Wp/zgh/ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ

ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵔⵎⵏⵥⴰⵡⵜⵜⵓⵔⴰⵣⵉⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵍⵍⴰ ⵖⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ, 97% ⵏ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡⵜⴰⵣⵉⵜ ⴷ 3% ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ[1] ⵜⴻⵜⵜⵢ ⴰⵙ ⴱⵓⵍⴳⴰⵔⵢⴰⵓⴳⵔⵉⴽ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵓⵜⵔⵉⵎ, ⵊⵓⵔⵊⵢⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ, ⴰⵔⵎⵉⵏⵢⴰⵉⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ, ⵄⵉⵔⴰⵇ, ⴷ ⵙⵓⵔⵢⴰ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ. ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵙ ⵢⵉⵍⵍ ⴳ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ: ⵉⵍⵍ ⵏ ⵉⵊⴰ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ, ⵉⵍⵍ ⴰⴱⵔⴽⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⴷ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ.[2]

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ

 


ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ ⵙ ⵓⵣⴽⵣⴰⵡ
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴰⵜⵓⵔⴽⵉⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔⴷⵉⵜ - ⵜⴰⵔⵎⵉⵏⵉⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴰⵏⵇⴰⵔⴰ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵔⴰⵊⴰⴱ ⵟⴰⵢⵉⴱ ⴰⵔⴷⵓⴳⴰⵏ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 780 580 ⴽⵎ²
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ (2007) 1 158 647
ⵜⴰⵏⵥⵥⵉ 92.3/ⴽⵎ²
ⴰⴷⵔⵉⵎ ⵍⵉⵔⴰ ⵜⴰⵜⵓⵔⴽⵉⵜ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓ +90
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ .tr

ⵜⴳⴰ ⴰⵏⵇⴰⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ, ⵜⴳ ⵉⵙⵟⴰⵎⴱⵓⵍ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴳ ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ. ~70-80% ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷⴰ ⵙⵎⵉⵍⵏ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵉⵜⵓⵔⴽⵉⵢⵏ, ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⵥⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⵔⵓⵙⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴰⵎ (ⵉⵔⵎⵉⵏⵉⵢⵏ, ⵉⴳⵔⵉⴽⵏ, ⵓⴷⴰⵢⵏ, ⵉⴽⵓⵔⴷⵉⵢⵏ, ⴰⵄⵔⴰⴱⵏ, ⵉⵙⵉⵔⴽⴰⵙⵉⵢⵏ, ⵉⵍⴱⴰⵏⵉⵢⵏ, ⵉⴱⵓⵙⵏⵉⵢⵏ, ⵉⵊⵓⵔⵊⵉⵢⵏ, ⴰⵜⴳ.).[3] ⴳⴰⵏ ⵉⴽⵓⵔⴷⵉⵢⵏ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵥⵓⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⴷⵔⵓⵙⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ~20% ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ.[4]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

  1. , Zdanowski, Jerzy (2014). Middle Eastern Societies in the 20th Century. Cambridge Scholars Publishing. p. 11. ISBN 978-1443869591. The Republic of Turkey lies on two continents. Approximately 97% of it is in Asia, in the geographical regions known as Asia Minor and the Armenian Upland. The remaining 3% of Turkey is in Europe, on the Balkan Peninsula.
  2. National Geographic Atlas of the World (7th ed.). Washington, D.C.: National Geographic. 1999. ISBN 0-7922-7528-4. "Europe" (pp. 68–69); "Asia" (pp. 90–91): "A commonly accepted division between Asia and Europe ... is formed by the Ural Mountains, Ural River, Caspian Sea, Caucasus Mountains, and the Black Sea with its outlets, the Bosporus and Dardanelles."
  3. "Toplumsal Yapı Araştırması 2006" (PDF). KONDA Research and Consultancy. 2006. Retrieved 21 February 2015.
  4. "Turkey". The World Factbook, Central Intelligence Agency. Retrieved 13 October 2016.