Wp/wal/Geeshsha maxaafaa

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Geeshsha maxaafaa

Geeshsha maxaafaa, giyogee kiristiyanizimiyan, ayihuuda ammanuwan, saamiraawetuninne hara cora ammanotu giddon geeshsha geetettidi oyqettida ammano xuufetu woykko geeshsha maxaafatu shiiqo. Geeshsha maxaafay dumma dumma qottati de'iyo xuufetun koyiro xaafettidoy Ibiraawettuwan, Aremayiketuwaninne Kone Girikettuwana. Ha xuufeti kaaletota, haydata, danttotanne ajjuutata oyqqoosona. Amarida ammano woga woykko asaa kifileti geeshsha maxaafadan ekkiyo buquratu shiiqoy geeshsha maxaafaa qenona geetettees. Geeshsha maxaafaa giddon ammaniyaageeti muleera ayyaanan kumiyoogaa ayife giidi xeelloosona, shin birshshettaa eridonne xuufiya birshshido ogee dummatana danddayees.