Wp/wal/Kiristiyanizimiya

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Kiristiyanizimiya

Kiristiyanizimiya giyogee Naziretaa Yesusa de'uwaninne luxissuwan baasettida Abiraama issi ammano. Ha ammanoy Salo gufantto asaappe issuwa heezzantti gidiyageeti 2.4 biilone hera gakkiya kaalliyageeti de'iyonne keehippe aakkida ammano. Kiristiyaane geetettiyogan erettiya kaalliyageeti 157 biittatuninne ayisotun de'iya dere asaa giddon dariya kifile gidiyogaasan malettees. Hegeeti Yesuusi Xoossa na'a gidiyogaadan ammanosona, A yeettay Ibirawetu geeshsha maxaafan (kiristaanetun gal"a maachchaa geetettiyaganinne) ooratta maachchan ashshiyaagaa gididi yaana geetettidi odettiina.