Wp/tzm/ⵜⴰⵏⵣⴳⴳⵉⵜ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⴰⵏⵣⴳⴳⵉⵜ

ⴳ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ, ⵜⵏⵣⴳⴳⵉⵜⵜ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉ ⵙⴳ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵉⵣⵔⵔⵡⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏⵓⴳⵯⵏⵉ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ (ⵜⴰⵏⵣⴳⴳⵉⵜ ⵜⵓⴽⵍⵉⴷⵜ). ⵙⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 18, ⵜⴰⵖⵓⵍ ⴷⴰ ⵜⵣⵔⵔⵡ ⵜⵏⵣⴳⴳⵉⵜ ⴰⵡⴷ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵢⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵉⵏ (ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵣⴳⴳⵉⵜ ⵜⴰⵙⴳⴳⴰⵔⵜⵜⵏⵣⴳⴳⵉⵜ ⵜⴰⵔⵓⴽⵍⵉⴷⵜ, ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ). ⴳ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ, ⴰⵖⵓⵍⵏⵜ ⵉⴷⵙⵏⵜ ⵜⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⴰⴷ, ⴳⴰⵏ ⵉⵥⵍⴰⵏ ⵉⵙⵉⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ : ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵟⵓⴱⴱⵓⵍⵓⵊⵉⵜ , ⵜⴰⵏⵣⴳⴳⵉⵜⵜ ⵜⴰⵎⵣⵉⵔⵢⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵏⵣⴳⴳⵉⵜ ⵜⴰⵍⵊⵉⴱⵕⴰⵏⵜ.

ⵉⴳ ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵎⵓⵏ ⵉⵏⵓⵎⴰⴽ ⴰⴷ, ⴰⵙⵙⴰ, ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵔⵓ ⴰ ⵏⵙⵓⵜⵜⵓ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵣⴳⴳⵉⵜ.

ⵉⴼⴼⵖ ⴷ ⵙⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⴱⵓⵢ ⴰⵣⵓⵎⴳ ⵙ ⵜⴳⵔⵉ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴱⵍⵓⵍⵖⵉⵏ ⵎⵉ ⵉⵎⵢⴰⵍⵍⴰ ⵓⴽⴷⵓ (ⵥⵕ ⴰⵙⴽⴽⵓⴷ ⵏ ⴹⴰⵏⴹⵓⵍⴰⵏ).