝ် လႆႈႁႄႉႁၢမ်ႈၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်း ၽူႈလဵၼ်ႈၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢိုတ်းတေႃႇၸူဝ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈ ပီ 2023 လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ႁႃးမၢတ်ႉသ်ၶဝ် လႆႈၶဝ်ႈတိုၵ်း ဢိတ်ႇသရေးလႄႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်သိုၵ်းၵႃႇၸႃႇမႃးသေ ယွၼ်ႉပၢင်သိုၵ်းၵႃႇၸႃႇၼႆႉလႄႈ ၵူၼ်း ၽၢႆႇႁႃးမၢတ်ႉသ် လႄႈ တင်း ၽၢႆႇဢိတ်ႇသရေးၶဝ် လႆႈတၢႆမႃး ႁူဝ်ႁဵင်မၼ်းယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ၽၢႆႇဢီႇရၢၼ်းၶဝ် ႁပ်ႉတွၼ်ႈထိုင်ၸွမ်း လွင်ႈႁႃးမၢတ်ႉသ်ၶဝ် ၶဝ်ႈတိုၵ်းဢွင်ႇမၢၼ် မိူဝ်ႈ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉသေတႃႉ ၶဝ်ႈလႆႈထဵင်ဝႆႉဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈပႃးၵပ်းၵၢႆႇၵပ်းသိုဝ်ႈ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။


ငိူၼ်ႈငဝ်ႈတိုၼ်း edit