Wp/rif/ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

< Wp‎ | rif
Wp > rif > ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ.

         ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⴰⵛⵉⵇⵜ          ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙ
         ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ          ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵛⵏⴰⵡⵉⵜ
         ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ          ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵡⴰⵡⵉⵜ
         ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵙⵓⵙⵉⵜ          ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ


TⴳA TAⵎAⵣIⵖT JAT N TⵓTⵍAJT IBⴷⴷN ⵖH ⵡAⵡAⵍ IⴷⴷⵕN, HⵖNⴷ ⵣI TⵎAⵣIⵖT 7 ⵏ TANTAⵍAJⵉN TIⴷⵙⵍANIN, IⵣⵎAⵕ ⵡⴻN ⵉⵙAⵡAⵍ ⵉⵢⵢ ⵏ TANTAⵍA Aⴷ Iⵍⵎⴷ TANTAⵍ NIⴹN ⵎAⵎC ITⵡAⵍA ⵓⵎⵕⵣⵓ AHⵕANⵙAⵡI ANⴷⵕI BAⵙI

ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵙⵓⵙⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵡⴰⵙⵏⴻⵏ ⵖ ⵢⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵔⵔⵓⴽ ⴷ ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏⵓ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⴷⵔⵏ. ⵎⴰⵛ ⴰⵔ ⵜⵉⵏ ⵏⵜⴰⴼⴰ ⵜⵍⵍⵓⵣⴰ ⵓⵍⴰ ɣ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ, ⴷ ⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵙⵍⴰ. ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵉⵏ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⵣⴷⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵍⴽⴰⵎⵏ ⴷ ⴷⵡⵉⵍⵍⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵓ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⴷⵔⵏ

ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉ ⵏⵖⴷ ⵜⴰⵣⵡⴰⵡⵜ ⵜⴳⴰⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵍⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⴻⵏ ⵖ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜⵏ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ. ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍ ⵙⴳ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⵙⴰⵏⴻⵏ . ⵜⴰⵛⴽⵉⴷ ⵖ ⵜⵉⵖⵔⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⵓⵙⵉⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵓⵜ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵜⵏⵜ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵉⵏ. ⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵖ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵙⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴳⵜ ⵖ ⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏⵙ. ⵎⴰⵛ ⵜⴰⵇⴱⵢⵍⵉⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵓⵔⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ

ⵜⴰⵖⴰⵡⵏⵉⵛⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵣ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵍⵖⵡⴰⵏⵉⵛ Template:Wp/ⵙⵀⵉ/ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ ⵏⵉⵖ (ⵙ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ Tarifit) ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ ⵉⵔⵉⴼⵉⵢⵏ,ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⴷ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏⴰⵔⵉⴼ ⵉⴷ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴷⵉ ⵓⴳⴰⴼⴰ (ⵉⵥⵍⵎⴹ)ⵏ ⵓⵎⵕⵕⵓⴽ. ⵍⴰⵏ ⵊⴰⵔ 3 ⴰⵔ 4 ⵏ ⵍⵎⵍⴰⵢⵏⵉ ⵏ ⵎⵉⴷⴻⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵏ ⴷⵉ ⵍⵎⵕⵕⵓⴽ ⴷ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ

ⵟⴰⵎⵛⴰⵇⵜ

ⵟⴰⵙⵏⴷⵉⵜ ⵜⴰⵙⵏⴷⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵣ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉɣⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ɣ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵟⵓⵏⵙ. ⵜⴳ ⵢⴰⵜ ɣ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏⵜ. ⵏⵏⴰⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵣ 1950 ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ, ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⴷⴰⵔ ⵎⴰⵙⵜ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰⵏ. Γ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵟⵓⵏⵙ, ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⴳⵔⵉ ⵙⴽⵔⵜ ⵏⵉⵜ ⵙ ⵜɣⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎḍⴰⵍ. Iⵎⴱⴷⴷⴰⴷⵏ ⵉⵇⴰⵡⵎⵉⵢⵏ ⵏ ⵡ-ⴰεⵔⴰⴱⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵏⴱṭⵏ ɣ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ 50 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵢⴰⴷ ⴳⴰⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙⵉⵏ ⵏⵙⵏ ⴰⴷ ⵏɣⵉⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉɣⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⴳⵀⵉⵏ

ⵜⴰⵛⴰⵡⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵍⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴹⴼⵔ ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ

ⵜⴰⵎⵣⴰⴱⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵖ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵣ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵖ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵉⵍⴰⵢⵜⴰⵜ ⵖⵔⴷⴰⵢⴰ .

ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵉⵜ ⵏⵉⵖⴷ ⵎⴰⵣoɣ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⴼⵓⵙⵏ ⵏⵖ (ⵊⴰⴱⴰⵍ ⵏⴰⴼⴼⵓⵙⴰ)ⵖ ⵍⵉⴱⵢⴰ. ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⴼⵓⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵏⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵍⵍⵉ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵉⴷⵔⵏ, ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵜⴱⵉⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵖ ⴷⴷⵓ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵍ-ⵇⴷⴷⴰⴼⵉ ⴱⴰⵛ ⴰⵙⵜ ⵜⵎḍⵍ. ⴰⵔⵜ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 150 000 ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ. ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ (IⵚO 639-3) ⵏⵙ ⵉⴳⴰⵜ: ⵊⴱⵏ. ⵜⴰⵡⵊⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵛⴰⵎⵉⵜⵓ-ⵙⵉⵎⵉⵜⵉⴽ ⵣ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵓⵙⵢⴰⵜⵉⵏ ⵏⵉⵖⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵓⵙⵢⴰⵡⵉⵢⵉⵏ. ⵎⵏⵛⴽ ⴰⴱⴷⴷⴰ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵉⴷ ⴱⵓ ⵉⵛⵏⵓⴱⵛⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵣ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ. ⵎⴰⵛ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵏⴰḥⴰⵢⴰⵜ ⴷⵉⵙⵏⵜ.

ⵜⴰⵣⵏⴰⵜⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵡp/ⵙⵀⵉ/ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵖ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ. ⴰⵔ ⴰⵙ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏⵉⵖⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⴰⵜ. ⵜⴳ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵣⵏⴰⵜⵉⵢⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⵣⵏⴰⵜⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ . ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉⵙ ⵜⵎⵎⵓⵜ ⵖ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ 1985 ⵖ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⵓⵡⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵜ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⵜⵜⴰⴼ. ⵍⵄⵡⴰⵢⴷ ⵏ ⵉⴳⴳⵎⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵣⵏⴰⵜⵉⵜ ⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⵖ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷⵎⵄⴰⵎⵔⵉ. ⵜⵜⵓⵇⵢⵢⴰⴷ ⵖ ⵉⵎṣṭⵉⵔⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏ UNEⵚⵛO