Wp/sel/Чулум кы

< Wp‎ | sel
Wp > sel > Чулум кы

Чулу́м кы (тюйку́м. tjulumi kee ; руж. Чулым) - а̄ варӷ кы То́пӄол ӄа́дэрӷэт. Чулу́м кыт а̄ӄ Ӄолдо́ӷэт ква́кэлбле ҷа́җа. На кыт хо́леӷэт Малча́нва ӄара́ ай Элле́л Фӧ́доровка ӄара́ а̄мдаӷ.

Ӄу́латкоч

edit

Чулу́м кыт ӄэлаӷэт а̄гочкак ӄу́ла варга́дэт. На кыт та̄ӄӄоӷэт Су́йга, Сулза́т, Сайга́, Пату́рин ӄара́ ай Альмя́к ӄара́ а̄мдат, на́ланан ха̄л варӷ ако̄ чу́мэлта̄мдэрэл эдко́птэла э̄ят. Уго́т Чулу́м кыт та̄ӄӄоӷэт тюйку́ла варгэҳа́дэт, кыт та̄моӷэт (Пату́рин ӄара́т та̄мэлаӷ) чулу́мты̄ла ай ты̄ла варгэҳа́т. Тэб нача́т най арӄ чу́мэлӷу́лат ӄонҗэл та̄мдэрла варгэҳа́дэт - ти̇ ми́ӷэн тара́ кошта́. Уго́ллаӷ (уго́т и̇р) чулу́м кыт та̄моӷэт ке́ныт ӄо́нҗэл ӄу́ла э̄ҳадэт -таве́ят пумпоко́льке́нын, ари́нке́нын, ко́ттоке́нын.

И́лында

edit

Чулу́м кыт и́лында карато́мҗэдэтӄо а̄фа̄ э̄я. На кыт по́ньҗӓӷэт а̄ пырӷ по̄ла ныӈга́дэт - ӄве по̄, тве по̄ ай арӄ То́пӄол ӄа́дэрт та̄моӷэт по̄ла. Чулу́м кыӷэт ӄвэлт коч а̄ варӷ э̄я, ундо́ печа́, пеҗе́ликала, то̄дла оӄӄэрфа́ӄ фаӈ кватпа́дэт.