Wp/sel/Тӱйӄулшэ̄

< Wp‎ | sel
Wp > sel > Тӱйӄулшэ̄

Тӱйӄул шэ̄ - ӄумбэл Ура́лӷэл шэ̄, чу́мэлшэ̄ҳе оӄӄэрӄо́нҗэл э̄я. Тапо́т ӄоднай тӱйӄул шэ̄п а̄ кулва́тпат.

На шэ̄ҳе угот Малча́нвэт аймаӄӄэт ҷэнҷэҳадэт. Та шэ̄ чумэл шэ̄утэ пӧэҳа.

Э̄җэтӄэдэEdit

Тӱйӄул шэ̄ӷэт э̄җифадэт варӷ ӄандар чумэл э̄җифатэутэ пӧэт, ундо кыба лаӷа пӧгунжӓлк кулватта. Э̄җэтӄо:

пелека - pleekka

варӷ - varg

мат (онэк э̄җ) - man

Ныльҗик тӱйӄула ӄулваттэҳадэт, натӄо таблат тамдэр урук тамоӷэт иппа, сӱссыӷуй шэ̄утэ тӱйӄул шэ̄ пӧэт.

Шэ̄т ҷвэҷпонтарEdit

Тӱйӄулҗӓре Малчанвэл аймаӄӄэт ӄулватпадэт, Чулы́мӄыгеӷэндо Ча́якыгеӷэнд та ӄулвалҗэт понтар ти̇лҗа.

ӃулватпэдэлӄулаEdit

Ти̇ ӄоднай на шэ̄ҳе а̄ ӄулватта, натӄо тӱйӄулҷвэҷоӷэт а̄ оӄӄэр тӱйӄул тамдэр варгэҳа. Начаӷэт тыла, ҷогала (кыбыжок) тӱйӄулаҳе варгыҳадэт ай нӓннэ ружэлӄула арӄ нӓӄӄэлпелекаӷэл тамдэрла та ӄадэронд тӧмбат. Нашаӄӄэт ни̇к онҗ э̄җэндэгунҗӓлӄ ай тамдэргэлэпомындэландэгунҗӓлӄ тӱйӄула чаӈгвэҳадэт.