Wn/shn/ရူတ်ႉၾႆးၾႃႉၶႄႇ တေၽႄႈလွၵ်းၵၢၼ် တီႈယူးရူပ်ႉ

< Wn‎ | shn
Wn > shn > ရူတ်ႉၾႆးၾႃႉၶႄႇ တေၽႄႈလွၵ်းၵၢၼ် တီႈယူးရူပ်ႉ

ဝၼ်းသုၵ်း၊ မေႇ 24၊ 2024

ရူတ်ႉ မိၵ်ႈ Leapmotor C11

ၶွမ်ႇပၼီႆႇ Leapmotor ဢၼ် မီးတီႈ ဝဵင်း Hangzhou မိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇဢဝ် ရူတ်ႉၾႆးၾႃႉ EV ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၶွမ်ႇပၼီႇမၼ်း ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၽႄႈလွၵ်းၵတ်ႇလႆႈ တီႈယူႇရူပ်ႉၼႆသေ မၼ်းလႆႈ ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်တင်း ၶွမ်ႇပၼီႇ Stellantis ဢၼ်ပဵၼ် ႁူင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇရူတ်ႉယူးရူပ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ် တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ပီၼႆႉသေ တေဢဝ် ရူတ်ႉဢီးဝီႇ ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇတီႈ မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ တၢင်ႇၶၢႆတီႈ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ပႄႇၵျီႇယမ်ႇ၊ ၵျႃႇမၼီႇ၊ ၵရိတ်ႈ၊ ၼႄႇတႃႇလႅၼ်ႇ၊ ရူဝ်ႇမေးၼီးယႃး၊ သပဵၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းပေႃးတူႉၵၢဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉတႄႉ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇတီႈ ပၢင်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်း Hangzhou ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တႃႇဢဝ် ရူတ်ႉၶွမ်ႇပၼီႇမိူင်းၶႄႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶၢႆ တီႈၼွၵ်ႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ႁူင်းၵၢၼ် Stellantis လႄႈ ႁူင်းၵၢၼ် Leapmotor သွင်ဢၼ် လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵၢၼ်ငၢၼ်းမႂ်ႇ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Leapmotor ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်ငၢၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ၽၢႆႇ ၶွမ်ႇပၼီႇ Stellantis ပိူင်ႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 51 သေ ၽၢႆႇ ၶွမ်ႇပၼီႇ Leapmotor ပိူင်ႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 49 ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ပီၵၢႆၼၼ်ႉ Stellantis တႃႇသိုဝ်ႉဢဝ် သျႄႇယႃႇ Leapmotor တႃႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၼၼ်ႉ လႆႈၽင်တိုၼ်းလၢၼ်းမႃး တေႃႇလႃႇဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇ 1.61 ႁဵင်လၢၼ်ႉသေၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ Leapmotor ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽၢၵ်ႈၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

Carlos Tavares ၸွမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ Stellantis လၢတ်ႈဝႃႈ “ႁဝ်းၶႃႈ တေဢဝ်ရူတ်ႉဢီးဝီႇ ဢၼ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇ ဢၼ်တေမီး ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ တွၼ်ႈတႃႇ ၶွမ်ႇပၼီႇ Stellantis လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ Leapmotor ၼၼ်ႉ ၽႄႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းလွၵ်းၵၢတ်ႇ ဝႆးဝႆးယူႇ။ ၼႆႉမၼ်းၵေႃႈ တေပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တႃႇၸဵဝ်းၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ၵမ်ႇၽႃႇလူင် မႆႈမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ“ ဝႃႈၼႆ။

Zhu Jiangming ၸွမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇ Leapmotor လၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈဢၼ်လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၵၼ်တင်း ၶွမ်ႇပၼီႇ Stellantis ၼႆႉ မၼ်းလႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တူဝ်တႅၼ်း ၼွၵ်းမိူင်း ဢၼ်ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်၊ ပိူင်ၵၢၼ်ၽႄႈသေ ဢမ်ႇၵႃး လႆႈပႃးတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇႁႂ်ႈၸႂ်ႉလႆႈ ႁူင်းၵၢၼ်ၸၢၵ်ႈ တီႈၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇပတ်ႉပိုၼ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ“ ဝႃႈၼႆ။

ရူတ်ႉ Leapmotor C10

"ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း လႄႈ လွင်ႈၼႄႉၼွၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇရူတ်ႇၶႄႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉၽလၢင်းၼႆႉ တိုၼ်းတေပဵၼ်မႃး တႃႇၵႂႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇတီႈ ၼႂ်း ၵမ်ႇၽႃႇၵူႈတီႈတီႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ဢၢင်ႈဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈလီ ၶွမ်ႇပၼီႇ Stellantis သေ ပေႃးဢဝ်တၢင်း ပၢႆးၸၢင်ႈ လႄႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ မႃးႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆႉ ပေႃးၸႃႇဢဝ် ႁဵတ်းတီႈလဵဝ် တင်းမူတ်းၼႆႉ မၼ်းတေ တိူဝ်းလီမႃး“ ဝႃႈၼႆ။

Zhu လႆႈပၼ် ၵႂၢမ်းမၢႆဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇ ၵျူဝ်းပၢႆႇတႅၼ်ႇ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢႆးၵၢၼ်မႂ်ႇ တႃႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼိူဝ် ရူတ်ႉၾႆးၾႃႉၶႄႇ၊ ပႅတ်ႇထရီႇၸၼ်ႉသုင်၊ ၶႅပ်းသူဝ်ႇလႃႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉႁႅင်းလႅတ်ႇ၊ လဵၵ်း၊ ဢလူႇမီႇၼီႇယႅမ်ႉ လႄႈ ၶူင်းၶူဝ်းပၢႆးယႃႈယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ တီႈၼႂ်းၵႄႈ မိူင်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးႁႅင်းယႂ်ႇ သွင်မိူင်းၼႆႉ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ် တေတိူဝ်းမီးမႃး ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းယူႇရူပ်ႉ တင်းသွင်မိူင်း လႆႈမၢပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းၶႄႇၼႆႉ ၵႃႈမီးၵႃႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ရူတ်ႉၾႆးၾႃႉသေ ၶၢႆတီႈလွၵ်းၵၢတ်ႇၼွၵ်းမိူင်း လိူင်ႇလိူင်ႇ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ Zhou Lijun ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈယႂ်ႇ ၽၢႆႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းထတ်းသၢင်ႈ တီႈ ၸၼ်ႉၸွမ် Yiche Research ၼၼ်ႉဝႃႈတႄႉ -

“ႁူင်းၵၢၼ်ၸၢၵ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇရူတ်ႉ မိူင်းၶႄႇ ပိူင်လူင်မၼ်း ဢၼ်ပဵၼ် ၽၢႆႇႁူင်းၵၢၼ်ၸၢၵ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ရူတ်ႉၸႂ်ႉႁႅင်းၾႆးၾႃႉၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈ မၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မႃးယူႇယဝ်ႉ။ ၶွမ်ႇပၼီႇရူတ်ႉၵမ်ႉၼမ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈသိမ်းလွၵ်းၵၢတ်ႇၶႄႇ သေ ဢမ်ႇၵႃး ၶႂ်ႈလုၵ်ႉတီႈ တူင်ႇၵၢၼ်ၸၢၵ်ႈၽလၢင်း မိူင်းၶႄႇသေ ၶႂ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇရူတ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇသေၵေႃႈ ၶႂ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇလွၵ်းၵၢတ်ႇၵမ်ႇၽႃႇ ပိူင်လူင်မၼ်း လွၵ်းၵၢတ်ႇယူးရူပ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ“ ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ပဵၼ်ယၢင်ႈတိၼ်ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁင်း ၶွမ်ႇပၼီႇ Stellantis လႄႈ Leapmotor ၼၼ်ႉတႄႉ လွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ ရူတ်ႉဢီးဝီႇၸိူဝ်းၼႆႉ တေႁဵတ်းဢွၵ်ႇတီႈလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉ တႅတ်ႈတႅတ်ႈၼႅတ်ႈၼႅတ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ တီႈဢၼ်ၶဝ် တေႁဵတ်းရူတ်ႉဢွၵ်ႇၼႆႉ မၼ်းတေလႆႈမီးႁႅင်း တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈလႆႈ ႁႅင်းၶၢႆရူတ်ႉသေ တေလႆႈမီးၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ ၼမ်ႉၶႅမ်ႉ မၼ်းလႄႈ တေလႆႈငမ်ႇၵၼ်တင်း ငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇမၼ်းယဝ်ႉ။

Tavares လၢတ်ႈဝႃႈ ရူတ်ႉၾႆးၾႃႉ ဢီးဝီႇ ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်မဵဝ်း T03 လႄႈ C10 သေ ပေႃးထႅင်ႈသၢမ်ပီမႃး လႆႈမီးလၢႆးၵၢၼ် တႃႇသိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ်ၵႂႃႇ ၵႃးမဵဝ်းမႂ်ႇၵႂႃႇ ၵူႈပီၵူႈပီ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ မၼ်းမုင်ႈမွင်းဝႆႉဝႃႈတႄႉ ၵႃးမဵဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႅင်းၶၢႆ တီႈလွၵ်းၵၢတ်ႇၵူႈမိူင်းမိူင်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေ ၶိုၼ်ႈမႃးယူႇ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ရူတ်ႉ Leapmotor T03

ဢၼ်ပဵၼ် ရူတ်ႉၾႆးၾႃႉၶႄႇ တႄႇဢဝ် မဵဝ်း Q4 ၼၼ်ႉတႄႉ တေ တၢင်ႇၽႄႈၶၢႆၸူး ဢမႄႇရိၵၸၢၼ်း၊ ပွတ်းဢွၵ်ႇတွၼ်ႈၵၢၼ် လႄႈ မိူင်းဢႃႇၾရိၵ သေ ဢမ်ႇၵႃး တေၶၢႆပႃးတီႈ ဢိၼ်းတီးယႃး လႄႈ ဢေးသျႃးပၸိၽိၵ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ လွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပၼ်ႁႅင်း ၽၢင်းၶိုၼ်းတဵမ်တူဝ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ လွၵ်းၵၢတ်ႇရူတ်ႉ မိူင်းၶႄႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးယဝ်ႉ။ လွင်ႈၶၢႆ ရူတ်ႉဢီးဝီႇမႂ်ႇ ၼႂ်း ပီ 2023 ၼၼ်ႉ ႁႅင်းၶၢႆမၼ်း မီးမႃး ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 25 သေ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ဢၼ်တႅပ်းၶၢတ်ႇ လွၵ်းၵၢတ်ႇရူတ်ႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း ဝဵငးလူဝ် ပႄႇၸိၼ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ် ရူတ်ႉၾႆးၾႃႉ ၼင်ႇ Tesla, BYD, Nio မိၵ်ႈၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈထႅမ်ႁႅင်းမၼ်းၵေႃႈ ၸဵမ်ဢွင်ႈတီႈ ယႂ်ႇယႂ်ႇ လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ ႁႃလႆႈငၢႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ရူတ်ႉဢီးဝီႇၼႆႉ ၵႃႈၶၼ်မၼ်း တိူဝ်းထုၵ်ႇလီသေ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁႅင်းႁေႃႈမၼ်းၵေႃႈ ႁေႃႈလႆႈ ဝႆးဝႆး လႄႈ တိူဝ်းလီႁေႃးလႄႈ ၵူၼ်းႁေႃႈ ရူတ်ႉဢီးဝီႇ တီႈဝဵင်းပႄႇၸိၼ်းတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ် ထုၵ်ႇၸႂ်ဝႆႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉဝႃႈ လွင်ႈႁေႃႈလႆႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၵႆလႄႈ လွင်ႈၶိုၼ်းထႅမ်ႁႅင်းၼႆႉ မီးဝႆႉ ပၼ်ႁႃၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

မိတ်ႇသတႃႇ ဝူႇ ဢၼ်ဢႃႇယူႇ 54 ပီ ဢၼ်ပဵၼ် ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်ႁေႃႈလူတ်ႉ ဢၼ်လႆႈဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႄ ၽႆးရူတ်ႉၼၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းတိုၵ်ႉဢဝ် ရူတ်ႉၾႆးၾႃႉ BAIC မၼ်း ထႅမ်ႁႅင်းၾႆးၾႃႉယူႇတီႈ ဢွင်ႈထႅမ်ႁႅင်း ဢၼ်ၶဝ်ႈလႆႈ ရူတ်ႉပၢၵ်ႇပၢႆၼၼ်ႉယူႇ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ မၼ်းလႆႈၸႂ် ႁေႃႈရူတ်ႉၾႆးၾႃႉသေတႃႉ မၼ်းမုင်ႈမွင်းဝႆႉဝႃႈတႄႉ ႁႂ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇလႆႈ ရူတ်ႉ မဵဝ်းၵႂႃႇလႆႈၵႆၵႆ လႄႈ ႁႂ်ႈႁႅင်းၾႆးၾႃႉမၼ်း ၸႂ်ႉလႆႈႁိုင်ႁိုင် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

“ႁေႃႈလႆႈ ဝႆးဝႆး။ ၼႂ်းၵႃႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းပွတ်းပွတ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတႄႇၵႂႃႇလႆႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်ႈဢွၵ်ႇလႆႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉႁႅင်းၾႆးၾႃႉသေ ႁႂ်ႈၵႂႃႇလႆႈၶၢဝ်းတၢင်းၵႆ။ ၼႆႉမၼ်းပဵၼ် လွင်ႈတုၵ်းယွၼ်းယႂ်ႇသုတ်း ဢၼ်ၶႃႈၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ“ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်ႁေႃႈရူတ်ႉ ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႄၽႆးရူတ်ႉ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ရူတ်ႉဢီးဝီႇၼႆႉ ၵႃႈၶၼ်မၼ်းတိူဝ်းထုၵ်ႇ။ လွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းမၼ်းဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လႆႈထႅမ်ႁႅင်းမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးထႅမ်ႁႅင်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ႁိုင် ၼိုင်ႈမူင်း တေႃႇ သီႇသိပ်းမိၼိတ်ႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ မိတ်ႇသတႃႇ ဢီႇ ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉဢီးဝီႇ ၵေႃႈဝႃႈ -

“ရူတ်ႉၾႆးၾႃႉၼႆႉ ငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇမၼ်း တိူဝ်းထုၵ်ႇလိူဝ်။ ၼိုင်ႈၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇၼႆႉ တူၵ်း ငိုၼ်းၶႄႇ 0.1 တေႃႇ 0.2 ယွၼ်ႇၵူၺ်း။

Wang Honggang ၽူႈႁေႃႈရူတ်ႉထႅၵ်ႇသီႇ ဢၼ်တိုၵ်ႉ ထႅမ်ႁဵင်း တီႈ ဢွင်ႈထႅမ်ႁႅင်းတၢင်ႇတီႈၼၼ်ႉဝႃႈတႄႉ ရူတ်ႉၾႆးၾႃႉဢီးဝီႇ ၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈ ႁေႃႈငၢႆႈသေတႃႉ ပေႃးၶၢဝ်းၵတ်းမႃး လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

“လွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းမၼ်းတႄႉ ပၼ်ႁႃ ဢၼ်လႆႈႁေႃႈ ၶၢဝ်းၵတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ရႃႇသီႇဢုတ ၵတ်းလႄႈ လႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းဢုၼ်ႇယဝ်ႉ။ ပေႃးၼၼ် မၼ်းၵိၼ်ႁႅင်းၾႆးၾႃႉၼမ်လိူဝ်။ ပေႃးၶၢဝ်းၵတ်းၼႆ မၢင်ပွၵ်ႈမႃး ပၼ်ႇၸၢၵ်ႈမၼ်း ဢမ်ႇလႆႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၵမ်းၵမ်းလႆႈထႅမ်ႁႅင်းမၼ်းယဝ်ႉ။“

Cheng Ran ဢၼ်ပဵၼ် ၵူၼ်းႁေႃႈ ရူတ်ႉဢီးဝီႇ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ရူတ်ႉဢီးဝီႇ ၼႆႉ ပေႃးၸႃႇဢဝ် ရူတ်ႉဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇ ICE ၼႆ တိူဝ်းႁေႃႈလီဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ တႃႇဢဝ် ရူတ်ႉဢီးဝီႇ တႅၼ်းတၢင်တီႈယူႇ ရူတ်ႉဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇ ICE တႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ရူတ်ႉဢၼ်ၸႂ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈမီး လွင်ႈလီမၼ်းယူႇ။ မီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဝႃႈ တႃႇဢဝ် ရူတ်ႇၸႂ်ႉၽလၢင်းမႂ်ႇၼႆႉ တႅၼ်းတီႈယူႇ ရူတ်ႉၸႂ်ႉဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼၼ်ႉယူႇ။ ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈလူး။ လူဝ်ႇလႆႈၸႂ်ႉ ရူတ်ႉသွင်မဵဝ်းၼႆႉ ၶၢင်းၵၼ်ၵူၺ်း။“

Zhou Lijun ၽူႈယႂ်ႇၽၢႆႇထတ်းသၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်း တီႈ ၸၼ်ႉၸွမ် Yiche Research လၢတ်ႈဝႃႈ -

“ပေႃးထႅင်ႈ သၢဝ်ပီ ဢမ်ႇၼၼ် သၢမ်သိပ်းပီမႃး ၸိူဝ်းပဵၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇ ရူတ်ႉ Stellantis၊ Volkswagen၊ Mercedes-Benz လႄႈ BMW ဢၼ်မီးတီႈ ၵျႃႇမၼီႇ လႄႈ တီႈတၢင်ႇမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တႃႇႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ် လႄႈ တႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ပၢႆးၸၢင်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉၽလၢင်းၵၢၼ် ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ႁူင်းၵၢၼ်ရူတ်ႉၶႄႇ မိူၼ်ၼင်ႇ Geely၊ BYD လႄႈ Chery ၶဝ်ၼႆႉ တေမီးတိုဝ်ႉတၢင်း တႃႇၶဝ်ႈမႃး တီႈၼႂ်း မိူင်းယူးရူပ်ႉယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းပၢႆးၸၢၵ်ႈ ၶွင် ၵၢၼ်ရူတ်ႉ ဢၼ်မီးတီႈ ယူးရူပ်ႉ လႄႈ မိူင်းတၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇယုၵ်ႉသုင်ၸၼ်ႉမၼ်း၊ တွၼ်ႈတႃႇ ပၼ်လႆႈ တိုဝ်ႉတၢင်းႁႅင်းၵၢၼ်၊ တွၼ်ႈတႃႇ လႆႈငိုၼ်းၶွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ တေမီးလွင်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ်မႃးယူႇ“ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဢၼ်တၢင်းၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇရူတ်ႉၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႆႉ လႆႈမႃး မိူင်းၶႄႇသေ တႃႇမႃးႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တင်း ၶွမ်ႇပၼီႇၶႄႇ ဢၼ်ဢဝ်ဝႆႉ တီႈယူႇ လွၵ်းၵၢတ်ႇရူတ်ႉယႂ်ႇသုတ်း ၼႂ်းလူၵ်ႈလႄႈ ပဵၼ်တီႈဢၼ်ႁႃပၼ်လႆႈ ငိုၼ်း ပဵၼ်ဢၼ်ႁႃပၼ်လႆႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း တႃႇၼႂ်းမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


ငိူၼ်ႈငဝ်ႈတိုၼ်း

edit