User:Omnipaedista/Sandbox

Terminology

edit
 • clause: ῥήτρα
 • indicative sentence: δηλωτικὴ ἀπόφανσις
 • declaration διαγορεύσις
 • propositionings, sentencings, factings: προτασιάσματα, ἀποφθεγματίσματα/ἀποφαντίσματα, γεγονοτίσματα
 • πρωταρχικαὶ καὶ παράγωγαι (primary and derivative) προτάσεις
 • πρωτοταγής: primordial
 • πρωτογενής: primary
 • ἀρχέγονος (πρωταρχικός): originary
 • πρωταρχικός: primitive
 • indexical δεικτικη
 • indicative ενδεικτικη
 • declarative διαγορευτικη
 • denotative δηλωτικη
 • significative σημαντικη
 • denotational δηλωσιακη
 • assertory βεβαιωτικη
 • postulational αιτηματικη
 • semantic σημασιολογικη
 • designative (προσ)διοριστικη
 • discharge ἐκφόρτισις
 • sentence: ἀπόφανσις
 • proposition: πρότασις

This is my personal sandbox, where I am experimenting with markup. Feel free to modify it constructively!

Ἀρχαί

edit

Πέντε ἦσαν αἱ θεμελιώδεις ἀρχαὶ κατὰ τὸ ποιεῖν τὴν Java:

 1. Δεῖ ταύτην εἶναι "ἁπλῆ, ἀντικειμενοστραφής, καὶ οἰκεία".
 2. Δεῖ ταύτην εἶναι "σθεναρὰ καὶ ἀσφαλής".
 3. Δεῖ ταύτην εἶναι "οὐδετέρα ἀρχιτεκτονικῶς καὶ φορητή".
 4. Δεῖ ταύτην εἶναι έκτελεῖν ἐργασίας μεθ' "ὑψηλῆς ἀποδοτικότητος".
 5. Δεῖ ταύτην εἶναι "interpreted, threaded, καὶ δυναμική".

Παράδειγμα (Paradigm)

edit
 • Ἀντικειμενοστραφής (Object-Oriented)
 • Δεδομημένη (Structured)
 • Προστακτική (Imperative)

Πειθαρχία Τυποποιήσεως (Typing discipline)

edit
 • Στατική (Static)
 • Ἰσχυρά (Strong)
 • Ἀσφαλής (Secure)
 • Ὀνομαστική (Nominative)
 • Κατάδηλος (Manifest)

Ἀναφοραί

edit
 • (ἀγγλιστί) O'Hanian, Hans ϗ Ruffini, Remo. Gravitation and Spacetime (2η ἐκδ.). New York: W. W. Norton. 1994.
  ISBN 0-393-96501-5.

Σύνδεσμοι

edit

! -->

Pronunciation

edit

grc-IPA, meaning, ell-IPA:

 • νεύω [néw.wɔ̀ɔ] "I nod" [ˈne.vo]
 • νεῦον [néù.won] "present participle of νεύω (neuter gender)" [ˈne.von]
 • Ὀδυσσεύς [o.dys.séws] "Ulysses" [o.ði.ˈsefs]
 • καλοί [ka.lój] "good ones (with ὀξεῖα)" [ka.ˈli]
 • καλοὶ [ka.lój] "good ones (with βαρεῖα)" [ka.ˈli]
 • οἶμαι [ój.màj] "I think" [ˈi.me]
 • μαῖα [máì.ja] "midwife" [ˈme.a]
 • πταίῃ [ptáj.jɛ̀ɛj] "that he fell into error" [ˈpte.i])
 • ἡγεμών [hɛː.ge.mɔɔ́n] "leader" [i.ʝe.ˈmon]
 • ἀγαπῶν [a.ga.pɔ́ɔ̀n] "one who loves (masculine gender)" [a.ɣa.ˈpon]
 • ἀμιγῆ [a.mi.gɛ́ɛ̀] "immiscibles; lat: immiscibilia" [a.mi.ʝi]
 • φυγή [phy.gɛɛ́] "escape; lat: fuga" [fi.ʝi]

Note: Compare the paratactic relation of oxeia and bareia with the parataxis of the two allophonic realizations of the Mandarin (cmn) tone: 上聲; as for the ΄ pitch, compare with the phenomenon of Swedish and Portuguese prosody); also compare the falling tone after an oxeia with the falling tone on a vowel that occurs in Japanese after an acute-accented vowel.

p b t d t̪ d̪ ʈ ɖ c ɟ k ɡ q ɢ ʡ ʔ ɸ β f v θ ð s z ʃ ʒ ɕ ʑ ʂ ʐ ç ʝ x ɣ χ ʁ ħ ʕ ʜ ʢ h ɦ m ɱ n n ̪ ɳ ɲ ŋ ɴ β̞ ʋ ɹ ɻ j ɰ ʙ r ʀ ɾ ɽ ɢ̆ ʡ̯ l l̪ ɫ ɬ ɮ ɺ ɭ ʎ ʎ̯ ʟ ʟ̆ ʍ w ɥ ɧ ʼ ɓ ɗ ʄ ɠ ʛ ʘ ǀ ǃ ǂ ǁ i y ɨ ʉ ɯ u ɪ ʏ ʊ e ø ɘ ɵ ɤ o ə ɚ ɛ œ ɜ ɝ ɞ ʌ ɔ æ ɐ a ɶ ɑ ɒ ʰ ʷ ʲ ˠ ˤ ⁿ ˡ ˈ ˌ ː ˑ ̪

Attic Greek noun declension

edit

Idioclitous

edit
 • Θωμᾶς Θωμάδες (no grc plural attested; -άδες is gkm)

Atticoclitous

edit
 • νεὼς νεῲ (m.)
 • λεὼς λεῲ (m.)
 • Μενέλεως *Μενέλεῳ (no plural attested)
 • ἅλως ἅλῳ (f.)
 • ἀνώγεων ἀνώγεω (n.)

Βithematic

edit
 • (ὁ) λύχνος (τὰ) λύχνα

Acatalectic bithematic

edit
 • αἰδὼς *αἰδοῖ (no plural attested)
 • Ἠὼς *Ἠοῖ (no plural attested)

Other

edit
 • ἥρως ἥρωες
 • ἠχὼ *ἠχοῖ (no plural attested)
 • λεχὼ λεχοῖ (not *λεχόες as in βό‑ες "oxen")
 • Λητὼ *Λητοῖ (no plural attested)

(bithematicity: αἰδοῦς < αἰδόσ‑ος)

Διαχρονία

edit
Template:Tnavbar-header
—75 BC    75 BC – 200    200 – 900    900 – 1300    1300 – 1500    1500 – present   1900 – present
Old Latin    Classical Latin    Late Latin    Medieval Latin    Renaissance Latin   New Latin    Contemporary Latin
See also: History of Latin, Latin literature, Vulgar Latin, Ecclesiastical Latin, Romance languages, Corpus Inscriptionum Latinarum
Template:Tnavbar-header
—1000 BC    1000 BC – 330 BC    330 BC– 330 AD    330 – 1453    1453– present   1796 – present 1990– present
[Mycenean Greek]    [Ancient Greek]    [Koine Greek]    [Medieval Greek]    [Dhimotiki]    [Katharevousa] [Revived Ancient Greek]
See also:

Note: The similarities are striking; the only part that doesn't fit at all is Renaissance Latin as corresponding to Dhimotiki. The correct correpondence is between Early Modern (Koine-derived) Hellenic dialects and Early Modern Romance languages.

Δοκιμή

edit

Wp/grc/ǂKxʽauǁʽein γλῶττα
ǂKχʽαυǁʽεινικὴ γλῶττα
'ʽʼŝ | lat-med (medical) | lat-medv (mediaeval)
άνάλημμα: flying buttress, astronomical analemma, Pappos' math. terminology (rlated to math. lemma?), in RevAttGrc (grc-rvd, Revived Attic Greek) it could denote project but the word has already too many connotations
σωρός
στοιβή
//h3.nom.n//
<περὶ>[pe.rí]|<περί>[pe.rí]
Ϝϝ ɔɛ
ΑΒΓΔΕϜϝΖΗΘΙ
Ǐǐ|Ĭĭ
Lobatschevskiĭ
ȷίȷημι
Lobatschevskiĭ, Λοβατσ'εῦσκι, Λοβατσ'ἐϝσκιι
 
Ἡ Ϝικιπαιδεία. Ἡ ϝικιπαιδεία. Ἡ Ϝικιπαιδεία. Ἡ ϝικιπαιδεία. ϜΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ. Template:IPAΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ.
[All]
[Most Used]
[Portal]
grc-att-rvd
Template:Grc-ipa-rows
e͜ʊ è
Νηκυκλοπαιδεία (Necyclopaedia)
[ho͝ɪ]
(the rule is -ώτατος, after a short-vowel-syllable not preceded by two or more consonants; in that case it's -ότατος)
Ws/grc/Ἀγαθὰ καὶ κακά
διεπαφή (not διεπιφάνεια), εἰκόνιον

P = I (current) x V (differential potential) (ρέον or ρεῦμα)

Documentation

Use this script template to enclose text in the polytonic, Ancient Greek script. It may be called directly, as λέγω, or may be passed via the sc parameter to templates that support that parameter. Note that text in a non-Latin script should ordinarily be accompanied by a romanization; for Ancient Greek, see Wiktionary:Ancient Greek Romanization and Pronunciation.

  * λέγω
  * Ancient Greek: λέγω grc (grc) (legō)
  * From Ancient Greek λέγω (legō), “‘I say, speak’”)

Unlike most script templates, this one is not named as an ISO 15924 code because many common modern Greek fonts do not support polytonic characters, and the ones that do have a very different look from most fonts for use with modern Greek. Thus, this template supports fonts that are good for displaying Ancient Greek and are commonly pre-installed on most people's computers, ensuring that polytonic text appears properly. Compare:

  * Οὐρανός using no template
  * Οὐρανός using Template:Grek
  * Οὐρανός using Οὐρανός


hammato-

Ἐν τοῖς Μαθηματικοῖς, τἀ κύρια ἀποτελέσματα ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν ἀναγώγων μονοτικῶν ἀναπαραστάσεων τῆς ὁμάδος Λῖ SL(2,R) (ἢ SL2(ℝ)) οφειλουμένα εἰσὶν τοῖς Gelfand - Naimark (1946), V. Bargmann (1947), Harish-Chandra (1952).

Mathematics

edit
H, X, Y sl2-τριπλίς 
 
 
 
 

-Τελεστὴς Κασιμίρ Ω

 

SL2(R)

Iε,μ  wj, 
 
 
 

SL2(R) Iε,μ

 • Iε,μ is reducible if and only if μ is an integer and ε=−(−1)μ. If Iε,μ is irreducible then it is isomorphic to Iε,−μ.
 • I−1, 0 splits as the direct sum Iε,0 = D+0 + D−0 of two irreducible representations, called limit of discrete series representations. D+0 has a basis wj for j≥1, and D-0 has a basis wj for j≤−1,
 • If Iε,μ is reducible with μ>0 (so ε=−(−1)μ) then it has a unique irreducible quotient which has finite dimension μ, and the kernel is the sum of two discrete series representations D + D−μ. The representation Dμ has a basis wμ+j for j≥1, and D has a basis w−μ−j j≤−1.
 • If Iε,μ is reducible with μ<0 (so ε=−(−1)μ) D + D−μ.
 • μ, −(−1)μ.
 • D+0, D−0, μ=0
 • Dμ μ −(−1)μ
 • Iε,μ ε≠−(−1)μ (where Iε,μ Iε,−μ).

To be translated, concluded, and fixed... ΔΕΛΤΟΣ: ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΕΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΕΑ...

Indices

edit

 

 

McKean-Singer formula

edit

 

Ἀναφοραί

edit
 • V. Bargmann, Irreducible Unitary Representations of the Lorentz Group, The Annals of Mathematics, 2nd Ser., Vol. 48, No. 3 (Jul., 1947), pp. 568-640
 • Gelfand, I.; Neumark, M. Unitary representations of the Lorentz group. Acad. Sci. USSR. J. Phys. 10, (1946), pp. 93--94
 • Harish-Chandra, Plancherel formula for the 2×2 real unimodular group. Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 38 (1952), pp. 337--342
 • Serge Lang, SL2(R). Graduate Texts in Mathematics, 105. Springer-Verlag, New York, 1985. ISBN 0-387-96198-4
 • William Thurston. Three-dimensional geometry and topology. Vol. 1. Edited by Silvio Levy. Princeton Mathematical Series, 35. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1997. x+311 pp. ISBN 0-691-08304-5

[[ Category:Wp/grc/Μαθηματικά ]]


Documentary (τεκμηριακή /τεκμηριωτική (ταινία))
Film (ταινία / πέλλιον)
Nanoionics (Νανιον(τ)ική)
Nano-el-ion-ics (Νανηλιον(τ)ική)
Androstenedione: androst(erone) + -ene + di- + -one [Ἀνδροστηνηδιώνη]

Economics

edit
 • Καταλλακτική

Catallactics is the praxeological theory of the way the free market system reaches exchange ratios and prices. [πραξεολογικὴ θεωρία | Σύστημα ἐλευθέρας ἀγορᾶς λόγους ἀνταλλαγῆς| τιμάς.] It aims to analyse all actions based on monetary [νομισματικὸν] calculation and trace the formation of prices back to the point where an agent makes his or her choices. It explains prices as they are and not as they should be. The laws [νόμοι] of catallactics are not value judgments [κρίσεις], but aim to be exact, objective and of universal validity [καθολικῆς ἐγκυρότητος].

It was first used extensively by the Austrian [Αὐστριακοῦ] economist Ludwig von Mises [Λουδοwίκου φὸν Μίζες].

Friedrich Hayek used the term Catallaxy [Καταλλαξία] to describe as "the order brought about by the mutual adjustment of many individual economies in a market."[1] He was unhappy with the usage of the word "economy", feeling that the Greek root of the word - which translates as "household management" - implied that economic agents in a market economy possessed shared goals. Hayek derived the word "Catallaxy" (Hayek's suggested Greek construction would be rendered καταλλαξία) from the Greek verb ρῆμα (καταλλάσσω) which meant not only "to exchange" but also "to admit in the community" [κοινότητα] and "to change from enemy into friend."

 • Πραξεολογία

In human society many actions will be trading activities where one person regards a possession of another person as more desirable than one of his own possessions, and the other person has a similar higher regard for his colleague's possession than he does for his own. This assertion modifies the classical economic view about exchange, which posits that individuals exchange goods and services that they both appraise as being equal in value. This subject of praxeology is known as catallactics.

The categories of praxeology, the general, formal theory of human action, as outlined by Murray Rothbard (pp. 945-946) are as follows:[1]

  * A. The Theory of the Isolated Individual (Crusoe Economics - Ροβινσῶνος Κρούσου)
  * B. The Theory of Voluntary Interpersonal Exchange (Catallactics, or the Economics of the Market)
     o 1. Barter [Ἀνταλλαγή]
     o 2. With Medium of Exchange [Μέσον Ἀνταλλαγῆς]
        + a. On the Unhampered Market [Ἀπαρακώλυτος Ἀγορά]
        + b. Effects of Violent Intervention with the Market [Ἐπιδράσεις Βιαίας Παρεμβάσεως]
        + c. Effects of Violent Abolition of the Market (Socialism) [Ἐπιδράσεις Βιαίας Καταργήσεως]
  * C. The Theory of War--Hostile Action [Θεωρία Πολέμου -- Ἐχθρικὴ Δρᾶσις]
  * D. The Theory of Games (e.g., von Neumann and Morgenstern) [Θεωρία Παιγνίων]
  * E. Unknown
  • They are issued by a number of companies, each of which provides a system that enables users to pay each other in units that hold the same value as gold bullion.
  • These competing providers issue independent currency, which normally carries the same name as their company.

Trope

edit

A literary trope (from Greek τρόπος - tropos "turn" related to the root of τρέπω - trepō "to turn, to direct, to alter, to change") is a common pattern, theme, motif in literature, or a term often used to denote figures of speech in which words are used in a sense different from their literal meaning

Latina

edit
 • Usor:Robbot
 • Categoria:Paginae audibiles
 • categoria formale est composita e morphismis et obiectis. topos compositus est categoria quaedam habens limita colimitaque finita et classificatorem subobiectorum et objectum exponentialem.
 • Structura abstracta

Anglo-Saxon

edit
 • Scīr/Angewanded > witanscip
 • ... ist þes lar af sceap, manigeo, and bygging...
 • anwardscip af scīr witanscip

Πρότυπον:Spoken Wikipedia boilerplate

edit
 
Spoken Wikipedia
Τόδε τὸ ἀρχεῖον ἤχου ἐποιήθη βεβασισμένον ἐπὶ τῆς ἐκδόσεως (τῆσδε τῆς ἐγγραφῆς) τῆς χρονολογηθείσης τὴν [[{{{1}}}]], καὶ οὐκ ἀναπαριστᾶ τὰς ἐπακολούθους μεταγραφὰς αὐτῆς. (Βοήθεια (ἀγγλιστί))

Category:Ἀκούσιμαι ἐγγραφαί

[[en:Template:Spoken Wikipedia]], [[es:Plantilla:Wikipedia Grabada peq]], [[ia:Patrono:Audio]], [[la:Formula:Spoken Wikipedia boilerplate]]

Πρότυπον:Spoken Wikipedia

edit
[[:Media:{{{1}}}|Ἄκουσον τήνδε τὴν ἐγγραφήν]] · [[:Image:{{{1}}}|(info)]]

Template:Spoken Wikipedia boilerplate

Category:Ἀκούσιμαι ἐγγραφαί

[[la:Formula:Spoken Wikipedia]]

Forthcoming articles

edit

Μέταλλον (μουσική)

edit

εἴθισται: 3rd sing. passive past perfect of εἰθίζω (epic form of ἐθίζω "I use to"); ᾆσμα "song"

Τὸ Μέταλλον γένος τι τῆς Ῥοκικῆς μουσικῆς ἐστί, ἔχον ὡς ἑὸν τὸ σῆμα τοῦς ταχεῖς ῥυθμοῦς καὶ τὸν ἦχον φωνῶν τε καὶ ὀργάνων μουσικῶν ἠλεκτρικῶς διεστραμμένον (λατινιστί: sonus distortus electricale). Τὰ θέματα τῶν στίχων τῶν Μεταλλικῶν ᾄσμάτων ποικίλλουσι, ἀλλὰ πᾶν ὑπογένος τὴν ἰδικήν oὑ στιχουργικὴν θεματολογίαν εἴθισται ἔχειν.

Κύρια ὑπογένη

edit

Κάτωθι περιλαμβάνονται τὰ κύρια ὑπογένη τοῦ μουσικοῦ γένους Μέταλλον:

Γένος Ἐξελιχθὲν ἐκ τοῦ Πρώϊμος ἐποχή Πρόδρομος τοῦ γένους Ἐπιφανεῖς ἀντιπρόσωποι
Βαρὺ μέταλλον (Heavy Metal) Σκληρὰ ῥοκική (Hard Rock) π. 1970-1980 Μολυβδοῦν Ζεπελῖνον (Led Zeppelin)
Μέλαν Σάββατον (Black Sabbath)
Σιδηρᾶ Παρθένος (Iron Maiden)
Ἰούδας Ἱερεύς (Judas Priest)
Ἀλοιῶν μέταλλον (Thrash metal) Βαρὺ μέταλλον, Σκληροπύρηνος παγκική (Hardcore punk) π. 1980 Κινητηροκάρα (Motörhead)
Μεταλλική (Metallica)
Σφαγεύς(Slayer)
Ἔξοδος (Exodus)
Δημιουργός (Kreator)
Μεταλλική
Σφαγεύς
Μεγαθάνατος (Megadeth)
Ἄνθραξ (Anthrax)
Ἄλκιμον μέταλλον (Power metal) Βαρὺ μέταλλον π. 1980 Ἰούδας Ἱερεύς
Σιδηρᾶ Παρθένος
Dio
Ἐψυγμένη Γῆ (Iced Earth)
Δέχου(Accept)
Ἑλλοϝῖνον (Helloween)
Σκάφος Πολέμου (Manowar)
Προοδευτικὸν μέταλλον (Progressive metal) Βαρὺ μέταλλον, Προοδευτικὴ ῥοκική (Progressive rock) μέσοις τῆς 1980 Ἄνασσα τῆς Ἐπικρατείας (Queensrÿche)
Θέατρον Ὀνείρων (Dream Theater)
Μοῖραι Προμηνύουσαι (Fates Warning)
Πόνος Σωτηρίας (Pain of Salvation)
Ὀπέτ (Opeth)
Συμφωνία Ι΄ (Symphony X)
Πρώϊμον μέλαν μέταλλον - Πρῶτον Κῦμα Μέλανος μετάλλου (First Wave of Black metal) Ἀκραῖον ἀλοιῶν μέταλλον 1981 - 1990 Μέλαν Σάββατον Φαρμάκιον (Venom)
Ἐλεήμων Μοῖρα (Mercyful Fate)
Βαθορία (Bathory)
Θανατικὸν μέταλλον (Death Metal) Ἀκραῖον ἀλοιῶν μέταλλον 1985 Θάνατος (Death)
Δεδαιμονισμένοι (Possessed)
Νοσηρὸς Ἄγγελος (Morbid Angel)
Πτῶμα Ἀνθρωποφάγου (Cannibal Corpse)
Θεοκτονία (Deicide)
Μέλαν μέταλλον - Δεύτερον Κῦμα Μέλανος μετάλλου (Second wave of Black metal) Πρώϊμον μέλαν μέταλλον π. 1990 ἰδὲ: Πρώϊμον μέλαν μέταλλον Ἀκρωτηριασμός (Mayhem)
Αὐτοκράτωρ (Emperor)
Ἀμαυρὸς Θρόνος (Darkthrone)
Burzum
Μόρσιμον μέταλλον (Doom metal) Βαρὺ μέταλλον π. 1980 Μέλαν Σάββατον Ὑπαπαντή (Candlemass)
Ἅγιος Ϝῖτος (Saint Vitus)

Συγκεχυμένα Γένη

edit
 • Μελωδικὸν θανατικὸν μέταλλον: Ἀμαυρὰ Ἡσυχία (Dark Tranquillity), Πρὸ τῶν Πυλῶν (At the Gates), Ἐν Φλοξίν (In Flames), Ἀρχιεχθρός (Arch Enemy), Οἱ Τεθαμισμένοι (The Haunted)
 • Μελωδικὸν μέλαν μέταλλον: Ἀμαυρὰ Ὀχυρά (Dimmu Borgir), Λίκνον Ἀκαθαρσίας (Cradle of Filth)

Talk:Wp/grc/Μουσική Ὀπἐτ is an egy theonym

fro: hanter ~ grc: θαμίζω "to frequent"

Category:Μουσική

Πελλιογραφία

edit
 • Stanley Kubrick (γεννηθεὶς τῇ 26ῇ Ἰουλίου 1928 ἐν Νέᾳ Ἰόρκῇ ἐν ταῖς Η.Π.Α. – τεθνηκὼς τῇ 7ῇ Μαρτίου 1999 ἐν Ἡρτοφορδείῳ Κομητείᾳ ἐν Ἀγγλίᾳ) ἦτο κινηματογραφικὸς σκηνοθέτης τε καὶ κινηματογραφικὸς συγγραφεὺς καὶ παραγωγὸς ἐξ Ἀμερικῆς.
 • Stanley Kubrick (natus die 26 Iulii 1928 in Urbe Novo Eboraco – mortuus est die 7 Martii 1999 in Childwickbury Manor apud Londinium) fuit moderator cinematographicus et pellicularum scriptor et factor Americanus.
 • Stanley Kubrick: Στανλεῖ(χ)ος (from enm stan "stone" + leegh [leːx] "meadow") Κοῦβρικ
 • filmography: πελλ-ιο-γραφ-ία (from grc πέλλα "skin")

Κατάλογος κινηματογραφημάτων (movies catalogue):

Τεκμηριακά κινηματογραφήματα (documentary films):

 • Ἡ Ἡμέρα τῆς Μάχης (Day of the Fight, 1951)
 • Ἱπτάμενος Πατήρ (Flying Padre, 1951)
 • Οἱ Ναυτίλοι (The Seafarers, 1953)

Μυθοπλαστικά κινηματογραφήματα (fictional films):

 • Φόβος καὶ Πόθος (Fear and Desire, 1953)
 • Ὁ Ἀσπασμὸς τοῦ Φονέως (Killer's Kiss, 1955)
 • Τὸ Αἰφνίδιον Κέρδος / Ἡ Ληστεία (The Killing, 1956)
 • Ἀτραποὶ Δόξης (Paths of Glory, 1957)
 • Σπάρτακος (Spartacus, 1960)
 • Λολίτη (Lolita, 1962)
 • Δρ. Strangelove ἤ: Πὼς Ἔμαθον Παύειν Ἀγωνιᾶν μέν, ἀλλὰ Ἀγαπᾶν τὴν Βομβίδα δέ (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 1964)
 • 2001: Ἡ Ὀδύσσεια τοῦ Διαστήματος (2001: A Space Odyssey, 1968)
 • Τὸ Ὡρολογιακὸν Χρυσόμηλον (A Clockwork Orange, 1971)
 • Βάρριος Λίνδον (Barry Lyndon, 1975)
 • Ἡ Λάμψις (The Shining, 1980)
 • Πλήρως Μεταλλικὸν Περίβλημα (Full Metal Jacket, 1987)
 • Ὀφθαλμοὶ Εὐρέως Κεκλῃσμένοι (Eyes Wide Shut, 1999)

Ἰθαγενεῖς Ἀμερίκιοι (Ἀμερίνδιοι)

edit

Latin/Esperanto/Rvd (=Revived) A.(=Ancient) Greek:

 • Aztecus/Azteci:Azteco/Aztecoj:Ἀζτέκος/Ἀζτέκοι (IPA:[az.dé.koj])
 • Maia/Maiae:Majao/Majaoj:Μαίαος/Μαίαοι (Μαιάη/Μαιάαι ([mai.já.aj]) (f); cf Δανάη/*Δανάαι) {Rejected:Μαιάς/Μαιάδες|Μαιαϊκός/Μαιαϊκοί|Μαίης/Μαῖαι}
 • Inca/Incae:Inkao/Inkaoj:Ἴγκαος/Ἴγκαοι ([íŋ.ka.oj]) {Rejected:Ἰγκάς/Ἰγκάδες|Ἰγκαϊκός?/Ἰγκαϊκοί}
 • Primae nationes "First Nations":Unuaj nacioj:Πρῶτα Ἔθνη
 • Cheyenni:Ĉejenoj:Σαιέννοι
 • Sivaci?(from Odawa: Naadowesiwag):Siuvakoj?:Σιϝάκοι
 • Oiibvae:Oĝibvoj:Ὀδζίβϝοι (Ojibway in English)
 • Odavae:Otavoj:Ὀδαύοι
 • Lakotae:Lakotoj:Λακότοι
 • Apachi:Apaĉoj:Άπάτσοι (Ἀπάχηδες in Kath.)
 • Navahi:Navahoj:Ναυάοι
 • Deneani:Deneoj?:Δενεοί (as in Δαναοί) (Dené in English from Athabascan De "flow" and Ne "Mother Earth")
 • Hopii:Hopioj:Ὅπιοι
 • Zunii:Zunioj:Ζούνιοι (Zuñi in Spanish)

Ἰθαγενεῖς Νοτιονήσιοι/Ὠκεάνιοι

edit

Latin/English/Esperanto/RvdAGreek:

 • Cadiagali:Cadigal:Kadigaloj:Καδιγάλοι
 • Eorae:Eora/Iyora:Eoraoj:Ἰόραοι
 • Vagimani:Wagiman:Vagimanoj:Ϝαγιμάνοι
 • Insulani Isthmi-Toresenesis/Districtorum-Toresensium:Torres Straits Islanders:Insulanoj de Toresa Markolo:Νησιῶται τοῦ Τορεσίου Ἰσθμοῦ
 • Maorii:Maori:Maorioj:Μαορίοι

Ὠκεανοί (Oceani)

edit
 • Ἀρκτικός (Arcticus)
 • Εἰρηνικος (Pacificus)
 • Ἀτλαντικός (Atlanticus)
 • Ἰνδικός (Indicus)

Alternative names

edit
 • Azerbaidzhan/Adrabigania/Atropatene/Albania Caucasiana
 • Zimbabua/Rhodesia:Ζιμβάβϝη/Ῥοδεσία

Unidentified country names in Wp/grc

edit

Africa & Asia (User:Nychus and others have proposed these countrynames but they didn't specify what are their English equivalents or if they found these names cited somewhere --some seem to be a bit odd).
Africa:

 • Νομιδική "?"
 • Αζανία "?" (w:en:Azania) (Tanzania is already listed as Τανζανία)
 • Μαυρουσία "?" ("Mauritania" is already mentioned as Μαυριτία)
 • Θᾶς "Chad"

Asia:

 • Σογδιανή "Iran" (Sogdiana)
 • Σκυθική "Kazakhstan" (Scythia)
 • Φοινίκη "Lebanon"
 • Τύλος "Bahrain" (Tylos)
 • Μαυρυανή "India"
 • Μαργιάνη "Turkmenistan" (Margu)
 • Φιλαδέλφεια "Jordan?" (Amman)
 • Δεκάπολις "Israel" / "Syria?"
 • Χωρασμία "Uzbekistan" / "Tajikistan?" / "Afghanistan?" (Greater Khorasan)
 • Σκυθία "Kazakhstan", Τύλος "Bahrain", Μαργιάνη "Turkmenistan", Ναβαταία "Jordan"

Hellenic languages/dialects codes

edit

Either Wikimedian (user-generated) or ISO-639-3: (In italics are my proposals for use in informal discussions and nonBabel Wikimedia userboxes)

 • ISO-639-3ell
  • ISO-639-3cpg
  • ISO-639-3pnt (this one has Babel userboxes on Wikimedia projects and on BetaWiki)
  • WikiMediaell-grk
   • Griko
 • National languages
  • WikiMediaell-dhim (demotic)
  • WikiMediaell-kath (semi-constructed)
 • Helladic/Cypriot originated (“nonperipherally” of Modern Greece and Cyprus originated, that is) regional dialects of

el

  • ISO-639-3tsd (patois? nonmutually comprehensible by el-speakers?)
  • WikiMediaell-cyp
  • WikiMediaell-dod

|>

  • WikiMediaell-cyc
  • WikiMediaell-crt

|>

  • WikiMediaell-pel
  • WikiMediaell-ion

|>

  • WikiMediaell-nor (northern)
 • ISO-639-3gkm
 • ISO-639-3grc
  • WikiMediagrc-pam
  • WikiMediagrc-dor
  • WikiMediagrc-eol
  • WikiMediagrc-ion
  • WikiMediagrc-lcr
  • WikiMediagrc-ac
  • WikiMediagrc-ach
  • WikiMediagrc-att
  • WikiMediagrc-hom
   • Homeric Greek
 • ISO-639-3gmy
 • WikiMediapie-hel
  • Hellenic languages
 • Pidgins?: rom-ell (Romano-Greek), ell-yev (Yevanic language) (Wikimedia codes)
 • Attic Greek
  • Koiné Greek
   • Byzantine Greek language
    • Modern Greek
     • Modern Greek
     • Katharevousa
    • Yevanic language
    • Cypriot Greek
    • Cretan Greek
    • Griko language (possibly with Doric elements)
   • Pontic Greek language
   • Cappadocian Greek language
   • Romano-Greek language
   • Tsakonian language

or alternatively:

 • Doric Greek
  • Doric variant of Koiné
   • Tsakonian language

Note: I am using ell to denote all neohellenic dialects derived from gkm; I am using zho to denote all sinic languages derived from och.

Other WikiMedia codes

edit
 • yow: Yowlumni

Pontic Greek phonetics

edit
 • σ΄ σ̌ ʃ ш ς
  • Σ΄ Σˇ Ʃ Ш Ϛ
   • Ʃ is diff. than Σ
 • ζ΄ ζˇ ʒ ж -
  • Ζ΄ Ζˇ Ʒ ж
   • Ζζ (Auvergnat & USSR-Pontic)
 • καλατσ̌έβ / καλατςέβ
 • δ΄εάβασον / δ'εάβασον / διεάβασον |Δ΄ΕΑΒΑΣΟΝ | Δ΄ἈΒΑΣΟΝ
 • ΄ palatal
  • μ΄ [mɲ]
  • δ΄ [ðj]
  • ζ΄ [ʒ]
 • ' apostrophe (in case of vowel elision)
 • χαλάζ΄εα
 • κουτζής | ΚΟΥΤΖΗΣ
 • 'κ έςς | 'Κ ΕϚ
 • χαλάζ΄'αδακά | ΧΑΛΑΖ΄'ΑΔΑΚΑ or ΧΑΛΆΖ΄'ΑΔΑΚΆ (not ΧΑΛΆΖ΄ΔΑΚΆ)
 • ä εα [æ]: όλä όλεα, οσπίτä οσπίτεα, λεοντάρä λιοντάρεα, τραγωδ΄äνος τραγωδ΄εανος, κιφάλä = κιφάλεα, θέλετ'äτο (θέλετε ατό) θέλετ'εατό, ομ΄äζω ομ΄εάζω
 • ö εο [œ]: τελ΄ö́νω τελ΄έονω, ĥ΄ö́νιν ςεόνιν
 • šκεπάζω ςκεπάζω, šκίζω ςκίζω, šκύλος ςκύλος
 • ĥ ς: ĥέρι ςέρι, ĥαιρετώ ςεραιτώ, ĥίλä ςίλεα
 • ζ > ž: χαλάžä χαλάζ΄εα, žαγκώνω ζ΄αγκώνω
 • ξ > κ+š: κšύνω κςύνω
 • ψ > π+š: πšη πςη πσ΄η
 • δογμενίων'εσουν
 • ιδέασεσουν ιδέας'εσουν

Tsakonian phonetics

edit
 • <ρζ> [(r)ʐ] (phonetically equivalent to pol <ż>)

-ιστί

edit
 • Κρητικιστί
 • Κυπριακιστί
 • Ῥωμαιικιστί ("in Pontic Greek")
 • Ῥωμαϊστί ("in Latin" or "in Rome's Italian Dialect")
 • http://www.wikipedia.org/
 • ϗ

Topkharas

edit

Γιάγκος Λάμπου Κανονίδης - Τοπχαράς (Giangos Lambou Kanonidis - Topkharas, 1889 - 1938), ποιητής υπό τα ψευδώνυμα Δάμων Εριστέας (Damon Eristeas), Ανατολίτης (Anatolitis), Μαχαράνον (Macharanon): «ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΚΟΝ ΧΑΡΑ», κομοδία ςε διο μέρι, φωνητική, μονοτονικό, Τραπεζούς 1910. «ΤΟ ΣΙΜΒΥΛΙΟ ΣΙΝΕΔΡΙΑΖΙ», κομοδία μονόπρακτη. «ΤΟ ΓΡΑΜΑ ΤΥ ΠΑΠΑ», δράμα, φωνητική. «ΟΤΣΚΟ», κομοδία μονόπρακτι. «ΤΑ ΜΑΪΑΣ», «Ο ΜΙΚΤΑΡΤΣ ΤΙ ΧΟΡΙΕΜΥΝ», «ΚΑΣΚΑΜΑ ΜΥΡΔΥΛΙΖΜΑΤΑ» μονόπρακτα. «Ι ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙ ΣΤΙ ΓΛΟΣΑ. Ι ΚΙΔΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΕΒΥΣΑΣ», οπερέτα ςε τρις πρακςις Νοβοροςιςκ 1927.


Rare Greek diacritics

edit
 • ᾰ ᾱ ῐ ῑ ῗ ῠ ῡ ῢ ΰ ῧ Ῠ ᾼ ῼ ῌ

Hebrew diacritics

edit

Examples:

 • נִצְחוֹנוֹת / גוֹאַה

Amharic

edit
 • አምላክ [or እግዜር] ይመስገን ሁልጊዜ (Amlak [or Əgzer] ymäsgän hulgize)

Scots

edit
 • its trewlie simpill. almoist aw th woirds aire juist germainic; compair thim wi thir Inglis cognats. fowk shuid honnour th leids o thir fathirs an/or o th "coosens" o thir fathirs, mait!

Swedish

edit
 • låt från en riktigt bra band

Proverbs:

 • "Alltid är det något sa flickan som blödde näsblod."
 • "När man talar om trollen så står de i farstun och lyssnar."

Russian

edit
 • ‘налюбуйтесь’ (gaze in awe!)
 • ‘полюбоватьсь’ (take a look!)

Proverbs:

 • "За́втрак съешь сам, обе́д раздели́ с дру́гом, у́жин отда́й врагу́."
 • "Пова́дился кувши́н по́ воду ходи́ть, тут ему́ и го́лову сломи́ть."
 • "Хороша́ дочь А́ннушка, ко́ли когда́ хва́лит мать и ба́бушка."

Translations to grc from other AnLangs

edit

lat to grc

edit
 • abnuere: ἀπορρίπτειν
 • accreditatio: προσκύρωσις
 • allusio: νύξις, ὑπαινιγμός
 • cambiatio (P-Celtic root): ἀνταλλαγή
 • catheranus (lat-medv (=mediaeval); P-Celtic root): λόχος (m.)
 • cisisbeatura (18th c. lat): ἁβροφροσύνη (ἁβρός "suave" + -φροσύνη (< φρο(ν)- "mind" + -σύνη "-ness"))
 • compilatus: ἐπισεσωρευμένος (lit. trsln), μεταγεγλωττισμένος (CompSci)
 • consuetudo: συνήθεια (υ & α are short)
 • deportatus: ἀπ-εληλαμένος (cf. ἐλαύνω)
 • domi: οἴκοι (one of the few grc words in locative singular)
 • erethismus (lat-med (=medical); grc root): ἐρεθισμός
 • erudita (f.): λογία (ι is short, α is long)
 • deflectiο: ἐκτροπή
 • impingere: ἐμπήγειν
 • infringere: κατασπάειν
 • interpretatus: διἡρμηνευμένος
 • lana: λῆνος
 • lisciva (lat-vulg): τεφρικὸν ὕδωρ, λίγδη (gkm λίγδα "ash-water" -> grc-rvd), καυστικὸν δισ-ανθρακικὸν νάτριον (scientific term: "caustic soda")
 • palumbinus: ("belonging to pigeon" can be rendered by) "περιστερίδειος" or "περιστερήσιος"
 • parturitio: τοκετός (m.)
 • puerpuralis: λοχευτικός, λόχειος
 • punicus: καρχηδονιακός
 • scriptica: γραπτική
 • venenum: grc-att: ἰός (m., long ι) (but this word may also mean "virus" in grc-rvd), grc-ke: φάρμακον (but this word may also mean "drug" in grc-rvd), gkm: φαρμάκιον

fro to grc

edit
 • j'acquitt(e): ἐξοφλῶ/ἐξοφλέω (via ell-kath)
 • aventure: τύχη, εὐκαιρία, περιπέτεια
 • (s')aventurer: ῥιψοκινδυνεύειν
 • chevalerie: ἱπποτισμός (not ἱπποτείᾱ; it means "horse husbandry" in equinology (ἱππολογία))
 • cordon: χορδίς (gen. χορδίδος) (dim. of χορδή)
 • embu(s)cher: ἐλλοχάειν, ἐνἑδρεύειν
 • ferme: ἐνοικίασις/ἐκμίσθωσις ἀγροκτήματος
 • graisse: λίπασμα ("grease"; the same word means "fertilizer" in ell)
 • joindre: συμμετέχειν
 • pijon: περιστεριδεύς (dim. of περιστερά (long α))
 • resverie/rêverie: ῥέμβη

xtg/xga to grc

edit
 • glanno-: ὄχθη
 • iscā-: ἰχθυολίμνη (ἰχθύς + λίμνη)
 • lanco-: λόγχη
 • lat-: βάλτος (m.)
 • lēmo-: πτελέα (-έα is a typical grc/el-kath phytonym ending; confer ἀμυγδαλέα "almond-tree")
 • petru- (xga): τέτρα-

sga to grc

edit
 • t(o)-ánaicc: ἔφθασεν
 • argat: ἄργυρος

owl to grc

edit
 • in ois oisou: διὰ παντός (τοῦ χρόνου)

ang to grc

edit
 • beȝeondan: (ἔτι) περαιτέρω
 • fearh: γρώνιον (dim. of the Laconian Doric Greek γρώνα (long α)), σῡΐδιον (dim. of the Doric Greek σῦς (m.))
 • gorian: ἀτενίζειν
 • grǽd: γραστιδωτός (or γρασσιδωτός)
 • grǽdig: λιμαζόμενος, καταναλωτής, καταβροχθίζων
 • grǽfa: θαμν-ών, gen. -ῶνος (-ών is a typical grc *ἐκτροφειώνυμον/*ectropheonym? & *φυτειώνυμον/*phyteonym? "breeding-placename & plantation-placename")
 • mættoc: ἀξίνη (long ί)
 • scypen: βούσταθμος

enm to grc

edit

(with circumflexes instead of macrons)

 • glymsyng: ὀφθαλμισμός (neolog.) (cf. eng:glance, deu:Blick, ita:occhiata, por:relance, spa:vistazo, fra:œillade, ell:ματιά (f.))
 • goodly "gladly": εὐχαρίστως (lit. "graciously")
 • grisly: φοβερός, τρομερός
 • haberdasshere: μικροδυματέμπορος, πῑλέμπορος
 • harlotrye: αἰσχρότης
 • hastifliche: ἐσπευσμένος (lit. "hastened", past prtcpl. of σπεύδω)
 • hête: θερμότης
 • hente (synonym of kauȝt): ἥρπαξεν, συνέλαβεν
 • homycide: ἀνθρωποκτόνος
 • hôm: οἴκαδε ("to the house"), οἴκοθι ("in the house")
 • hôr: φαιόθριξ (pl. φαιότριχες)
 • housbondrye: οἰκιακὴ οίκονομία
 • icche: κνησμός
 • ilhayl: δυστυχία ("bad luck"; the same word means "misery" in ell)
 • jape: τέχνασμα
 • kaynard: μωρός
 • knarry: δύστροπος
 • lêf: ἀποχώρησις
 • lyne: γενεαλογία, γενεαλογικὴ γραμμή
 • makelês: ἄζευκτός (the translation to ell-dhim is αταίριαστος)
 • maunciple: ἐπιχειρηματικὸς ἀντιπρόσωπος (translation directly from ell-kath)
 • mệche: ξίφος (n.)
 • mêltyd: ὥρα γεύματος
 • mêde: λιβάς? (τῆς λιβάδος) (the word means "meadow" in gkm, but in grc-ke it just means "humid place")
 • mệde: βασιλικὴ δωρεά
 • shoppe: πρατήριον

goh to grc

edit
 • elilenti: ἐξορία (long α)

gmh to grc

edit
 • vert: πέρυσι

osx to grc

edit
 • biodan: προσφέρειν
 • ehuskalk: ἱπποκόμος
 • giworpan: ἐρριμμένος, ἱέμενος
 • nadra: ἔχις (f.; gen. ἔχιδος?)
 • thus: καίτοι?

gml to grc

edit
 • scuft: ἀκρώμιον

edt to grc

edit
 • fardiligon: ἐκτελεῖν
 • gesterkon: ἐνισχύειν
 • gewisso: βεβαίως

dum to grc

edit
 • ǥekeert: ἐστραμμένος
 • hane: ἀλέκτωρ
 • wonde: πληγή

non to grc

edit

(with double acutes, as it was originally pronounced; e.g. e̋ instead of the usual orthography é)

 • ba̋de: πλύνεσθαι
 • bi̋tar: δήξεις
 • bua: ἑτοιμάζειν
 • fy̋sa: ποθεῖν
 • kallask: ὀνομάζεσθαι
 • krjűpa: ἕρπειν
 • lengri: μακρύτερος
 • mildi: τρυφερός
 • niðir (Old Scandinavian): ὑπό
 • ǫrmum: ὅπλοις
 • valda: ἐπέλεξον
 • vanta: ἐλλείπεσθαι

got to grc

edit
 • gaqumþs: ἀφιχθείς

prg to grc

edit
 • bugga: τόξον ἱπποσαγῆς (nom: ἱπποσαγή (f.))
 • bukkareiss: ὀξυοβάλανος (ὀξύα + βάλανος)
 • bukkawarni: κίσσα

cel to grc

edit

(cel is an ISO 639-2 code)

 • ebor-acon: ταξ-ών, -ῶνος (τάξ-ος "taxus" + -ών)

xto to grc

edit

(IAST transliteration)

 • klyosmāṃ: ἠκουσμένος
 • kukäl: ἅρμα
 • kursärwā: ὀχήματα
 • lutkäs: γενοίμεθα
 • papärku: ἠρώτηκα
 • pätkru: φλεφαρίδες
 • poräṃ: πῡρά (n. pl.)
 • śkänt: δέκατος
 • wiki: εἴκοσι

txb to grc

edit
 • aśeñca: μεταφέρων
 • mīsa: σάρκες (sing. σάρξ (f.))
 • snai: ἄνευ
 • śwerppewä: τετράποδον (as in τετράποδον ζῷον; nominalized adjective)
 • tarstwa: ἀκάθαρτοι σκέψεις
 • tsaṅkär: κορυφή
 • tserekwa: πλάναι
 • yaltse: χίλιοι (thε first ι is long)
 • wrauña: κόραξ

hlu to grc

edit
 • ki-sa-ma-: κτενιζ-
 • tuwas: σός, τεός

hit to grc

edit
 • arnuzi: ὄρνυνται
 • ḫar-nin-k-azi: ὄλλυνται
 • ḫar-u̯eni: ἔχομεν
 • turii̯an: ἡτοιμασμένον

ave to grc

edit
 • åŋhāirē: κάθηνται
 • barəmna-: φερόμενος
 • xrūma-: αἱματηρός

pli to grc

edit
 • इध (IAST:idha): ὦδε

xpg to grc

edit
 • αδδακετ: ποιήσει
 • Αρεζαστιν: Κυβέλην
 • δακαρεν: ἐποίησαν
 • εδαεσ: ἐν(απ)έθεσεν
 • τετικμένος: κατηραμένος

akk to grc

edit
 • i-mḫur: ἔλαβεν
 • maṣṣārūt-im: (τῆς) κηδεμονίας
 • purkullu: λατόμος
 • uriḫullu: ποινή

xhu to grc

edit
 • pašš-ien: ἀποστεῖλοι

sux to grc

edit

(infinitive-forms, not accurate morphemic renditions of the verbs)

 • e: ἐκβαίνειν
 • kur: ἐμβαίνειν
 • te: πλησιάζειν, προσεγγίζειν

elx to grc

edit
 • lipa-me: ὑπηρεσία
 • siya-n: νεώς (m.), πρακτήριον
 • sunki-me: βασιλεία

ett to grc

edit
 • etera "foreigner, client": πελάτης "someone powerless seeking protection"
 • lautniθa: ἀπελευθέρα (f. sing.)
 • tusurθir: ζεῦγος γεγαμημένον

Ἀγγειώνυμα ("vessel-names"):

 • aska: ἀσκός (m.), φιάλη
 • aska eleivana: ἐλαιοφιάλη (lat-medv: flasco)
 • cape: κύπελλον
 • capra: ὑδρία (ell: στάμνα, λαγήνα (in the dialect of Neo Souli))
 • cletram: λεκάνη, κάλαθος (m.)
 • culiχna: κύλιξ (m.; gen. κύλικος)
 • cupe: κύπη, τροφεῖον (lat: cūpa)
 • leχtum: λήκυθоς (f.)
 • leχtumuza: ληκύθιον
 • patna: πατάνη (ang: bolla)
 • pruχum: πρόχоυς (lat: cannata)
 • qutum: κώθων (m.)
 • qutumuza: κωθώνιον
 • θafna: δισκοπότηρον
 • θina: δῖνος (m.)

haw to grc

edit
 • hookipa: φιλοξενία
 • kai-ehu: ἁλοσ-άχνη (lit. "sea spray"; in grc-att it was also used for denoting some marine species)
 • lei: ἀνθοστέφανος (m.)
 • makai: ἅλαδε (neolog. from ἅλς (f.) + δέ)
 • pahoehoe: πράα (f. form of πρᾶος; both vowels are long: [praá.àa]) ἡφαιστειακὴ πλήμμυρα
 • pupu: ὀρεκτικά (as in ὀρεκτικά γεύματα)

yag to ell & grc

edit
 • mamihlapinatapai: ματιά μεταξύ δύο ανθρώπων, ο καθένας εκ των οποίων εύχεται ο άλλος να ξεκινούσε κάτι που και οι δύο θα επιυθυμούσαν αλλά κανείς από τους δύο δεν θέλει να ξεκινήσει | ὀφθαλμισμός μεταξὺ δυοῖν ἀνθρώπων, καθενὸς ἐξ αὐτῶν εὐχομένου περὶ τοῦ ἄρξεσθαι ὑπὸ τοῦ ἑτέρου τὸ πράττειν τὶ, ἐπιθυμητὸν μὲν ὑπ’ ἀμφοτέρων, οὕπερ δὲ ἡ ἔναρξις ἠθελημένη ἐστὶ ὑπ’ οὐδενός

deu to grc

edit
 • buschartig: λοχμώδης
 • herznagend: δηξίθῡμος
 • hinüberbringen: διαβιβάζειν
 • lauernd: λοχάδην
 • scharren: γνάπτειν
 • Wettstreit: δῆρις (f.; gen. δήρεως?)

fra to grc

edit
 • fréquanteur (slang): θαμιστής (from grc θαμά "frequently"), συχναστής
 • pis (m.): μαστός (m.)
 • rare: σπάνιος
 • redevance: παροχὴ προνομίων

eng to grc

edit
 • career: σταδιοδρομία (lit. trsln)
 • debt assumption: ἀνάληψις ὀφειλῆς (personal), προσομολόγησις (3rd party)
 • harassment: παρενόχλησις
 • grit: χάλιξ (m.; gen: χάλικος)
 • issue: πρόβλημα? ("social issue"), τεῦχος (n.) ("magazine issue")
 • mortgaging: ὑποθήκευσις
 • pre-marked banknotes: προσεσημασμένα χαρτονομίσματα
 • pricing: τιμολόγησις
 • redeveloping: ἐπαν-ανα-πτύσσειν
 • tuff: τόφος (m.)

gmy to grc & eng

edit

(transcribed, phonetically romanized (not attested), phonetically graecized (not attested), and transcibed to IPA; also: trsln to grc-att and eng)

 • a-ni-ja-pi anhiaphi ἀνἵᾱφι [an.hí.aː.phi] (-phi: instrumental case): χαλινοῖς (dative of χαλινός) | "with bridles"
 • e-me emei *ἑμεί [he.méj]: ἑνί | "to the one"
 • qo-u-ko-ro gwoukolos γϝουκόλος [gwou.kó.los]: βουκόλος | "cowboy"
 • a-pi-qo-ro amphiqwolos ἀμφίκϝολος [am.phí.ko.los]: ἀμφίπολος | "maidservant"
 • e-u-ke-to euketoi εὔκετοι [éw.ke.toj]: διακηρύττει | "(s)he declares"
 • e-we-pe-se-so-me-na ewepsesomena ἐϝεψησόμενα [e.we.psɛː.só.me.na] (root: ἐϝεπ-): ἐξῡφασμένα? | "weaved" (n. pl.)
 • no-pe-re-a2 nophelea νωφέλεἁ [nɔː.phé.le.ha]: ἀνωφελῆ | "unavailing, otiose" (neut. pl.)
 • o-pi opi ὄπι [ó.pi]: ἐπί | "on, close to"
 • pe-i spheis/spheihi σφεις/σφείἱ [spheis]/[sphéj.hi]: σφεῖς | "theirselves"
 • po-me-ne poimenei ποιμένει [poj.mé.nej] (dative case): ποιμένι | "for the shepherd"
 • ta-na-wo tanawos ταναϝός [ta.na.wós]: ταναός, μακρύς | "long"
 • ti-ri-po-de tripodes τρίποδες [trí.po.des]: τρίποδες | "tripods"

grc to lat

edit
 • ἀγεωμέτρητος: ingeometratus
 • ἀδιαλλακτικότης: implacabilitas, intransigentia
 • ἄλλοθι: aliunde
 • ἀνειλημμένος: assumptus?, susceptus, capessitus?
 • ἅπαξ: semel
 • ἄρδην: firme (antonym of infirme)
 • ἀτάρ (syn. of ἀλλά, ὅμως, ἐν πάσῃ περιπτώσει, πάντως, ὁπωσδήποτε, πρὸς τούτοις, ἐξ ἄλλου): attamen, batenim, quamquam
 • αὐτάρ (syn. of δέ): at?, autem?
 • βεβαίως: scilicet
 • γάρ: enim, ergo?
 • δίζυγον: biiuge
 • δίκυκλον: birotum
 • δμῳή: oboedita?
 • ἐγκατάλειψις: relictio
 • (neolog.:) ἐγκαταλελειμμεν-ικόν ("abandonware"): relict-ialis (both -ικόν & -ialis are calques of the fra morpheme -iel, as in logiciel)
 • ἐγκαταλελειμμένος: relictus, destitutus, discessus
 • εἰσίτω: inito
 • ἑκατέρωθεν: utrimque?
 • ἐνῷ: quom
 • ἐνήδρευσας: consurrexisti
 • ἐωθώς: adsolitus?
 • μέν "on one hand": (untranslatable?)
 • μονόχειρ: unimanus
 • νέκυες: mortui
 • ὅθεν: unde
 • ὄχεσφι: curribus
 • ὀχύρωσις: munimen
 • τλημοσύνη "forbearance": clementia
 • τοὐλάχιστον (adv.): saltim, ast
 • φρασεολογία: phraseologia

Given names

edit
 • Aino (Finnic root): Αἰνώ
 • Elisabeth: Ἐλισαβέτη / Ἐλισάβετ
 • Emma: Ἔμμη
 • Felix: Φῆλιξ (gen: Φήλικος)
 • Grace: Χάρις (gen: Χάριτος), Γρατία (from latin gratia)
 • Henry: Ἐρρίκος
 • Isabella: Ἰσαβέλλα
 • Kevin: Κευῖνος
 • Lily: Λίλια, Κρινώ (grom grc: κρίνος (m.))
 • Milena: Μιλένη
 • Nathan: Νάθαν
 • Sigmund: Σιγιμοῦνδος

Plural of vīrus

edit

I do find sensible most (except viri and virii) of the suggestions so far about the correct theoretical plural of the latin word vīrus. However, I find the suggestion vīra a bit more sensible than the other ones, since the singular of vīrus is a neuter noun (except that it, along with vulgus, have -us where most all other lat neuters have -um) and the proper morpheme for plural neuter nouns in this language is -a:

2nd-decl. n
sing. nom. vīrus
acc. vīrus
abl. vīrō
dat. vīrō
gen. virī
plur. nom. vīra
acc. vīra
abl. vīrīs
dat. vīrīs
gen. vīrōrum

lzh & ltc

edit
 • Poetry:
 • "In ancient Chinese ancient Chinese, these tones included: 1) a high flat pronunciation; 2) a high and rising pronunciation; 3) a low pronunciation; 4) a clipped pronunciation, which ended in an unvoiced consonant. In poetry, classes 1 and 2 were combined into a category called “level tone,” and 3 and 4 comprised the category of “slant tone” words." (Here A.Chinese apparently denotes ltc.)
 • lzh-och (Literary Chinese language with Old Chinese phonology) (IPA:ˁ=HLPA:‘):

菩萨蛮/唐/李白 zho-cmn: Pú Sà Mán [詞 "cí"]/Táng/Lǐ Bó

平林漠漠烟如织, bjæng(平) lim平 mak(入) mak入 ˁen平 nyo平 tsyik入, A flat-top forest stretches far in embroidered mist,

寒山一带伤心碧。 han(平) srean平 ˁjiet(入) tajH入 syang平 sim平 pjæk入. A cluster of mountains cool is tinged with heartbreak blue.

暝色入高楼, meng(平) srik入 nyip(入) kaw平 luw平, The mansion in creeping dusk in clad,

有人楼上愁。 hjuwX(上) nyin平 luw平 dzyangH去 dzrjuw平. Someone up there is sad.

玉阶空伫立, ngjowk(入) keaj平 khuwng平 drjoX上 lip入, On marble steps I stand forlorn,

宿鸟归飞急。 sjuwk(入) tewX上 kjwɨj(平) pjɨj平 kip入. Birds fly hurriedly by back to roost.

何处是归程? ha(平) tsyhoH去 dzyeX上 kjwɨj平 drjeng平? Where, pray, is the way home?

长亭连短亭。 drjang(平) deng平 ljen(平) twanX上 deng平. Along a string of wayside pavilions I roam.

 • Shījīng (zho-cmn pron.) [楚茨 Chu Ci] (two types of syllables: 1 (Ferlus) and 2 (Jaxontov)):

执爨踖踖 2tɨp 1tshon-s 2tshak 2tshak

为俎孔硕 2waj 2tsraʔ 1khoŋʔ 2dak

或燔或炙 1wɨk 2ban 1wɨk 2tak-s

君妇莫莫 2kun 2bɨʔ 1mrak 1mrak

为豆孔庶 2waj 1dos 1khoŋ 2stak-s

为宾为客 2waj 2pin 2waj 1khrak

献酬交错 2hŋan-s 2du 1kraw 1tshak

礼仪卒度 2rijʔ 2ŋaj 1tsut 1lak-s

笑语卒获 2s-ʔaw-s 2ŋaʔ 1tsut 1wrak

神保是格 2mlin 1puʔ 2deʔ 1krak

报以介福 1pus 2lɨʔ 1krɨts 2pɨk

万寿攸酢 2mans 2dos 2liw 1dzak

They attend to the furnaces with reverence;

They prepare the trays, which are very large;

Some for the roast meat; some for the broiled.

Wives presiding are still and reverent,

Preparing the numerous [smaller] dishes.

The guests and visitors,

Present the cup, and drink all round.

Every form is according to rule;

Every smile and word are as they should be.

The Spirits quietly come,

And respond with great blessings;

Myriads of years as the [fitting] reward.


 • 平 [bjæng] level (vowels, syllabic consonants) Pinyin-like:[ˉ],Wong-like:[ˌ],IPA:[˥] (cmn Píng) (corresponds to cmn Pinyin:ˉ,IPA:˥,IPA2and ˊ˧˥ǎ)
 • 上 [dzyangX] rising (glottal stop) [΄][ˏ][˧˥] (cmn Shǎng) (corresponds to cmn Ø,˩,à or ˇ,˨˩˦,a᷉)
 • 去 [khjoH] departing (glottal fricative) [`][ˉ][˩] (cmn Qù) (corresponds to cmn ˋ,˥˩,â)
 • 入 [nyip] entering (voiceless stops) [Ø][ˍ][˩˧ɔ᷅??] (cmn Rù) (no historical correspondences in cmn)
 • ˓cɔ˒
 • X = [ʔ] = ɔ / H = [h] = ˒
 • IPA:

sjuwk˩˧ tewʔ˧˥ kjwɨj˥ pjɨj˥ kip˩˧‖

↗ha˥ tsɥhoh˩ dzɥeʔ˧˥ kjwɨj˥ drjeŋ˥‖

 • ˥
 • ˧˥
 • ˩
 • ˩˧?? ("nothing much is known about the pitch level of the tone")

[sjuwk入 tewX上 kjwɨj平 pjɨj平 kip入.

ha平 tsyhoH去 dzyeX上 kjwɨj平 drjeng平?]

 • Rare/inexistent och clusters:
 • jwh
 • dzrw (cf. dzrwænʔ)
 • Chan's hypothesis on och vowel inventory:
 • i e æ ɑ o u y ø oe

(alt. hypotheses: Pulleyblank's and Baxter's)

 • Relation with zho-yue:

"In classical Chinese, four basic tones are the level (平 ˌp‘iŋ), the rising (上 ˏsœŋ), the going (去 ˉhœy) and the entering (入 ˍjɐp). The entering tone is a special case for when a syllable ends with [p], [t], or [k]; those syllables have a shorter quality than others.

The tones are further divided into upper and lower level, ie. the rising and the going tones. The entering tone is divided into upper entering, middle entering and lower entering. The upper entering is the same tone as upper level; middle entering the same as upper going; and lower entering the same as lower going."

V-/V+:

 • si˥, si˥˧ / si˨˩, si˩
 • si˧˥ / si˩˧
 • si˧ / si˨
 • sik˥ (s.c.v.) | sik˧ (l.c.v) / sik˨

Note: s.c.v. stands for short central vowel; l.c.v long central vowel; V-:voiceless; V+: voiced; L: sonorant.

Compare with ltc:

 • ˥ 55
 • ˧˥ 35
 • ˩ 11
 • ˩˧?? 13??
 • Summary:

Tone system: high flat | high-rising | low | clipped | high flat+high-rising = so-called_level | low+clipped=so-called_slant

 • Evo. from ltc to zho-yue:
 • 赌:tuʔ → tou˧˥
 • Evo. from och to ltc:
 • Reconstructions:
 • 歌:-aj → -a
 • 谈:-am → -am
 • 冬:-uŋ → -owng
 • 对转 (duizhuan):
 • 往 *gwrjangx
 • 于 *gwrjag
 • 扬 *lang
 • 舁 *lag
 • Proto-Sino-Tibetan (sit):
 • 八 yue:[baat˧] from och *pret < sit *b-ryat (cf. Classical Tibetan (bod-clas) brgyad)

Vidē etiam: Tone number

Note: ?? denotes high uncertainty; _ denotes a word boundary; C: consonantl V: vowel. Note: The translations below were provided by User:Itsmine and User:Shinjiman.

 • Interface:
 • Could not create a new page. It already exists.

不not建build新new頁page。 已already存exist也too。

yue/cmn: fau2/bù gin3/jiàn san1/xīn yip6/yè. ji5/yǐ chyun4/cún ya5/yě.

och: pǝ_kanh_sin_yep??‖ lǝʔ_ʒ́hǝ̄n_lhiáj??‖

 • Below is a list of the most recent file uploads.

近close獻display如as_if下below。 (recents|list-like|below)

gan6/jìn hin3/xiàn yu4/rú ha6/xià.

gǝrʔ_sin??_Cǝ??_ghrāʔ‖

 • 因because

yan1/yīn

ʔin

 • Watch this page

派watch哨page (modern meaning sect+chirp)

paai1/pài saau3/shào

phrēh_shaws

 • Mail sent

書letter遣send矣prtcl(prfct)

syu1/shū hin2/qiǎn yi5/yǐ

Csyǝ??_Cin??_hǝʔ‖

 • compose(d)

jaan6/zhuàn

ʒ́(h)rōnʔ (praeclassicale), ʒhrwā́n (classicale)

 • 清clear晰clear度manner "clarity" (och?)


ching1sik1dou6 / qīngxīdù
rhuk sik?? dāk

 • 光light度manner "luminosity" (och?)


gwong1dou6 / guāngdù
kwāŋ dāk

 • 版edition本basis "version"


baan2bun2 / bǎnběn
prānʔ -pǝ̄rʔ, -pǝ̄́n

 • 問inquire語expression "query"


man6yu5 / wènyǔ
mhǝns yV??

 • 函corresponde式rule "function"


haam4sik1 / hánshì
ghǝ̄m ƛǝk

 • 異differen-ce,-t


yi6/yì
ɬǝks|źɨ̀

 • 審examination, revision


sam2/shěn
tǝmʔ|ćím

 • 覽inspect源spring "view source"


laam5 yun4/lǎn yuán
lam?? ŋor|ŋʷǝn

 • 不not明clear之prtcl反anti毒venom "unknown antivirus"


fau2 ming4 zi1 faan2 duk6 / bù míng zhī fǎn dài
pǝ mraŋ tǝ p(l)anʔ dhūk

 • 去remove簿register "logout"


heui3 bou6/qù bó
khaʔ bhāʔ

 • 概 generally (och?)


koi2,3/gài
dV??

 • 題 headline


tai4/tí

 • 纂 edit


jyun2/zuǎn
Can??

 • 替 change


tai3/tì
thīts

 • 刪 delete


saan1/shān
sān??

 • 往 go


wong5/wǎng
waŋʔ

 • 組 group


jou2/zǔ
ćāʔ

 • 權 rights


kyun4/quán
gwar|ghyuɛn

 • 自(from)...致(deliver, to)...


ji6/zì...ji3/zhì ...
ʒhits|ʒjì...trits|ṭɨś...

 • Leave this line exactly as it is
 • Put regular expression fragments (just the part that goes between the //) below
 • These will be matched with the URLs of external (hotlinked) images
 • Those that match will be displayed as images, otherwise only a link to the image will be shown
 • Lines beginning with X are treated as comments
 • Put all regex fragments above this line. Leave this line exactly as it is.
 1. 同留
 2. 下(中之//)乃正表式
 3. 乃外(連)圖配之
 4. 配乃成像,非配則成連
 5. 有 X 之為注
 6. 入正表式。同留

[ ]

 • Common protection reasons
 • Excessive vandalism
 • Excessive spamming
 • Counter-productive edit warring
 • High traffic page
 • 通錮之理
 • 多破
 • 多灌
 • 反產之戰纂
 • 高量之頁

[...]

the yue tone-inventory: si˥˧si˧˥si˧ si˨˩si˩˧si˨ sik˥sik˧sik˨