Wp/zgh/ⴰⵡⴰⵏⴽ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵡⴰⵏⴽ

ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵢⵍⵍⵉⴷ ⵢⵟⴰⴼ ⴰⴷⴰⴱⵓ ⴷ ⵜⵉⵣⵎⴰⵔ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵓⴷⵙ. ⴷ ⴽⵔⴰ ⴳⴰ ⵜⵜ ⵓⵡⵏⴰⴽ ⵢⵟⴰⴼ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ (ⴰⴽⴰⵍ), ⴰⴳⴷⵓⴷ, ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵉⴷⵓⴱⴰ , ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵢⵙⵎⵓⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵓⵍⴰ ⵉⵊⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵖ ⵓⴳⴰⵔ . ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵜⵍⵍⴰ ⵓⴳⴰⵏ ⵏ 200 ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⴳⵔⴰ ⴳⴰ ⵜⵜ ⵓⵡⵏⴰⴽ ⵟⴰⴼ ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏⵏⵙⴷ ⵉⵥⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⴰⵔ . ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⴱⴷⵓ ⵉⵡⵏⴰⴽⵏ ⴰⴷ.

ⵙⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ

ⵙⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰ ⵏ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ

ⵉⵡⵏⴰⴽⵏ ⵜⵜⴱⴹⴰⵏ ⵓⵍⴰⵙ ⴰⵔⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ ⴷ ⴰⵔⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⵉⴽⵜⴰⵜⵓⵔⵉⵜ, ⵎⴰⵢ ⴰⴷ ⵓⵛⴽⴰ ⵣ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴽ ⴷ ⵜⵉⵙⵓⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⵙⴳ ⵉⵎⵏⴷⴰⵡⵏ ⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵎⴰⵏ ⵉⵙ ⴰⵡⵏⴰⴽ ⴰⴷ ⵉⴱⴹⴰ ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵏⵖ ⴷ ⵓⵀⵓ.

ⵥⵕ ⵓⵍⴰ