Wp/rif/ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

< Wp‎ | rif
Wp > rif > ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

ⴳⴰⵏⵜ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵙⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵉ ( ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ) ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵢⴰⴷ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵉⵏⵏⴼⵍⵓⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1500 ⴷⴰⵜ ⵏⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ.

ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ

ⴳⴳⵓⵜⵏⵜ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵡⴰⵖⵙⵏ ⵏⵉⵖ ⵉⵖⵎⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ ⴷⵉ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ.

ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵜⵜⴰⴼ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⵎ ⵜⵉⵏⵣⵓⵍⵉⵏ . ⵢⴰⴳⵓⵔ. ⵜⵉⵙⵔⴰⴼⵉⵏ. ⵍⵓⵎⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵉ. ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⵓⵍⵏⵜ ⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏⵜ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳ ⵓⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⴷ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴷ ⵉⴷⵇⵇⵉ. ⴷⴻⴳ ⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2003 ⵉⵙⵉⴷⴼ (ⵉⵙⴽⵛⵎ) ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ; ⵜⴷⵡⴻⵍ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵏⵉⵖ Tifinaɣ) ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ;

ⴷⵉ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⴼⴰ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⵉⵜⵜⵡⵔⵉ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳ ⵢⵊⵊ ⵏ ⵢⵉⴼⵔⵉ ⴷ-ⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏ ⴳ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2006.

ⴰⵙⵙⴰ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⴷ ⵏⵏⵉⵊⵔ ⴷ ⵢⴼⵓⵙⵙ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵙⵓⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵃⵓⵎ-ⴰⴷ ⴰⵎⵚⴰⵡⴰⴹⵏ ⵊⴰⵔⴰⵜⵙⵏ.