Wp/tzm/ⵢⵉⴼⵔⴻⵏ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵢⵉⴼⵔⴻⵏ

ⵢⵉⴼⵔⴻⵏ ⵜⴳⴰ ⵉⵛⵜⴻⵏ ⵙⴳ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵏⴼⵓⵙⴰ ⴷⵉ ⵍⵉⴱⵢⴰ,ⵜⴳⵯⵊ ⵙ 125 km ⵉ ⵟⴰⵔⴰⴱⵍⵓⵙ . ⵢⵉⴼⵔⴻⵏ ⵣⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴷⵔⴰⵔ ⴼⵉⵔ ⵏ ⵖⵔⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ.ⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵉⵣⵓⵍⵢⴰ ⵏⵏⵙⵏ. ⴳ ⵉⵎⵊⵕⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ 17 ⴼⵓⵔⴰⵔ ,ⵜⵍⵍⴰ ⵢⵉⴼⵔⴻⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⴳ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵍⵇⴷⴰⴼⵉ, ⵜⴼⵖ ⵢⵉⴼⵔⴻⵏ ⴷⵉ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 18/2/2011.

ⵢⵉⴼⵔⴻⵏ

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ Edit

ⵉⵜⴰⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵢⵉⴼⵔⴻⵏ ⴰⵔ ⵙⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⴹⵉⵡⵏ (17000) l ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵰

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ Edit

ⴷⵉ ⵢⵉⴼⵔⴻⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴰⵎ ⵉⵖⵔⴻⵎ ⵏ ⵎⴰⵊⵔ ⴷⵉ ⵜⴰⵖⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵉⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵣⴷⴰⵢⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ . ⵰

ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ⵰ Edit