Wp/zgh/ⵄⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵣⴰⴳⵓⵔ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵄⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵣⴰⴳⵓⵔ

ⵄⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵣⴰⴳⵓⵔ ⵓⵄⴱⵍⵍ (ⵙ ⵜⵛⵍⵃⵉⵜ: ⴰⵎⵖⴰⵔ ⴳⴳⵓ ⵄⴱⵍⵍⴰ) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴷ ⵓⵏⵣⴱⴰⵢ ⴰⵙⵓⵙⵉ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚ ⵢ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1885 ⴷ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1972, ⵉⴳⴰ ⵉⵎⵜⵡⵉ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵄⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵀ 1932 ⵙⴳ ⵉⵎⵜⵡⵉⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵏⵏⵔ ⵓⵏⵣⴱⴰⵢ ⴰⴷ, ⴷ ⵉⴳⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⵡⴰⵢⵙⵙⴰⵏ «ⵉⵜⵎⵎⴰ ⵍⵇⵇⵯⵕⵟⴰⵙ, ⵉⵜⵎⵎⴰ ⵡⴰⵡⴰⵍ».

ⵄⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵣⴰⴳⵓⵔ ⵓⵄⴱⵍⵍ
ⴰⵎⵖⴰⵔ ⴳⴳⵓ ⵄⴱⵍⵍⴰ (ⵙ ⵜⵛⵍⵃⵉⵜ)
Abdellah Zakour (ⵙ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵜ)
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵄⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵣⴰⴳⵓⵔ
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⴰⵏⵣⴱⴰⵢ ⴷ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ
ⵜⴰⵖⵍⴰⵏⵜ  ⴰⵎⵔⵔⵓⴽⵉ
ⵜⴰⵇⵇⴱⵉⵍⵜ ⴰⵢⵜ ⵄⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵀ
ⵉⵍⵉⵍⵉ 1885 ⴳ ⵣⵖⴰⵏⵖⵉⵏ, ⴰⵢⵜ ⵄⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵀ
ⵓⴼⵓⴹ 1972 ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ
ⴰⵙⴳⴷ ⵉⵙⵍⴰⵎ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ
ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⵜ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⴱⴰⵢⵜ ⵙⵓⵙ
ⵜⴰⵎⵏⵉⵍⵜ ⴰⵢⵜ ⵄⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵀ
ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵣⴱⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⴳ ⵓⵟⵍⴰⵙ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ
ⵜⵉⵏⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵣⴱⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵓⵙⵉⵜ ⴳ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ
ⵉⵎⵜⵡⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵖⴰⵏ ⴰⵎⵜⵡⵉ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵄⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵀ 1932

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ