Wp/cnr/Wikipedia:Prijave za administratorske pozicije

< Wp‎ | cnr
Wp > cnr > Wikipedia:Prijave za administratorske pozicije

Administratori smatraju da je trenutak kada bi se trebalo pozabaviti prijavama za test-administratore za ovaj test projekat. Uzimajući u obzir delikatnost ovog test projekta, to što smo bili śedocima pokušaja kršenja pravila, riješili smo da primjenimo istu proceduru kao pri prijavljivanju za administratore na slobodnim vikipedijama, umjesto manje striktnih koje su uobičajene kod prijava za test-administratore.

Kao informaciju dali smo linkove za nekoliko sličnih stranica na kojima je moguće viđeti da se pravila primjenjuju i na drugim mjestima. Pogledati u donjem lijevom uglu, ili neđe drugo ako koristite drukčiji format. No, ovo što je dato na ovoj stranici konačno je važeće za ovaj test projekat.

Minimalni uslovi koje kandidat mora da ispuni

 • Uslov je da su kandidati aktivno dali doprinos Inkubatoru u trajanju od najmanje mjesec dana.
 • Kandidati moraju imati znanje engleskog jezika najmanje na nivou 2. Obavezno je zato dodati Babel obrazac (template) na svoju korisničku stranicu (bilo ovđe ili upotrebom globalne korisničke stranice sa Mete). Takođe moraju na ovoj stranici dati izjavu na englenskom jeziku o spremnosti na angažovanje. Sve ovo je potrebno kako bismo mogli da na ovom mjestu komuniciramo sa administratorima na Inkubatoru jer mi svi govorimo engleski jezik na nivou 3 ili više.
 • Kandidati moraju priložiti kratak opis svoje ličnosti. Kopirajte sljedeće kako biste otpočeli novi odijeljak:
==[[User:xxxx|]]==
<!—Zamijenite ovo kratkim opisom kandidatovih kvalifikacija. Ukoliko to piše neki drugi korisnik, taj korisnik treba da potpiše opis. Dio sa opisom treba da sadrži najmanje jednu rečenicu na engleskom jeziku kojom se prihvata nominacija, i potpis kandidata.-->
===Podrška ===
* Komentar i potpis 
* ...
===Opozicija ===
*Komentar i potpis 
* ...
===Rasprava===
* ...
===Rezultat===
* <!—dio rezervisan isključivo za birokratu-->

Glasanje

 • Glasati mogu samo postojeći potvrđeni korisnici. Korisnici koji nijesu već potvrđeni (i IP saradnici) mogu ostavljati komentare na stranici za razgovore. Satatus „potvrđen“ neće se odobravati za potrebe glasanja.
 • Glasači glasaju tako što u odgovarajući odijeljak upisuju svoju izjavu (podržavam/protivim se). Ne unosite više od jedne rečenice radi obrazloženja svoje podrške. Morate staviti potpis, inače se vaš glas neće računati. Ako imate potrebu za dodatnim komentarom, molimo da to učinite u odgovarajućem dijelu - „Rasprava“. Neprimjerene optužbe protiv kandidata biće uklonjene.

Rezultat potrebni za uspješan ishod

 • Glasanje za svakog pojedinačnog kandidata mora biti otvoreno najmanje sedam (7) dana.
 • Petoro ljudi (pored nominovanih) mora učestvovati u raspravi o svakom pojedinačnom kandidatu kao " podrška" ili " opozicija". Najmanje 70% učesnika mora podržati tog kandidata. To znači da će uspješni kandidat imati najmanje četiri glasa podrške.
 • Incubator birokrata će utvrditi rezultat svake kandidature.

Mandat test-administratora; odgovornosti i pravila za test-administratore na ovom test-projektu

Mandat

 • Novi test-administratori će na ovom test-projektu biti izabrani na mandat od jedne godine, što je standardni period na Inkubatoru. Nakon toga kandidati mogu aplicirati za reizbor. Reizbor će biti realizovan putem uobičajenih notifikacija na I:RFTA i za njega nijesu potrebne nove rasprave.

Odgovornosti

 • Generalno, smatramo da je uloga test-administratora ovđe istovjetna ulozi administratora na slobodnim projektima: on je dužan da sprovodi pravila i smiruje nesuglasice između učesnika. Veoma podstičemo test-administratore da prevedu i ustanove osnovna pravila za projekat – pogledajte, na primjer, Wikipedia: pet stubova Wikipedije— što je prije moguće.
  Dok se ne postavi verzija pravila, primjenjivaće se pravila za englesku Wikipediju. Svejedno, nije dopušteno aploudovanje datoteka kao korektna upotreba; sve datoteke moraju biti aploudovane na Commons-u.
 • Test-administratori moraju biti posebno obazrivi u odnosu na kršenja autorskih prava, biografije živih ličnosti i slična pitanja za koja je potrebno brzo i odlučno djelovanje, posebno zato što administratori ne govore crnogorski jezik. U slučaju da su test-administratori u nedoumici, treba da kontaktiraju administratore Inkubatora na I:AN.
 • Osim navedenog, opšte odgovornosti test-administratora mogu se naći na: I:A#Test-administrators.

Pravila

 • Generalno, pravila kojima se rukovode test-administratori mogu se naći na I:A#Test-administrators.
 • Uopšteno govoreći, adminstratori Inkubatora bi najradije prepustili test-administratorima da upravljaju ovim test-projektom. Uzevši to u obzir, test-administratorima na ovom test-projektu se posebno zabranjuje da mijenjaju odluke administratora Inkubatora koje se odnose na brisanje ili ostavljanje stranica, ili na blokiranje ili deblokiranje korisnika. U protivnom, mogu se suočiti sa trenutnim gubitkom prava test-administratora.
 • Test-administratori mogu zatražiti od administratora Inkubatora da preduzmu aktivnosti koje prevazilaze njihove mogućnosti (npr., brisanje revizije) na I:AN.
 • Test-administratorima koji krše osnovne postavke politike Fondacije Wikimedija WMF (kao što je kršenje autorskih prava i kršenje BLP – biografija živih ličnosti) mogu se odmah suspendovati dobijena prava. Na tu suspenziju se može uložiti žalba.

English translation

(expand to show)

  The administrators are now prepared to entertain applications for test-administrators from this test. Because of the particularly sensitive nature of this test, and because we have already seen some substantial policy violations here, we are choosing to implement rules similar to those normally associated with requests for adminship on free-standing wikis, rather than the less strict rules ordinarily associated with requests for test-adminship here.

For information only, we have provided links to several similar pages so that you can get a sense of rules elsewhere. See the bottom left corner of the page, or elsewhere if you use a different skin. However, what appears on this page is definitive for this test project for the time being.

Minimum requirement for candidates

 • Candidates must have been actively contributing on Incubator for at least one month.
 • Candidates must also speak English at least at level 2. They must add a Babel template to their userpage to that effect (either here or using a global userpage from Meta). And they must demonstrate that by stating their willingness to serve, in English, on this page. The Incubator administrators require this because we need to be able to interact with the test administrators here, and we all speak English at level 3 or better.
 • Candidates should include a brief description of themselves. Copy the following to start a new section:
==[[User:xxxx|]]==
<!--Replace this with a brief description of the candidate's qualification. If written by another user, that user should sign the description. Description section must include at least one sentence in English, accepting nomination, signed by candidate.-->
===Support===
* Comment and signature
* ...
===Oppose===
* Comment and signature
* ...
===Discussion===
* ...
===Result===
* <!-- for bureaucrat use only-->

Voting

 • Voting is open to autoconfirmed users only. Users who are not autoconfirmed (and IP contributors) may comment on the talk page. "Confirmed" status will not be granted for this purpose.
 • To vote, voters should add a line to the appropriate section (support/oppose). Add no more than one sentence to support your position. You must add a signature, or your vote will not count. If you have anything additional to add, please do so under the appropriate "Discussion" section. However, unsourced accusations against candidates may be removed.

Result required for successful outcome

 • Voting for each individual candidate must be open for at least seven (7) days.
 • Five people (beside the nominee) must participate in the discussion of any individual candidate as "support" or "oppose". At least 70% of the participants must support the candidate. That means that the successful candidate will have at minimum four support votes.
 • An Incubator bureaucrat will determine the outcome of each candidacy.

Term for test-administrators; responsibilities and rules for test-administrators on this test

Term

 • New test-admins will be appointed on this test for one year, as standard on Incubator. At that time candidates can run for reelection. Reelection will be handled by the usual notifications at I:RFTA, and do not require a new discussion here.

Responsibilities

 • In general, we see the role of the test-administrator here to be the same as the role of the administrator on a free-standing project: to enforce rules, and to moderate disagreements between participants. We strongly encourage the test-admins here to translate and establish the basic rules for the project—see, for example, Wikipedia:Five pillars—as quickly as possible.
  Until and unless a version of the rules exists here, the rules for English Wikipedia will be definitive. However, uploads of files under fair use will not be permitted; all files must be uploaded to Commons.
 • We need test-admins to be particularly vigilant concerning copyright violation, biographies of living persons, and any similar issues needing quick and decisive resolution, especially because the admins here do not speak Montenegrin. In cases where test-admins are not sure they should contact the Incubator admins at I:AN.
 • Other, more general responsibilities of test-administrators can be found at I:A#Test-administrators.

Rules

 • In general, the rules governing test-administrators can be found at I:A#Test-administrators.
 • On the whole, the Incubator admins would really prefer to let the test-admins manage this test. That having been said, test-adminis on this test are explicitly forbidden from reversing a decision by an Incubator admin to delete or undelete a page, or to block or unblock a user. Doing that can result in immediate loss of the test-admin rights.
 • Test-admins can request Incubator admins to take actions beyond their toolkits (e.g., revision deletion) at I:AN.
 • Test-admins violating fundamental WMF policies (such as copyright violation and BLP violation) can have their rights suspended immediately. That suspension can be appealed.

<!—Zamijenite ovo kratkim opisom kandidatovih kvalifikacija. Ukoliko to piše neki drugi korisnik, taj korisnik treba da potpiše opis. Dio sa opisom treba da sadrži najmanje jednu rečenicu na engleskom jeziku kojom se prihvata nominacija, i potpis kandidata.-->

Podrška

 • Komentar i potpis
 • ...

Opozicija

 • Komentar i potpis
 • ...

Rasprava

 • ...

Rezultat

 • <!—dio rezervisan isključivo za birokratu-->