Wp/tzm/ⴱⴰⴱ ⴱⵔⵔⴷ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴱⴰⴱ ⴱⵔⵔⴷ
ⴱⴰⴱ ⴱⵔⵔⴷ
ⴱⴰⴱ ⴱⵔⵔⴷ
باب برد
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵎⵕⵕⵓⴽ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ.svgⵟⴰⵏⵊⴰ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵎⴰⵕⵣⵓⵇ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ 5043 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵜⴰⵊⴱⵍⵉⵢⵜⴱⴰⴱ ⴱⵔⵔⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⴱⵔⵔⴷ ⵜⵓⵙⴰ ⴷ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵎⵕⵕⵓⴽ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ, ⵜⵓⵎⴰ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵛⵛⴰⵡⵏ, ⴷⵉⴳⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵃⴼⴼⴰⴼⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⴽⴰⵏⵉⵙⵢⴰⵏⵏ, ⵜⴳⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⴽⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴰⵔ ⴷ ⵥⴰⵕⵙ ⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ ⴰⵎⵎ ⴰⵛⴷⴷⴰⴷ, ⴰⵣⴰⵖⴰⵔ, ⴰⵡⵍⴰⵙⵏ, ⵎⵓⵟⵟⵉⵏ, ⵍⵄⵍⵡⵉ, ⴱⴰⵏⵉ ⵢⴰⴱⵜⴰ, ⵍⵄⵏⴰⵚⵕ, ⵍⵇⵓⵏⴷⵉⵢⴰ, ⵛⵟⵓⵏⵉⵏ, ⴰⵣⵎⵎⵓⵔ, ⵜⴰⵡⵏⴰⵜ, ⵉⴼⵕⵟⵏ, ⴱⴰⵏⵉ ⵛⵉⵢⵢⴰ, [1]

ⵜⵉⵖⵕⵎⵜ Edit

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ Edit

ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ Edit

ⴰⴳⴰⵎⴰ Edit

ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ Edit

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ Edit

  1. ⴶⴷⵍⵙⵓⵎⵓⵖ