افغانستان


Salamoona Saturday, 4 د December ، 2021 year .

د کابل ښار يو منظر

که زما لپاره کوم پيغام ليکل غواړۍ نو د خبرواترو مخ کې يې وليکۍ.


خان ګل