Wp/nod/ᩋᩱᩋᩬᨶ

< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᩋᩱᩋᩬᨶ

ᩋᩱᩋᩬᨶ (ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩈ: ion ; ᨵᩱ᩠ᨿ: ไอออน) ᨸᩮ᩠ᨶᩋᨴᩬᨾᩁᩂᨾᩰᩃᩮᨣᩩᩃ᩺ᨴᩦ᩵ᨾᩦᨷᩕᨧᩩᨼᩱᨼ᩶ᩣ ᨿ᩶ᩬᩁᩅ᩵ᩤᨯᩱ᩶ᩁᩢ᩠ᨷᩁᩂᩈᩮ᩠ᨿᩋᩥᩃᩮᩢ᩠ᨠᨴᩕᩬᨶᨻᩱ ᩋᩱᩋᩬᨶᨴᩦ᩵ᨾᩦᨷᩕᨧᩩᨼᩱᨼ᩶ᩣᨸᩮ᩠ᨶᨷ᩠ᩅᨠᩁ᩶ᩬᨦᩅ᩵ᩤ ᨤᩯ᩠ᨴᩋᩱᩋᩬᨶ (cation) ᩋᩱᩋᩬᨶᨴᩦ᩵ᨾᩦᨷᩕᨧᩩᨼᩱᨼ᩶ᩣᨸᩮ᩠ᨶᩃᩫ᩠ᨷᩁ᩶ᩬᨦᩅ᩵ᩤ ᩋᩯ᩠ᨶᩋᩱᩋᩬᨶ (anion) ᨴᩦ᩵ᩁ᩶ᩬᨦᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋᨶᩦ᩶ᨿ᩶ᩬᩁᩅ᩵ᩤᨾᩢ᩠ᨶᨧᩢᩃᩯ᩠᩵ᨶᨡᩮᩢ᩶ᩣᩉᩣᨡ᩠ᩅᩫ᩶ ᨤᩯᨳᩰ᩠ᨯ (cathode) ᩓ ᩋᩯᩉ᩠ᨶᩰᨯ᩺ (anode) ᨲᩣ᩠ᨾᩃᩣᩴᨯᩢ᩠ᨷ ᪨᪨ ᨠᩣ᩠ᩁᨠᩮᩥ᩠ᨭᨸᩮ᩠ᨶᩋᩱᩋᩬᨶᨶᩢ᩠᩶ᨶᩁ᩶ᩬᨦᩅ᩵ᩤ ᨠᩣ᩠ᩁᨲᩯ᩠ᨠᨸᩮ᩠ᨶᩋᩱᩋᩬᨶ (ionisation) ᨠᩣ᩠ᩁᨴᩦ᩵ᩋᩱᩋᩬᨶᨹᩪᨠᨠᩢ᩠ᨷᩋᩥᩃᩮᩢ᩠ᨠᨴᩕᩬᨶᩉᩨ᩶ᨠᩖᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᨠᩖᩣ᩠ᨦᨴᩣ᩠ᨦᨼᩱᨼ᩶ᩣᨶᩢ᩠᩶ᨶᩁ᩶ᩬᨦᩅ᩵ᩤ ᨠᩣ᩠ᩁᨤ᩠ᩅᨷᩁ᩠ᩅᨾᩋᩱᩋᩬᨶ (recombination)

ᨹᩯ᩠ᨶᨽᩣ᩠ᨻᩈᨯᩯ᩠ᨦᨠᩣ᩠ᩁᨠᨧᩣ᩠ᨿᨲᩫ᩠ᩅᨡᩬᨦᩋᩥᩃᩮᩢ᩠ᨠᨴᩕᩬᨶᩅᩯ᩠ᨯᨶᩱᨲᩕᩮ᩠ᨴᩋᩱᩋᩬᨶ