Wp/rif/ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ

< Wp‎ | rif
Wp > rif > ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ

ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵙⵓⵙⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵡⴰⵙⵏⴻⵏ ⵖ ⵢⴻⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏⵓ ⵡⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⴷⵔⵏ. ⵎⴰⵛ ⴰⵔ ⵜⵉⵏ ⵏⵜⴰⴼⴰ ⵜⵍⵍⵓⵣⴰ ⵓⵍⴰ ⵖ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎ (ⵣⵓⵏⴷ) ⵜⴰⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ, ⴷ ⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵙⵍⴰ. ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵉⵏ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⵣⴷⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵍⴽⴰⵎⵏ ⴷ ⴷⵡⵉⵍⵍⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵉⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⴷⵔⵏ

ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵎⴰⵏⵉ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵙⵓⵙⵉⵜ