Wp/zgh/ⴳⵉⵏⵢⴰ ⴱⵉⵙⴰⵡ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴳⵉⵏⵢⴰ ⴱⵉⵙⴰⵡ

ⴳⵉⵏⵢⴰ ⴱⵉⵙⴰⵡ ⵉⵙⵎ ⵏⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴳⵉⵏⵢⴰ ⴱⵉⵙⴰⵡ (ⵙ ⵜⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣⵜ:República da Guiné-Bissau [ʁeˈpublikɐ dɐ ɡiˈnɛ biˈsaw]), ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵡⴰⵏⴽⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ. ⵜⵓⵎⵥ 36125 ⴽⵎ ⵢⵉⵍⵉ ⴷⵉⴳⵙ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⴳⴳⴰⵏ 1,815,698 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ.

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴳⵉⵏⵢⴰ ⴱⵉⵙⴰⵡ

República da Guiné-Bissau ⵜⴰⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣⵜ

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⴳⵉⵏⵢⴰ ⴱⵉⵙⴰⵡ
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ

ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ

ⴱⵉⵙⴰⵡ

(11°52′N 15°36′W)

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴰⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵜⴰⴽⵔⵢⵓⵍⵓⵜ
ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⵡⵙⵉⵜⵉⵏ

22.5% ⵉⴱⴰⵍⴰⵏⵜⴰⵢⵏ (Balanta)

28.5% ⵉⴼⵓⵍⴰⵢⵏ (Fula)

8.3% ⵉⵎⴰⵏⵊⴰⴽⴰⵢⵏ (Manjaca)

14.7% ⵉⵎⴰⵏⴷⵉⴽⴰⵢⵏ (Mandinka)

9.1% ⵉⴱⴰⴱⵍⵉⵢⵏ (Papel) >1% ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ

ⵉⵙⵎ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴰⵢⵜ ⴳⵉⵏⵢⴰ ⴱⵉⵙⴰⵡ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 36,125 ⴽⵎ² (ⵜⵉⵙ 136)
• ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ 22.4
ⴰⵙⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ
• ⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵍ 2014  1,693,398[1]

(ⵜⵉⵙ 148)

• ⵜⵉⵏⵥⵥⵉ 46.9/ⴽⵎ² (ⵜⵉⵙ 154)
ⴰⴼⴰⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ ⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵍ 2016 
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 2.851 ⵎⵍⵢⴰⵔ $[2]
• ⵉ ⵓⴱⴰⵍⵉⴹ 1,568 $[3]
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵏ) ⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵍ 2016 
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 1.168 ⵎⵍⵢⴰⵔ $[4]
• ⵉ ⵓⴱⴰⵍⵉⴹ 642 $[5]
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ 35
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ (2015)  0.424[6]

(ⵜⵉⵙ 178)

ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⴼⵔⴰⵏⴽ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ (XOF)
ⵜⵉⵣⵉ ⵜⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵜ GMT (UTC+0)
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⴼⴰⵙⵉⵜ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +245
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ GW
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ .gw

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

  1. https://web.archive.org/web/20181225195601/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2119.html%20
  2. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=41&pr.y=14&sy=2016&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=654&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a=
  3. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=41&pr.y=14&sy=2016&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=654&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a=
  4. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=41&pr.y=14&sy=2016&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=654&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a=
  5. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=41&pr.y=14&sy=2016&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=654&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a=
  6. http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf