Wp/zgh/ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ

ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⵏⵖⴷ ⵜⴰⵙⵓⵙⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ, ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵉ ⵙⵉⵙ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴳⴰⵏ ⵉⵛⵍⵃⵉⵢⵏ.ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴳ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⵡⵍⵏ ⴷ ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⵔⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵜⵓⵎⵥ, ⵍⵍⴰⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 9 ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴰⵔ ⵙⵉⵙ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ.

ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ
ⵙ ⵓⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⵍⴱⵍⴰⵢⵚ ⵎⴰⵖ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ
ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ: ⵜⵉⵏⵜⴰⵍⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ
ⴰⵙⵙⴰⵖ: ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ
ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ: 8-10 ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵖ ⵍⵎⵔⵔⵓⴽ,
13 ⵍⵎⵍⴰⵢⵏ ⵖ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ
ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ: ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ - ⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉ - ⴰⵄⵔⴰⴱ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ: ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ
ⵉⵙⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ:
ISO 639-3: shi
WALS: tas
Glottolog: tach1250

ⵜⴻⵜⵜⵓⵢⵙⴰⵡⴰⵍ ⵜⵛⵍⵃⵉⵢⵜ ⵖ ⵙⵓⵙ, ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ, ⵍⵃⵓⵣ ⵏ ⵎⵔⵔⴰⴽⵛ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ. ⵜⵓⵎⵥ ⵜⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⵚⵚⵓⵔⵜ ⵖ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⵔ ⴰⴳⵍⵎⵉⵎ ⵖ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⵔ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⵖ ⵓⴳⵎⵓⴹ. ⵎⴰⵛ ⴰⵔ ⵜⵉⵏ ⵏⵜⴰⴼⴰ ⵜⵍⵍⵓ ⵓⵍⴰ ⵖ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ, ⴷ ⵕⴱⴰⵟⵙⵍⴰ.

ⵜⴽⴰⵜⵜⵉⵏ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵜⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵄⵔⴰⴱ ⵏⵖⴷ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉ, ⵉⵍⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵙ ⵜⵛⵍⵃⵉⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵄⵔⴰⴱ, ⴰⵎⴰ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵖ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⴳⴳⵯⵔⴰⵏⵉⵏ ⵉⵙⴼⵖ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵏⵜⴰⵜ ⵖⵉⵍⴰ ⴰⵙ ⵜⵜ ⵜⴰⵔⴰⵏ.

ⵖⴰⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⴽⵛⵎⵏ ⵜⵜ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵎⴰⵛ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵉⵙ ⴰⵙ ⴽⵛⵎⵜ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵉⵄⵔⴰⴱⵏ, ⵓⵔⴷ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⵏⵜⴰⵍⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ..., ⵏⵥⴹⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵉⵥⵓⵔⴰⵏ ⵖ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⴷ ⵉⵣⵡⵉⵍⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵖ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵛⵍⵃⵉ ⴰⵔ ⴰⵙⵙⴰ. ⵖⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵜⵉⵏⵜⴰⵍⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴰⵜⵏ ⵓⵙⵉⵏ ⵣⵖ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵜⵏ ⵙⴽⵛⵎⵏ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵙⵏ

ⵜⵉⵔⵔⴰEdit

 
ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵡⵣⴰⵍ ⵙ ⵜⵛⵍⵃⵉⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵄⵔⴰⴱ

ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴷⵏⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵢⵜ ⵜⵢⵓⵔⴰ ⵙⵎⵏⴰⵡ ⵉⴳⵎⴰⵢⵏ, ⵎⴰⵛ ⴳⴰⵏ ⵉⴳⵎⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵢⵏ ⵉⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵢⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵙⵜⵢⵓⵔⴰ. ⴰⵎⴰ ⵉⴳⵎⵎⴰⵢⵏ ⵉⵔⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵏ, ⵍⵉ ⵙⴰ ⵜⵢⵓⵔⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⵏⵜⴰⵜ. ⵜⵔⵔⴰⵢⴰⴷ ⴰⵔⵜ ⵏⵜ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵖ ⵜⵎⵣⴳⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵇⵇⴱⵓⵔⴰ ⴷⴰⵔ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⵖ ⵙⴽⴰⵢⵍ ⵜⵉⵎⵓⵙⵍⵉⵎⵉⵏ. ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵍⴰⵏ ⵎⵉⴷⵏ ⵍⵉ ⴰⵔ ⵜⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⵉⴳⵎⵎⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ.

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖEdit

ⵓⵔⴰⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ ⵎⴰⵛⴰ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2003 ⵉⵙⵉⴷⴼ (ⵉⵙⴽⵛⵎ) ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵖ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ; ⵜⴷⵡⵍ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵏⵉⵖ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵖ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ.

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜEdit

ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵢⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⵏⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵏⵜⴰⴼⴰ ⵖ ⵍⵡⵉⴱ ⴷ ⵙⵉⵜⴰⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⴱⵔⵔⴰ.

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜEdit

ⵓⵔⴰⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵣⴳⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵓⵍⵍⴰ ⵙ ⵉⴳⵎⵎⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵜ, ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵉⴷⵍⵍⵉⵙⵏ ⴷ ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⴰⴷ .

ⴰⵡⴰⵍ ⴰⴱⵕⴰⵏⵉEdit

ⴰⴼⵔⵓⵅ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ.

ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⴽⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵔⵡⴰⵙⵏ ⵖ ⵜⵛⵍⵃⵉⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵉⴱⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵚⴱⵏⵢⵓⵍⵉⵜ :

ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⵜⴰⵖⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⵜⴰⵄⵉⴱⵔⵉⵜ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⵜⴰⵚⴱⵏⵢⵓⵍⵉⵜ
ⴰⴼⵔⵔⴰⵏ ⴼⵔⵔⴰⵏ فران ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⴳⴰⴷⵉⵔ גָּדֵר ⴰⴼⵓⵍⵍⵓⵙ ⴱⵓⵍⵍⵓⵙ Pullus ⴰⵛⴰⵇⵇⵓⵔ ⵙⵉⵅⵓⵔ Segur
ⴰⵃⴷⴷⴰⴷ ⵃⴷⴷⴰⴷ حداد ⴰⵥⴰⵍⵉⵎ ⴱⵙⵍⵉⵎ בצלים ⴰⵙⵏⵓⵙ ⴰⵙⵉⵏⵓⵙ Asinus ⵍⴼⵉⵛⵟⴰ ⴼⵢⵉⵙⵜⴰ Fiesta
ⴰⵅⵎⵎⴰⵙ ⵅⵎⵎⴰⵙ خماس ⴰⵖⴰⵏⵉⵎ ⵇⴰⵏⵉⵎ קנים ⴰⵍⵉⵍⵉ ⵍⵉⵍⵢⵓⵎ Lilium ⵙⵙⴽⵡⵉⵍⴰ ⵙⴽⵡⵉⵍⴰ Escuela
ⴰⴳⵣⵣⴰⵔ ⵊⴰⵣⵣⴰⵔ جزار ⵍⵎⴷ ⵍⵎⵓⴷ ללמוד ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⴽⵓⵙⴰ Causa ⵛⵎⵔⵉⵔ ⵙⵓⵎⴱⵔⵉⵔⵓ Sombrero
ⴰⵛⵟⵟⴰⴱ ⵛⵟⵟⴰⴱ شطاب ⴰⴱⴰⵡ ⴼⴰⴱⴰ Faba ⴰⵛⵏⵜⵉ ⵙⵉⵏⵜⵉⵏⵓ Centeno

ⴽⵔⴰⵏ ⵉⵣⵡⵉⵍⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵔⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵙⵉⵎⵉⵜⵉⴽ :

ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⵜⵉⴳⵔⵉⵏⵢⴰ ⵜⴰⴼⵉⵏⵉⵇⵉⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ
5 ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵃⴰⵎⵎⵓⵚ- ḥammuš- ⵃⵎⵚ ḥmš ⵅⴰⵎⵙ- xams-
6 ⵙⴹⵉⵙ ⵚⵉⴷⵉⵚ- šɨdɨš- ⵚⵚ šš ⵙⵉⵜⵜ- sitt-
7 ⵙⴰ ⵚⵓⴱⵄⴰⵜ šobʕat- ⵚⴱⵄšbʕ ⵙⴰⴱⵄ- sabʕ-
8 ⵜⴰⵎ ⵚⵓⵎⵎⵓⵏ- šommon- ⵚⵎⵏ šmn ⵜⴰⵎⴰⵏ- θamān-
9 ⵜⵥⴰ ⵜⵉⵚⵄⴰⵜ- tɨšʕat- ⵜⵚⵄ tšʕ ⵜⵉⵙⵄ- tisʕ-