Wb/nia/Fetero II/2

< Wb‎ | nia‎ | Fetero II
Wb > nia > Fetero II > 2

Samaelungu ba huku si göna ira dania

edit

I. 1 Ba so göi zama'ele'ö sofaya ba khöra föna, si mane ba khömi, me so göi dania zamahaö sofaya, samobörö dania fa'atonia, ba wamakiko, sangosilö'ögö göi So'aya, si no mangöhöli ya'ira, ba sangasogö khöra fa'atekiko salio.[1] 2 Ba ato dania zolo'ö khöra, ba wa'asilöyaŵara andrö, ba börö ira, wa tetandraŵaisi dania lala si duhu andrö.[2] 3 Ba ba wa'omasira gana'a, ba lafakhai waya, ba lalimo ami, ba i'otarai föna sa'ae, ba lö ahou huku si göna ira, ba fa'atekikora, ba tenga si mörö.[3] 4 Lö'ö sa salimagö khö Lowalangi mala'ika andrö, si no mamazökhi horö, noa sa itibo'ö ba narako, nirate ba zogömi-gömi, no ibe'e nitaha, ba wanguhuku dania,[4] 5 ba lö salimagö khönia ösi guli danö föna, ha ira No'akhi andrö, sanuriagö fa'atulö dödö andrö, ni'orifinia, ba daŵalu, me ifatörö goloro ba niha si lö sökhi andrö.[5] 6 Ba no itunu mbanua Zodoma andrö ba banua Gomora, i'etu'ö huku ba wanudugö, no ibe'e famaedo, ba niha si lö sökhi dania;[6] 7 ba no i'orifi Loti andrö, satulö tödö, nifakao-kao andrö, ba nilau zi si lö yaŵa andrö, ba wa'asilöyaŵara;[7] 8 afökhö sa ba zatulö andrö wamaigi, me no si fatewu ia khöra, ba afökhö wamondrongo; ero ma'ökhö falukha afökhö bakha dödönia, si no atulö andrö, ba mbua-bua si lö sökhi andrö. 9 I'ila So'aya i'efa'ö zangata'ufi Lowalangi, ba wanandraigö, ba i'ila itaha zi lö atulö andrö, irege luo wanguhuku ba wangotu'ö ya'ira;[8] 10 ba oföna zanörö lala nösi niha andrö, wangisö si ra'i-ra'iö andrö, ba sangositengagö salaŵa; safaito andrö, si fayaŵa, — lö ata'u ira latandraŵaisi zolakhömi.[9] 11 Ba mala'ika andrö, sabe'e ba sabölö moroi khöra, ba lö latandraŵaisi ira khö Zo'aya.[10]

Fondrege zi lö sökhi ndra samaelungu andrö

edit

II. 12 Ba ya'ira andrö, ba no timba zaliŵa-liŵa ba danö si lö tödö, si no to'ua sondra'u ba samakiko, latandraŵaisi zi lö la'ila na i, ba ba wa'atekikora andrö tekiko ira dania,[11] 13 falukha ira luo wa lö atulö andrö, me no fa'omasira laŵa'ö tödöra wemanga-manga andrö, ba zi ma'ökhö, si ra'i-ra'iö ira ba saila ita, manga-manga ira, ba walimosara andrö, ba lahaogö-haogö göra, awömi.[12] 14 Ba höröra, ba no ha sambalö ira alawe sohorö, ba lö labato-bato wanao horö, ladönisi dödö si lö aro na; tödöra, ba no mufamaha ba wa'omasi gana'a, ono ni'elifi ira.[13] 15 No laröi lala satulö, ba no elungu ira, no latörö lala Mbileamo, ono Mbozoro andrö, si no omasi luo wa lö atulö andrö,[14] 16 ba si falukha göi fotu golalöŵania andrö: kalide andrö, nifonoro, si lö li, ba ilau li niha, itenaŵa wa lö tödö zama'ele'ö andrö.[15] 17 Ya'ira andrö, ba umbu si lö idanö ira, lawuo ni'oloi'ö nangi sabölö, ba ni'iro'ö si bongi andrö sogömi-gömi andrö.[16] 18 Lalau waya, hokha, ba ladönisi niha, ba wa'asilöyaŵa, isö-isö nösi niha andrö, niha si no aefa ma'ifu ba zanörö lala elungua andrö.[17] 19 Lafabu'u khöra wa'aefa, ba ya'ira, ba no sawuyu wa'atekiko; ba zabölö moroi khönia sa möi sawuyu niha.[18] 20 Na si no aefa ira sa ba wa'ira-ira'iö andrö, ba niha guli danö, ba wa'aboto ba dödöra Zo'aya ya'ita, sangorifi ya'ita, Yesu Keriso, ba na ifuli zui te'u'u ira da'ö, na ifuli te'ala ira, ba no tobali abölö-bölö zafuria andrö khöra, moroi ba zi föföna.[19] 21 Sökhi sa ena'ö khöra, na lö irai aboto ba dödöra lala satulö andrö, moroi na no aboto ba dödöra, ba lafuli furi, ba la'erogö zui goroisa andrö, ni'amoni'ö, nifa'ema khöra.[20] 22 No itörö ba khöra niŵa'ö ba gamaedola andrö, si duhu: "Asu samuli ya'ia ba gutania, ba bawi nifemondri sangawuli ba getuna."[21]

Famotokhi ba gahe

edit
 1. MozV 13:1 b.t.; Mat 24:11; HalZin 20:30; YohI 4:1; Yud 4
 2. Faigi 2:10,13,18; Rom 2:24
 3. TimI 6:5
 4. Yud 6; Fam 20:1; 9:1,11
 5. Faigi 3:6; FetI 3:20
 6. MozI 19:24; Yud 7
 7. MozI 19:16,29
 8. Sin 91:15; KorI 10:13
 9. Yud 8; Tit 3:1,2; MozII 22:28
 10. Yud 9
 11. Yud 10
 12. Yud 12; Luk 16:19; Fil 3:19
 13. TimII 3:6
 14. Yud 11; MozIV 22:5,7; Fam 2:14
 15. MozIV 22:28 b.t.
 16. Yud 12,13; Amaed 25:14; Dan 12:3
 17. Yud 16
 18. Yoh 8:34; Rom 6:16
 19. Heb 6:4–6; Mat 12:45
 20. Heb 10:26 b.t.; Luk 12:47
 21. Amaed 26:11

Fabaliŵa lala

edit

Olayama Zura Fetero II: 123

Amabu'ulali Sibohou: MataioMarekoLukaYohaneHalöŵö ZinengeRomaKorindro IKorindro IIGalatiaEfesoFilifiKoloseTesalonika ITesalonika IITimoteo ITimoteo IITitoFilemoHeberaioYakoboFetero IFetero IIYohane IYohane IIYohane IIIYudaFama'ele'ö

Bale zato: OlayamaAngombakhataBawagöli zatoMonganga afoNahia wamakoriNga'örö spesialNgawalö wanoloSafuria tebulöSanandrösaSangai halöŵö