Wp/rif/ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ

< Wp‎ | rif
Wp > rif > ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵇⴰⵔⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ-ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵙⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⵓⵏⵙ ⵍⵉⴱⵢⴰⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ, ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 17 02 1989 ⴳⵉⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ-ⵢⴰⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ-ⴰⴷ

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ

ⵜⵉⴼⵔⴽⴰ ⵓⵙⴱⴷⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏEdit

  • ⴰⴱⵔⵉⵍ 1958 ⴰⵎⵔⵇⵉ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵊⴰⵔ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵜⵓⵏⵙ
  • ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1964 ⴰⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵙ
  • ⵏⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1967 ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ 5 ⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷⵉ ⵜⵓⵏⵙ
  • ⵢⵓⵏⵢⵓ 1988 ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵣⵔⴰⴷⴰ ⵊⴰⵔ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵙ 5 ⵉⵡⵙⵎⵓⵜⴳ ⵓⵙⴱⴷⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ

ⴷⴷⵉⵏEdit

ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵅ ⴷⴷⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴰⵙⵓⵏⵉ ⵍⵎⴷⵀⴱⴰ ⵍⵎⴰⵍⵉⴽⵉ , ⵍⵍⴰⵏ ⵛⴰ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴷⵉ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴹⴼⴰⵔⵏ ⵍⵎⴷⵀⴱ ⵍⵉⴱⴰⴹⵉ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜEdit

  • ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ-ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ
  • ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ-ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷⵉ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵏⵏⵉⵊⵔ
  • ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵡⴰⵅⴰ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵎⴰⵛⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ-ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵛⴰ (ⴽⵔⴰ) ⵏ ⵜⵉⵎⵏⵀⴰⵍⵉⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰEdit

ⴷⵣⴰⵢⵔ:ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵣⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵉⴳⵉ ⵏⵜⵊⵏ ⵍⴱⵉⵟⵔⵓⵍ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ , ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ: ⵖⴰⵔⵙ 70% ⵣⵉ ⵍⴼⵓⵙⴼⴰⵟ,

ⵜⵓⵙⵙⵏⴰEdit

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏⵜⵏⵉⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵉⵢⵏ

ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ
  ⴷⵣⴰⵢⵔ 36.6 ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ . ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
  ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 32.7 ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ . ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
  ⵜⵓⵏⵙ 11.5 ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ
  ⵍⵉⴱⵢⴰ 6.5 ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ
  ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ 4.0 ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ