Wp/zgh/ⵉⵔⴰⵏ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵉⵔⴰⵏ

ⵉⵔⴰⵏ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⴰⵔⵉⵙⵉⵜ : ايران, ⵉⵔⴰⵏ), ⴷⴰ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⵡⴷ ⴼⴰⵔⵉⵙ, ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⵓⵖⵣⵉⴼⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵏⵙⵍⵎⵜ ⵏ ⵉⵔⴰⵏ (ⵙ ⵜⴼⴰⵔⵉⵙⵉ: جمهوری اسلامی ايراﻥ, ⵊⵓⵎⵀⵓⵔⵉ ⵉⵙⵍⴰⵎⵉ ⵉⵔⴰⵏ), ⴷ ⵢⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⵉⵜ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ. ⵉⵙⵡⵜⵜⴰ ⵜⵜ ⴷ ⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⴽⴰⵙⴱⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷ ⵓⴳⵓⵍⴼ ⴰⴼⴰⵔⵉⵙⵉ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ, ⵜⵙⵙⵓⵔ ⵜⴰⵍⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ, ⴰⵔⵎⵉⵏⵢⴰ, ⴰⵣⵔⵉⴱⵉⴷⵊⴰⵏ, ⵍⵄⵉⵔⴰⵇ, ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ, ⵜⵓⵔⴽⵎⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏⵜⵓⵔⴽⵢⴰ. ⵜⵓⵎⵥ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ 1 648 195 ⴽⵎ².

ⵉⵔⴰⵏ