Wp/tzm/ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ
ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ
ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ
ⵜⴰⵏⵍⵎⴰⴷⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

edit

ⴳⴰⵏⵜ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵙⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵉ ( ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ) ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵢⴰⴷ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵉⵏⵏⴼⵍⵓⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1500 ⴷⴰⵜ ⵏⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ.

ⴳⴳⵓⵜⵏⵜ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵡⴰⵖⵙⵏ ⵏⵉⵖ ⵉⵖⵎⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ ⴷⵉ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ.

ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵜⵜⴰⴼ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⵎ ⵜⵉⵏⵣⵓⵍⵉⵏ . ⵢⴰⴳⵓⵔ. ⵜⵉⵙⵔⴰⴼⵉⵏ. ⵍⵓⵎⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵉ. ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⵓⵍⵏⵜ ⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏⵜ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳ ⵓⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⴷ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴷ ⵉⴷⵇⵇⵉ. ⴷⴻⴳ ⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2003 ⵉⵙⵉⴷⴼ (ⵉⵙⴽⵛⵎ) ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ; ⵜⴷⵡⴻⵍ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵏⵉⵖ Tifinagh ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ;

ⴷⵉ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⴼⴰ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⵉⵜⵜⵡⵔⵉ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳ ⵢⵊⵊ ⵏ ⵢⵉⴼⵔⵉ ⴷ-ⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏ ⴳ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2006.

ⴰⵙⵙⴰ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⴷ ⵏⵏⵉⵊⵔ ⴷ ⵢⴼⵓⵙⵙ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵙⵓⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵃⵓⵎ-ⴰⴷ ⴰⵎⵚⴰⵡⴰⴹⵏ ⵊⴰⵔⴰⵜⵙⵏ.


val. IRCAM AB Touwareg
a
b
c
d ⴹ/ⴸ
e
f
g ⴳ/ⴴ/ⴶ
gy ⴶ/ⵊ/ⵘ
gh ⵗ/ⵘ
h
i
j ⵌ/ⵋ/ⵣ
k
l
m
n
ny
q ⵈ/ⵗ/ⵆ
r
s
t
u
w
x ⵆ/ⵈ/ⵗ
y ⵢ/ⵉ
z
ⵣ/ⵌ/ⵤ