Wb/dv/މައި ޞަފްޙާ

< Wb‎ | dv
Wb > dv > މައި ޞަފްޙާ


ދިވެހި ފޮތްއަލަމާރިއަށް މަރުހަބާ

edit

ދިވެހި ބަހުން ޑިޖިޓަލް ކޮށް ޝާޢިއު ކުރެވި ވުޖޫދަށް ނެރެވޭ ފޮތްތަށް މަދުވެފައި، އެފަދަ ފޮތްތަކުގެ ބޭނުން އިންތިހާއަށް ފެންނާތީވެ، މިތާގައި ހިމަނާފައިވާނީ ކޮންމެހެން ވެސް ކިޔަވާ ދަރިވަރިރުވަމުން ދާ އުމުރު ފުރާވަރުގެ ކުދިންނަށް ކަމުދާ ފަދަ ފޮތް ތަކެއް ހޮވާލެވިގެން ނެވެ. މިތާގައި ފޮތް ހިމެނުމުގައި ބަލާފައި ވާނީ އާންމު ބޭނުމަަށް އެހެން ވަސީލަތްތަށް ބޭނުން ކޮށްގެން އަލުން ޗާޕްކުުރަން ލިޔުންތެރިޔާގެެ ހުއްދަލިބިފައިވާ ފޮތްފޮތާ ، އަދި ތާރީޙީ ގޮތުން ތަރުޖަމާ ކުރެވި އެފޮތުގެ މުއައްލިފުގެ / މުއައްރިޙުގެ އިއްތިރާސް އެއްނުވާ ކަމަށް ފެެންނަ ފޮތްފޮތެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެހެން ހުއްދައެއްގައި ފޮތެއް މިތާގައި ހިމަނަން ބޭނުންކަމަށް ވާނަމަ އެކަމެއް، މި ސަފްހާ އަށް ބަދަލުގެންނަން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކާ ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ޤުރުޢާންގެއިލްމް • ފޮތް ތަރުޖަމާ • ނަކަލު ކުރެވިފައިވާ މަޒްމޫންތައް •