Wp/mnc/lebanon

< Wp‎ | mncWp > mnc > lebanon

manju hergen -i ararangge hūlarao.


lebanon gungho gurun eici lebanon serengge wargi asia i mediteria mederi i dalin de taksire gurun.

لبنان
manju gisun : lebanon
gurun i gūsa: Flag of Lebanon.svg
gurun i fiyelen: Coat of arms of Lebanon.svg
gemun: beirut
dasan: gungho durun
talgari: 10,452 km2
tacihiyan: islam, heristos tacihiyan
anggala: 6,859,408 niyalma
gisun: arab gisun, furangse gisun
GDP: $ 910 bunai
jiha: lebanon pound(LBP)
bana:
Lebanon (orthographic projection).svg

gebuEdit

lebanon oci ere gurun de bisire lebanon alin i siren ci jihengge. enduringge nomun de tucire koine geris gisun libanos(Λίβανος) seme arame bifi furangse gisun "Liban" seme arambi. ere gibsu gebereya gisun lebanon(לבנון) ci jihengge jai ere gibsu šanggiyan sere gūnin bi. lebanon alin i siren de nimanggi bi.

suduriEdit

julge ci darun ojoro jakade hūlašame badaraha. BC 3000ci aniya de fenikiya niyalma Tyre de hoton gurun araha. manggi babiloniya ejethen gurun, bos ejethen gurun, roma ejethen gurun ere bana be dasaha.roma fonde Tyre de mederi cooha i giyamun araha manggi 300ci aniya ebsi heristos tacihiyan ambarambi. lebanon de maron haki heristos tacihiyan badaraha.

395ci aniya de lebanon bidzantin ejethen gurun i emu bana oho.

600ci aniya de arab niyalma de dailara manggi islam wen, arab wen oho. ere fonde lebanon i alin bana de durulaha siya haki, Druze haki, heristos tacihiyan i maron haki daldame tehe.

11 jalarin ~ 12 jalarin de seljuk turk jai hiyahan cooha(十字军) i afan bifi manggi osman turk de ejelebume 19 jalarin tala hacingga niyalma ere bana be dasaha.

1923ci aniya de siriya emgi lebanon furangse i bana ofi 1941ci aniya 11 biya 26 de furangse ci emhun oho. 1944ci aniya 1 biya de emhun ojoro be takambi.

manggi dulimbai dergi de israil ilifi dulimbai dergi dain de dosika. cohotoi 1970ci aniya de yordan dorgi dain manggi labdu palestin niyalma lebanon jifi PLO arame palestin i cooha tere ba oho.

banaEdit

lebanon de 8 golo bi.

  • akkar golo
  • amargi lebanon golo
  • Baalbek-Hermek golo
  • lebanon alin golo
  • beirut golo
  • bekaa golo
  • nabatiye golo
  • julergi lebanon golo

anggalaEdit

lebanon i anggala arab niyalma 95% bi. armeniya niyalma 4% inu bi.

tacihiyan oci islam tacihiyan(suni haki 27%, siya haki 27%) heristos tacihiyan 40.5% inu.

gisunEdit

uhe gisun oci arab gisun. 1990ci aniya fafun(宪法) 11 fiyelen de "arab gisun oci uhe gisun. fafun de furangse gisun be baitalara be toktombi" seme araha. kemuni arab gisun gisurembi damu yamun de furangse gisun komso baitalambi. armeniya gisun, aram gisun inu gisurembi.

dasanEdit

lebanon dzungtung be sonjombi. herisots tacihiyan jai islam tacihiyan de adali ton i dasasi sonjoro ofi yaya 64 niyalma bume gemu 128 dasasi yamun be dasambi. lebanon i emu dang hedzbola(Hezbollah) bi. maron haki i encu ici ashan dang Kataeb dang oci israil i urahin bi.

jingjiEdit

1960 erin de bayan gurun bihe. damu 1975ci aniya 4 biya 13de deribuhe dorgi dain de jingji jobolon oho. 1990ci aniya 10 bita 13 de dorgi dain wajiha. damu palestin i fonjin jai 2010ci aniya de bihe siriya dorgi dain i urahin bisire jakade jingji de jobolombi.

ujui hūlašara gurun oci dulimbai gurun inu. cohotoi boobai be hūlašambi.

coohaEdit

lebanon 2007ci aniya 2 biya 10 de yamun de niayalma be bargiyarangge(征兵制) be nakafi dosirengge be sonjoho.

Militia(民兵隊) hedzbola bi.

gurun i daljiEdit

lebanon oci oroba-amargi amerika de haji gurun. cohotoi amairika, furangse haji gurun. israil, siriya oci dasan i fonjin bisire jakade dalji ehe. iran lebanon de urahin bumbi.

dulimbai gurun ishunde hūlašambi. lebanon i ujui hūlašara gurun oci dulimbai gurun.

šuwenEdit

lebanon arab šuwen de efin(节目) labdu gurun kai. egipet, turkiye emgi dulimbai dergi de urahin bumbi. lebanon oci sesheri gurun jakade uttu efin ararangge muteme badaraha.

tacihiyanEdit

lebanon oci siriya gese islam tacihiyan be gurun i tacihiyan de sonjorakū arab gurun kai. hacingga tacihiyan jai tesei haki be baktambi. muslim i ton lebanon de labdu damu suduri de urahin buhe maron haki hestos tacihiyan i horon mangga jakade islam gurun waka seme gūnibure baita bi.

tacihiyan i anggala oci islam tacihiyan[1] heristos tacihiyan[2] 40.5% inu.

suhe gisunEdit


  1. suni haki 27%, siya haki 27%
  2. cohotoi maron haki labdu