Wn/cdo/2018 nièng Gŏ̤-kō̤ Hók-ciŭ tiĕng-ké ê̤ṳ-bó̤

< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > 2018 nièng Gŏ̤-kō̤ Hók-ciŭ tiĕng-ké ê̤ṳ-bó̤
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 6 ng. 6 h. séng

Gĭng-dáng â-dáu, bók Gŏ̤-kō̤ gì Hók-ciŭ hŏk-sĕng gâe̤ng chió-nè̤ng hàng-ṳ̄ káng kō̤-diòng

Mìng-dáng (6 nguŏk 7 hô̤) sê Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k Gŏ̤-kō̤ gì tàu siŏh gĕ̤ng. Có̤i gê̤ṳng Hók-ciŭ sê̤ṳ gáu gĭng-nièng dâ̤ 4 hô̤ hŭng-tăi gì īng-hiōng, sèu-sèu dâung-ṳ̄.

Iĕk-dái hŭng-bô̤ Ewiniar gì lô-siáng

Siŏh-màng (5 hô̤), Hók-ciŭ-chê ké-chiông buô-muòng gōng, găk cĭ-hâiu gì 5 nĭk hŭng-tăi dŭ īng-hiōng mâ̤ gáu Hók-ciŭ. Gó gōng mìng-dáng kăi-sṳ̄ ṳ̄ cêu mò̤ sèng gūi nĭk hī-māng duâi lāu. Mìng-dáng Hók-ciŭ chê-kṳ̆ dŏ̤-hùng, buô-hông hiŏng-déng ô dêng-ṳ̄ hĕ̤k-ciā lòi-dêng-ṳ̄. Hâiu-nĭk (8 hô̤) chê-kṳ̆ gó-sê dŏ̤-hùng. Ciék-giâ-lì gái gōng Gŏ̤-kō̤ 2 nĭk Hók-ciŭ gì ké-ŭng — có̤i iĕk sê 30℃ cō̤-êu, cā-tàu màng-buŏ dâi-kái 24℃.

Siĕu-sék lài-nguòng

edit