Wp/zgh/ⵜⴰⴽⵉⴱⴱⵓⵜⵙⵜ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⴰⴽⵉⴱⴱⵓⵜⵙⵜ

ⵜⴰⴽⵉⴱⴱⵓⵜⵙⵜ ⵏⵖ ⴰⴽⵉⴱⴱⵓⵜⵙ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Kibbutz, ⵙ ⵜⵄⵉⴱⵔⵉⵜ: קִבּוּץ ⵏⵖ קיבוץ) ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⵓⵙⴽⵉⵔⵜ ⴳ ⵢⵚⵕⴰⵉⵍ, ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵉⴽⵉⴱⴱⵓⵜⵙⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴷⴷⵔⵏ ⵖⴰⵙ ⵅⴼ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ. ⵜⴰⴽⵉⴱⴱⵓⵜⵙⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⴳⴰⵜⵜ ⵜⴽⵉⴱⴱⵓⵜⵙⵜ ⵏ ⴷⴳⴰⵏⵢⴰ ⴷⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⴼⴰⵍⵉⵚⵟⵉⵏ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⵎⵔⵙⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1910 ⵅⴼ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵉⵎⵣⵡⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴼⴰⵍⵉⵚⵟⵉⵏ.[1]

ⵜⴰⴽⵉⴱⴱⵓⵜⵙⵜ ⵏⴰⵀⴰⵍⴰⵍ

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵕⵜ

ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ''קִבּוּץ" ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵉⴱⵔⵉⵜ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ "gathering" ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵏⵖ "ⴰⵎⵙⴳⵔⴰⵡ" ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⵉⴽⵉⴱⴱⵓⵜⵙⵏ ⴳ ⵉⵚⵕⴰⵉⵍ ⴳⴰⵏ ⵜⵓⵣⴷⵓⵖⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵣⵡⵡⵓⵔⴰ ⵉⵙ ⵏⵏ ⵙⵔⵙⵏ ⵉⴹⴰⵕⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴼⴰⵍⵉⵚⵟⵉⵏ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵏⵏ, ⵙⵓⵍⵍ ⴷⵔⵓⵙⵏ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⴼⴰⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉⵏ, ⵉⵍⵍⵉ ⵉⵢⵢⵏ ⵢⵓⴷⴷⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵎⵓⵏⵓⵏ ⴳ ⵉⴽⵉⴱⴱⵓⵜⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵜⵙⵏ ⴳ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵙⵜ, ⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵏ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵉⵏⴰⵖⴰⵏ ⴷ ⵉⴼⴰⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉⵏ.

ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ

ⵜⵜⵓⵢⵙⵙⴰⵏⵏ ⵉⴽⵉⴱⴱⵓⵜⵙⵏ ⵎⴰⵙ ⵍⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ. ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⵔⵙⵍ ⵏ ⵉⴽⵉⴱⴱⵓⵜⵙⵏ, ⵓⴷⴰⵢⵏ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴼⴰⵍⵉⵚⵟⵉⵏ, ⵉⵍⵍⵉ ⵉⵢⵢⵏ ⵢⵓⴷⴷⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⴷⴷⵔⵏ ⴳ ⵉⴽⵉⴱⴱⵓⵜⵙⵏ ⴳ ⵜⵜⴷⴷⵔⵏ ⵖⴰⵙ ⵓⴷⴰⵢⵏ, ⴰⵔ ⴳⵉⵙⵏ ⵜⵜⴷⴷⵔⵏ ⴰⵎ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵉⵎⵇⵇⵓⵕⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

  1. https://www.touristisrael.com/what-is-a-kibbutz/6053/