ၸွႆႈထႅမ်:လမ်းၼႂ်း

This page is a translated version of the page Help:Contents and the translation is 100% complete.

တီႈၼႆႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈႁႃလႆႈ ႁဵင်းၵွင်ႉ ဢၼ်ၵွင်ႉဝႆႉပၼ် လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ လႄႈ ၼႃႈလိၵ်ႈတၢင်ႇၸိူဝ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ပိူင်လူင်

  • ဢႅပ်ႉၾ်ဢေႇၶိဝ်ႇ (ၶေႃႈထၢမ် ဢၼ်ၵႆႉၵႆႉထၢမ်) – လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ဢိၼ်ႇၶိဝ်ႇပေႇထႃႇ လႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈၼႆႈ။
  • လွင်ႈမႄးထတ်း – ႁဵင်းၵွင်ႉ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း သွပ်ႉၾ်ဝႄး လႄႈ လွင်ႈမႄးထတ်း။
  • ၵူႈမိုဝ်း – လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ လႄႈ လွင်ႈတၢင်းလူဝ်ႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈတႄႇႁဵတ်း တူဝ်ၸၢမ်း ဝီႇၶႂ်ႇမႂ်ႇ တီႈ ဢိၼ်ႇၶိဝ်ႇပေႇထႃႇ လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇ တူဝ်ႇမဵင်းၽႄ ၶွင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလူဝ်ႇသင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။
  • လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် ၽႃႇသႃႇ – လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ လႄႈ လွင်ႈတၢင်ႇလၢတ်ႈ ပၼ်ႁႃ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် ၽႃႇသႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၾွၼ်ႉ၊ လွင်ႈပေႃႉလိၵ်ႈ...

လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ တၢင်ႇၸိူဝ်း

  • ဝေႃးႁၢၼ် – တွၼ်ႈတႃႇ တူၺ်းယဵမ်ႈ ၶေႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း သေဢၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႅပ်ႈတေလူဝ်ႇမႃးတီႈၼႆႈ။
  • ISO 639 – သဵၼ်ႈမၢႆ ၶွင် ၶူတ်ႉ ၽႃႇသႃႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ ISO 639
  • ပေႃႇလသီႇ – ပေႃႇလသီႇ ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ဢိၼ်ႇၶိဝ်ႇပေႇထႃႇ
  • လူတ်ႇၶိုၼ်ႈ – တေႁဵတ်းႁိုဝ် လူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸူး ၶွၼ်ႇမွၼ်း သေ ၸႂ်ႉၶိုၼ်း တီႈၼႆႈ။

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽႃႇသႃႇပိူင်လူင်ၼႆႉ ပဵၼ် ဢိင်းလဵတ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလူမ်ၸႂ်တႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈ ၽႃႇသႃႇတၢင်ဢၼ် လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းယူႇ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီး ပၼ်ႁႃ ၵဵဝ်ႇၵပ်း တၢင်းထႅၵ်ႉၼိၵ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ (မိူၼ်ၼင်ႇ ဢမ်ႇမီးၾွၼ်ႉ တႃႇပိူင်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် ၵၢၼ်ပေႃႉလိၵ်ႈ) ၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင်၊ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇႁဝ်းမႃႈလႄႈ။