Wp/tzm/ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ
{{{informeso}}}
ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ Wp/tzm/ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏⵜ {{{ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ}}}
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ Flag of Morocco.svg ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 2.676.847 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ {{{ⵜⵉⵖⵣⵉ/ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ}}}
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵍⵃⴰⴼⵉⴷⵉ
ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵣⵉⵏⴱ ⵍⵄⴰⴷⴰⵡⵉ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ MA
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ 9
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ
{{{informeso}}}
ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵛⵜⵓⴽⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵟⴰⵟⴰ


ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ