Category:Users:By language:th

 {{#babel:th-0|th-1|th-2|th-3|th-4|th-5|th}}
Babel user information
th-0 ผู้ใช้คนนี้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย (หรือเข้าใจได้ด้วยความยากลำบาก)
th-1 ผู้ใช้คนนี้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไทย
th-2 ผู้ใช้คนนี้มีความรู้ระดับกลางเกี่ยวกับภาษาไทย
th-3 ผู้ใช้คนนี้มีความรู้ระดับสูงเกี่ยวกับภาษาไทย
th-4 ผู้ใช้คนนี้สามารถใช้ภาษาไทยได้เหมือนภาษาแม่
th-5 ผู้ใช้คนนี้สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างเชี่ยวชาญ
th-N ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
Users by language

This category sorts users speaking Thai (ไทย) by order of fluency: 1 = basic, 2 = intermediate, 3 = fluent, 4 = nearly native, 5 = professional, N = native.

No translated text (syntax: {{user language category|th|2=translated description}}).


Wikipedia · Wiktionary · Wikibooks · Wikinews · Wikiquote · Wikisource · Wikiversity


ak:Nkyekyem:User th