Wp/qug/Victor Hugo

< Wp‎ | qug
Wp > qug > Victor Hugo

Victor Hugo, (26 panchiy killapi 1802 watapi, Besançon llaktapi, 22 aymuray killapi 1885 watapi, Paris llaktapi) shuk Francia mamallaktamanta hatun killkak, arawikpashmi karka. Shinapash payka pulitiku pushakmi karka. Napoléon III Francia mamallaktapa kapak pushak kakpika, payka Napoléon III mana alli kan nikpika 1852 watamanta karu llaktaman kachashkami karka : Bruxelles llaktapi, Jersay waytapi, Guernesey waytapipash kawsarka. Chay waytamanta 1870 watapilla Franciaman tikramurka. 1878 watapi payka shuk sinchi unkuyta hapi, chamanta chay pachamanta, wañuykaman ñamana killkan.

Victor Hugo, icha 1875 watapi

Wachariymanta, 1848 wataman

edit

Victor Hugoka 12 yaku killapi 1822 watapi Adèle Foucher tiyawan sawarirka, paywan 5 wawakunata charin : Leopold (1823 wacharishka, kimsa killakunata charikpika wañushka), Léopoldine (1824 watapi wacharishka), Charles (1826), François-Victor (1828), Adèle (1830). 1820 watamanta, 1830 wataman, payka arawikunata, hawtaypata kamukunata, kawsayrikchakunatapash killkan. Paypa kamuka 'le dernier jour d'un condamné, shuk wañunkapak supaychishka tiyuka yuyaykunata killkan : chay kamuwan, Victor Hugoka wañuy supaychinata mana alli kan yuyachinkapak munarka.

1830 watamanta, 1843 wataman, payka tawka hawtaypata kamukunata killkan, shinapash asha ashalla arawikunatapashmi killkan. 1830 watapi Hernani nishkami kamuta llukshin, chay hawtaypata kamumanta runakunaka rimaykunawan makanakurkan, wakin runakunaka chay kamuya sumakmi nirka, shuk runakunaka mana allimi nirka : chay makanakuyka Hernani makanakuy nishkami kan. 1833 watamanta, shuk alli warmi mashikuta charin, payka Juliette Drouet shutimi kan. 1843 watamanta paypa ushika Léopoldine wañurka, Hugoka chaymanta ashta llakikurka. 1843 watamanta, pusak watata nimata killkarka.

1848-1885 : Pulitiku pushakmi kashpaka, karu mamallaktapipash

edit

1848 watapi, Francia mamallaktapi shuk katariymi tiyarka, runakunaka Louis-Philippe kapakta ishkayniki Ripublikata rurankapak surkurka. Victor Hugo 1849 watapi Kamachik killkakmi tukurka, Louis-Napoléon Bonaparte pushakta yanaparka. Chay watapi payka ama ashtawan makanakuyta charinkapak Shukllachishka Europa mamallaktapa tantariyta ruranata mutsunchik nirka. Shinapash, Bonaparte pushakka 2 kapak killapi 1851 watapi Napoléon III shutiwan kapak pushak (emperador) tukurka, Victor Hugo chayta mana allichu nikpika Bruxelles llaktamanta rinatami karka.

1852 watamanta, 1870 watapi karu llaktunapi kawsarka, chaypi kapak kamukunata killkarka : La légende des siècles (tukuy sigloskunapa ñawpak rimay), Les misérables (wakchalla runakuna), shuk kamutapashmi killkarka. 1870 watapi, Napoléon III ñamana hatun pushakmi kakpika, Hugoka Francia mamallaktaman tikramurka, shinapash Kamachikkunawan makanakukpika kutin Bruxelles llaktaman Luxembourg mamallaktamanpash llukshirka. 1873 watapi Francia mallaktaman tikramurka, 1876 watapi kutin Kamachik killkakmi (Senador) tukurka. Payka ñami Francia mamallaktapak shuk yuyay pushakmi karka. 1885 watapi, payka Paris llaktapi wañurka. Yachakkuna ashtawan hunu runakunaka paypa pampayta rikukkapa shamurka. Chay kipa, kunanmanta, payka shuk yallik Francia mamallaktamanta killkakmi kan.

Ashtawan yachakunkapak

edit