Wn/shn/မိူင်းထႆး ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇႁဵတ်းပွႆးသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႇပရႄႇ တင်းလိူၼ်

< Wn‎ | shn
Wn > shn > မိူင်းထႆး ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇႁဵတ်းပွႆးသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႇပရႄႇ တင်းလိူၼ်

ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 3၊ 2023

ပွႆးသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ဢယုတ်ႉထယႃး (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ၶၢဝ်ႇဢၼ်မႃးတင်း ၽၢႆႇထႆးဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၸၼ်ၸႂ် ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆသေ တႄႇဢဝ် ပီ 204 တေမႃးၼႆႉသေ သၢင်းၵျၢၼ်ႇမိူင်းထႆး (ပွႆးသူင်ၵရၢၼ်ႊ) ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်း တႃႇသၢမ်ဝၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉသေ တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇၸတ်းႁဵတ်း လိူၼ်ဢေႇပရႄႇ တင်းလိူၼ် ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

မိတ်ႉၸ် Paetongtarn Shinawatra ဢၼ်ပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႇမတီႇဝၢင်းၽႅၼ် ၽလင်းဢူၼ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း (National Soft Power Strategy Committee /NSPSC) ၵေႃႈၸႂ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ပႃႇတီႇၽိူဝ်ႉထႆးၵေႃႈၸႂ်ႉၼၼ်ႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ဢဝ် ၽိင်ႈငႄႈ ဢၼ်ဝႃႈ "Soft Power" သေ ႁႂ်ႈၸီးၶဝ်း ၸွတ်ႇၽႄႈ တင်းၵမ်ႇၽႃႇ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၶေႃႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းသုၵ်း ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈ ပွႆးသၢင်းၵျၢၼ်ႇမိူင်းထႆးၼႆႉ ပဵၼ်မႃး ပွႆးဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉသေပိူၼ်ႈၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇၼၼ်ႉ လႆႈၶေႃႈယိုၼ်ယၼ်ဝႆႉ တီႈၼႂ်းၵေႃႇမတီႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိတ်ႉၸ် Paetongtarn Shinawatra မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ တႄႇဢဝ်ပီတေမႃးသေ ပွႆးသၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တေႁူတ်းၼမ်ႉ တႃႇသၢမ်ဝၼ်းၵူၺ်းသေ တီႈတင်းမိူင်းပတ်ႉပိုၼ်ႉၼႆႉ တေဢွၼ်ၵၼ်ႁူတ်းၼမ်ႉ တႃႇတင်းလိူၼ်ယဝ်ႉ“ ဝႃႈၼႆ

တေၸႂ်ႉငိုၼ်းထႆး (5.1) ႁဵင်လၢၼ်ႉ

ပတ်ႉၵျႅတ်ႉ ငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆ ၶွင် ၵေႃႇမတီႇၵေႃႈ တေၸႂ်ႉၵႂႃႇ (5.1) ႁဵင်လၢၼ်ႉပၢႆဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ၸႅၵ်ႇဝႆႉထၢၼ်ႈမၼ်းသေ တွၼ်ႈတႃႇ ပၢင်ၵႅဝ်ႈပွႆးၼႆႉ (1) ႁဵင်လၢၼ်ႉ၊ တွၼ်ႈတႃႇ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ (1) ႁဵင်လၢၼ်ႉ၊ တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈလွင်ႈဢႅဝ်ႇလႄႇ ၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး (711) လၢၼ်ႉ၊ တွၼ်ႈတႃႇ ၽၢႆႇလဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ် (545) လၢၼ်ႉ၊ တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်း (500) လၢၼ်ႉ၊ ပၢႆးမွၼ်းထႆး (380) လၢၼ် လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇ ႁွႆးမိုဝ်းတီႇသၢႆးဢၼ်တေၶူင်သၢင်ႈၼႆႉ (310) လၢၼ်ႉ၊ ၽဵင်း (144) လၢၼ်ႉ သေ တွၼ်ႈတႃႇပပ်ႉလိၵ်ႈတႄႉ တေၸႂ်ႉၵႂႃႇ (69) လၢၼ်ႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၶၢဝ်ႇပင်ႇၵွၵ်ႉၽူတ်ႉ ၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇဢဝ် ၽိင်ႈငႄႈသေ ၸီးၶဝ်ႈၽႄႈၸွတ်ႇတင်းၵမ်ႇၽႃႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၵေႃႈ မီးတႃႇၶႂၢင်းပၼ် ၵူတ်ႉမၢႆ Soft Power သေဢမ်ႇၵႃး မီးပႃး တႃႇတႄႇတင်ႈ ဢေႇၵျႅၼ်ႇၸီႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈၶူင်သၢင်ႈထႆး (Thailand Creative Content Agency /Thacca) သေ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၽၢႆႇတႂ်ႈ ဢေႇၵျႅၼ်ႇၸီႇ Thacca ၼၼ်ႉ တေဝႆႉ ၵေႃႇမတီႇယွႆႈ 12 ဢၼ်သေ တွၼ်ႈတႃႇတေဢဝ်ၽိင်ႈငႄႈသေ ၸီးဢွတ်ႇၽႄႈၸွတ်ႇ တီႈ လိူင်ႈဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼၼ်ႉ ၶဝ်တေဢဝ် ပုၼ်ၽွၼ်းသေ ႁဵတ်းၵႂႃႇၼႆ NSPSC လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႆႉယူႇ။

ၸွမ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၽူႈယႂ်ႇႁူင်းၵၢၼ် Siam Piwat ဢၼ်ပဵၼ် Chadatip Chutrakul ၼၼ်ႉဝႃႈ တီႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵၢတ်ႇသိုဝ်ႉၶၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ မိူင်းထႆး ဢၼ်ပဵၼ် Siam Paragon, Siam Center လႄႈ Siam Discovery malls ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းတွၼ်ႈတႃႇ ပွႆးသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ပီတေမႃးၼၼ်ႉသေၵေႃႈ ၼႂ်းတႃႇ ပီ 2024 တင်းပီၼႆႉ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇႁဵတ်းပွႆးပၢင်ၵႅဝ်ႈ တၢင်းၼမ် မိုၼ်ႇပၢႆ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၼႂ်းပီ 2024 ၼႆႉ လိူဝ်သေ ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈယဝ်ႉ တီႈၸႄႈတွၼ်ႈၸိူဝ်းၵိုတ်းလိူဝ်ၼၼ်ႉ တေယုၵ်ႉယွင်ႈၽိင်ႈငႄႈ ၽႂ်မၼ်းသေၵေႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႇပရႄႇၼၼ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉတႃႇတင်းလိူၼ် ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

တွၼ်ႈတႃႇၸတ်းႁဵတ်းလႆႈၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ တေပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ပၼ် တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ပေႃးတေမေႃဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးၵႂႃႇသေဢမ်ႇၵႃး တေဢဝ်တင်း ဢႅပ်ႇပလီႇၵေးသျိၼ်းၽူင်းသေၵေႃႈ တေႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် ပေႃးႁူႉမႃး လွင်ႈ ပွႆးသၢင်းၵျၢၼ်ႇထႆး ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး တႃႇဢဝ် သၢင်းၵျၢၼ်ႇထႆးၼႆႉ သႂ်ႇၶဝ်ႈတီႈၼႂ်း သဵၼ်ႈမၢႆၶူဝ်းပူၺ်ႈၽိင်ႈထုင်း ၵမ်ႇၽႃႇ ၶွင် ၸုမ်းပၢႆးပႆႇၺႃႇ၊ ပၢႆးသၢႆႈ လႄႈ ၽိင်ႈငႄႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UNESCO) ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေမီး လွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တီႈၼႂ်း ပၢင်ၵုမ် ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း လိူၼ်တီႇသႅမ်ႇပႃႇၼႆႉယူႇ။

ငိူၼ်ႈငဝ်ႈတိုၼ်း edit