Wy/si/ගාල්ල

< Wy‎ | si
Wy > si > ගාල්ල

දකුණු ලංකාවේ ප්‍රධාන නගරයක් වෙයි.

Wikipedia:si
Wikipedia:si
සිංහල විකිපීඩියා ලිපිය කියවන්න​:

පැමිණිය හැකි ආකාර

edit