Wp/nog/Каплан

< Wp‎ | nog
(Redirected from Wp/nog/Йолбарыс)
Wp > nog > Каплан
Каплан
Домен: Эукариотлар
Патшалык: Айванлар
Тип: Хордалылар
Класс: Эмизуьвшилер
Отряд: Йырткышлар
Аьел: Мысыклылар
Тукым: Пантералар
Туьр: Каплан

Каплан (лат. Panthera tigris) — мысыклылар аьелине киретаган йырткыш эмизуьвшилердинъ бир туьри, пантералар тукымына киретаган бес айваннынъ бириси.

Тыскы коьриниси

edit

Каплан куры ерде йолыгатаган йырткышлардынъ энъ уьйкенлерининъ бириси. Ол тек Ак эм Конъыр аювдан гана кишкей. Капланлардынъ аьр туьрли туьрлери бир-бириннен уьйкенлиги эм салмагы ягыннан айырылып турадылар, материклик капланлар араллык капланлардан бираз уьйкен. Олардынъ энъ уьйкенлери Бенгаль эм Амур капланлары. Бу туьрлердинъ эркеклерининъ куйрыксыз тенининъ узынлыгы 2,3-2,5 м дейим, сийрек ягдайда 2,6-2,9 метрге дейим, салмагы 275 кг-га дейим, сийрек ягдайда 300-320 кг дейим етеди. Ялынынъ бийиклиги 1,15 метрге дейим етеди. Табиатта аьдетте эркек капланнынъ салмагы 180-250 кг.

Туьрлери

edit

Капланнынъ тогыз туьри болган ама XXI оьмирге дейим тек алты туьри сакланган.

Саны

edit

Саны 4500-6000-га ювык, онынъ ишинде энъ коьби Бенгал капланы савлай капланлардынъ 40 %-ин курайды. Соьлеги вакытта капланларга анъшылавга болаяк тувыл. Каплан XX юз йыллыкта Россиядынъ эм баска да кыраллардынъ кызыл китабына киргистилген.

Муны да каранъыз

edit