Wp/wal/Afriqqaa

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Afriqqaa

Afriqqaa, salo gufantton naa"antto gitanne asaa coratettankka Iisiyaa kaallidi naa"antto xekkan de'iya ano biitta. A yuushuwan de'iya haruurotuura gujjin aahotettay 30.3 miiloone kilo mitire iskuweere (Km²). Hagee salo sa'aa biittaa aahotettaappe 20% gidiyagaanne bollaara bittaappe 6% gidiyagaa oyiqqees. Awurooppatu Wodiyaa Qoodaa maaran 2021 maluwan 1.4 biilone asaa oyiqqiyoogan salo gufantton asaa coratettay 18% gakkees. Daro mereta imotati de'ikkokka, Afriqqay issi issi shemppuwa duretaa likkiyan qiibaa duretidanne muleera duretan Awustiraaliyaa kaallidi qiibaa diccida naa"antto ano biitta. Ha ziqqa aquwaa oyiqettay de'ishinkka, mata wodiyaappe ha simmin ikkonoomiyaa aakettaynne cora yelaga asaa coratettay Afriqqaa salo gufantto dembban wolqqaama ikkonoomiyaa giya man"e oottees.