Welcome to Wikimedia Incubator! At the right there are some important links, and here are some tips and info:

  • If you haven't created a user page yet, please create one with for example Babel templates on it.
  • You can select your interface language in your preferences.
  • If you make articles, templates or categories, don't forget to add a prefix!
  • If your knowledge of English is good, you can help with translating pages to other languages you know, so more people can understand them!
  • If you want to translate the interface, please go to Translatewiki.net and follow their instructions.

If you have any questions, feel free to ask them on Incubator:Community Portal.

-- Welcoming Bot 10:05, 16 September 2023 (UTC)Reply

ⵄⵍⵉ ⵚⵉⴷⵇⵉ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ

edit

ⴱⵓⵕⵟⵕⵉ : ⵄⵍⵉ  ⵚⵉⴹⵇⵉ  ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ, ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⵔⵣⵓ ⴷ ⵓⵎⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎ  ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ  ⵏ  ⵓⴽⵜⵜⵓⵢ  ⵡⵉⵙ  18  ⵅⴼ  ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ  ⵏⵏⵙ.


ⵄⵍⵉ ⵚⵉⴷⵇⵉ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴷ ⵓⵏⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ, ⵉⵜⵜⵔ ⵙ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⴳ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ «ⴷ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⴼⵓⴳⴳⵔ ⵙ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ» ⴰⵎⵏⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⴽⵛⵎⵏ ⵙ ⵓⵖⵣⵓ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵙ ⵜⵍⵓⵎⵙⵜ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴳⵔ ⵉ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⵓⵖⵏ ⵙ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ (ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔ).

ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ.

ⵉⵍⵓⵍ ⵄⵍⵉ ⵚⵉⴷⵇⵉⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1942 ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵜⴰⵡⵏⵉⵖⵜ ⴳ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵏⵏ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳ ⵅⴼ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⴱⵔⵔⵃⵉⵍ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ.

ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ:

ⵉⵖⵔⴰ ⵓⵣⴰⵢⴽⵓ ⵜⵉⴼⵔⴽⵜ ⵜⴰⵎⵏⵣⵓⵜ ⴳ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴼⵏⴳⵓⵍⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⵓⵜ, ⵉⵙⵎⴷ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⴹⴰⵕⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⴷ ⵉⵖⵔ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⵖⵉⵏⵏ ⴰⵖ ⵢⵓⵎⵥ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1968, ⵉⴼⴼⵖ ⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴰⵎ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ.

ⵉⵎⵎⵓⴷⴷⴰ ⵓⵣⴰⵢⴽⵓ ⵙ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵚⵚⵓⵕⴱⵓⵏ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ (1979-1972) ⵉⵖⵔ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵙ ⵡⵓⵜⵓⵢ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵏⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵊⴰⴽ ⴱⵉⵔⴽ, ⵢⵓⵎⵥ ⴳ 13 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1988 ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙ ⵜⴱⵖⵓⵔⵜ ⵏ «ⵢⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⵊⴰⴷ» ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ «ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⵎⵎⴰⵣⴰⵍ ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ».

ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵉⵏ (ⵜⵉⵎⵙⴳⴳⴰⵔⵉⵏ)

ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵓⵣⴰⵢⴽⵓ ⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ, ⵉⵙⵙⵖⵔⴰ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ (1968-1970), ⵢⴰⴷⴼ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1972 ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴰⵎⵣⴰⵣ  ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ:


ⵉⴳⴰ ⵄⵍⵉ ⵚⵉⴷⵇⵉ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵉⵏⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵜⵔⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⵜⴳ ⵏⵏⵙ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ «ⵓⵛⵛⵉⵍ ⵏ ⵡⵓⵖⵓⵍ ⵙ ⵜⵢⵉⵎⴰⵏⵜ «ⴷ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⴼⵓⴳⴳⵔ ⵙ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ»

ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ:

ⵉⵙⴱⴷⴷ ⵓⵣⴰⵢⴽⵓ ⴰⴽⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1967, ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ «ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ» ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1972 ⴷ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵢⵉⴷⵔⵉⵏ.


ⵉⵃⵢⵢⵍ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1981, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵉⵜⵜⵢⴰⵎⴰⵥ ⵉⴽⵛⵎ ⴳⵉⵙ ⵙ ⵓⵖⵣⵓ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ (1982) ⵙ ⵙ ⵜⵍⵓⵎⵙⵜ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴳⵔ ⵉ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⵓⵖⵏ ⵙ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ (ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔ), ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵉⴽⴽⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ «ⴳ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵓⵔⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵉ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ» ⴳ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵉⵙⵏⵓⵎⵎⵍ ⴳⵉⵙ ⴰⵣⵡⴰⴳ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵍⵉⴽ ⵙⴳ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ.

ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⴷ ⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⴰⵎⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⵉⴼⵉⵡ ⵉⵏⴰⵡ ⴳ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵉⵜⵜⵔ ⵙ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴹⴰⵕⵜ ⵖ ⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⴳ ⵓⵖⵣⵓ ⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ.


ⵢⵓⵎⵥ ⵓⵣⴰⵢⴽⵓ ⵜⴰⴳⵎⴰⵡⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ - ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵙ ⵜⵖⵜⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ - ⵉⴽⴽ ⵜⵜ  ⵉⵏⵏ ⴷ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⴳ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵏⵏⵙ.

ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ:

ⵢⵓⵔⴰ ⵓⵣⴰⵢⴽⵓ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ, ⵖ ⵉⵍⵍⴰ:

- ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵄⵍⵉ ⵚⵉⴷⵇⵉ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ, ⵜⴰⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⴽⴰⵍⵉⵎⴰ, 1971.

- ⵜⴰⵢⵙⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍ, ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ, 25 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1982.

- ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵅⴼ ⵍⵎⵅⵜⴰⵕ ⵙⵙⵓⵙⵉ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⴰⵙⵉⴳⴳⵣⵜ ⵏⵏⴰⵊⴰⵃ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, 1986.


- ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ: ⵜⴰⵡⵛⴽⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵄⵕⴰⴱ 1989.

- ⵜⴰⵣⵎⵣⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⴷⵔⵏ (ⴰⵟⵍⴰⵚ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ) ⴷ ⵙⵓⵙ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 12, ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵇⵏⵉⵟⵕⴰ, 1992.

- ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ (ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ - ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ - ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ). 1993.

- ⵉⵣⵎⵓⵍⵏ: ⵜⴰⵡⵛⴽⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵄⵕⴰⴱ 1995.

- ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ: ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⴰⴱⵉ ⵕⴰⵇⵕⴰⵇ, ⵕⵕⴱⴰⵟ 2002.

- ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵉⵖ ⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⴰⵔⵏ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵟⴰⵕⵉⵇ ⴱⵏ ⵣⵢⵢⴰⴷ 2002.

- ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴷⵖⴰⵔ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵔⴽⴰⵎ 2004.

- ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ - ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵜⵏ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵄⵍⵉ ⵓⵥⵓⵍⵉⵟ- ⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ, «ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵉⵖ ⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⴰⵔⵏ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵟⴰⵕⵉⵇ ⴱⵏ ⵣⵢⵢⴰⴷ 2002». ⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ «ⵉⵎⵏⵖⵉⵜⵏ ⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ».

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ:

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵄⵍⵉ ⵚⵉⴹⵇⵉ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵉⵅⵛⵏⵏ ⴳ 10 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2004, ⵉⵜⵜⵓⵎⴹⴰⵍ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵖⵔⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵉⴼⵍ ⴷ ⴰⵡⵏⵏⵉ ⵏ:

«ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⴰⵖ ⵉⴳⴰⵏ, ⵉⵖ ⵜⵎⵎⵓⵜ ⵏⵎⵎⵓⵜ»

ⵢⵓⵔⴰ  ⵜ:  ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⵉⴷ  ⴱⵓⵜⴱⴰⵖⴰ. ABDELOUAHID BOUTBAGHA (talk) 10:11, 16 September 2023 (UTC)Reply