Wp/tzm/ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ

ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ, ⵏⴼⵍⵓⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⵏ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1600 (ⴷⴰⵜ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ). ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵖⵓⵔⵙⵏⵜ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⴰⵎ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ. ⵎⴰⵛⴰ ⵖⵓⵔⵙⵏⵜ 5000 ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ. ⵣⵉⴽⴽ ⵓⵔⴰⵏ ⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⵏ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵖⴰⴼ ⵉⵅⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔⵏ. ⴷⵉ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ "ⵣⵀⵓ" ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1027 ⴷⴰⵜ (ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ), ⵖⵣⴰⵏ ⵜⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵖⴰⵔ ⴷ ⵓⴱⵔⵓⵏⵣ ⴰⵔⴰⵏ ⵜⵏⵜ ⴳ ⵍⵃⵔⵉⵔ. ⴷⵉ 221 (ⴷⴰⵜ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ), ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ "ⴽⵉⵏ" ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴰⴷ ,ⵉⵙⵙⵖⵔ ⵜⵏⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ,ⴰⵙⵙⴰ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ

ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ
ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ
ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ


Çin karakterinin tarihsel gelişimi edit

ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ Zhuanshu (ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏⵜⵛⵉⵏ) ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴱⵉⵏⵉⵏ ⴰⵏⴰⵎⴽ
    rén ⴰⵏⴰⴼⴳⴰⵏ
    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ
    ⴰⵔⴱⴰ
    ⴰⵏⴰⴼⵓⴽ
    yuè ⴰⵢⵢⵓⵔ
    shān ⴰⴷⵔⴰⵔ
    chuān ⴰⵙⵉⴼ
    shuǐ ⴰⵎⴰⵏ
    ⴰⵏⵥⴰⵔ
    zhú ⴰⵅⵉⵣⵔⴰⵏ
    ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ
    ⴰⵢⵢⵉⵙ
    niǎo ⴰⵢⵍⴰⵍ
    guī ⵉⴼⴽⵔ
    lóng ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ