Wp/zgh/ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵜⴰⵎⵥⵍⴰ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵜⴰⵎⵥⵍⴰ
ⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⵥⵍⴰ

BandeauPortailLogique


  ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ

ⴰⵡⵡⵓⵔ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⴽⴷ ⵜⴰⵎⵥⵍⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵉⴼⵔⵉⵙⵉⵏ ⵎⵢⴰⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵥⵍⵉ ⴰⴷ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⴳⵜⵥⵍⴰⵢⵜ. ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴰⵎⵣⵍⴰ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵎⴽⵏⵏⴰ ⵜ ⵏⵉⴽ ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵜⵙⵏⵙⵍⴽⵉⵎⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⴷ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ (ⵙ ⵓⵏⴳⵎⴹ ⴰⴽⴽ ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵜⴰⵚⵍⴹⴰⵏⵜ).

ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵉⵜⵜⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵡⴰⵡⵡⵓⵔ ⴰⴷ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⴽⵜⵏ, ⵉⴼⵍⵙⴰⴼⵏ, ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵎⵖⵔⵏ ⵜⵉⵖⵉⵙⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵉ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽ ⵉⵖⵙⵏ ⴰⴷ ⵙⵎⵔⵏⵉⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵥⵍⵉ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ.