గాన:

కైరి సివ్వతా గాన

అమ్మే ఉర గాన

తొలినితా గాన

దాదాక్,అవ్వలిద్దార్థ గాన

దన్ దవల్తు ఇదండ్డే

దసర వత్తె! దెయ్య మొక్కేంజ్ఞ

గానత్కొత్త నువ్ల నూనె పుత్సర్

అదే ఇదే తిప్పేజ్ఞ!తిప్పేజ్ఞ!!

సిట్టేడ్ నువ్వులుంజ్ఞ!

కోవెడ్ నూనె కుర్రియ్యసద్

దసర దెయ్య మొకేంజ్ఞ

అమ్ముఞ్జ దిర వసద్.

అమ్మే తిగ్త్ ళ్ళుంగ్తా!

ముండే తప్పుత్!

ముడుసా! ముడుసా!

పొగ్గు పాన్కే కిదుర్స్!

కల్లు! బంజ్ఞా కిదుర్స్!

పొత్తున్ కోడ్కిప్స చెయ్యె కేరం

పోత్ తిందే!తిగ్త్ ళ్ళు! వత్తెర్ ఇస కుసి ఏరేకెరం

ముండేముంత్ నువ్ల నూనె దిట్సర్

కొత్త జెండా తప్పేకరమ్.

కొత్త తిగ్త్ ళ్ళుంగ్తా! గుడ్ లుద్దీప్స్ నువ్ల నూనె దిట్సర్!.

తొలినితా కనున్ కయ్యద!

నెకి బద్దీన్ ఆమ్!వాగిప్స్ తుమ్

    -ఆత్రం మోతీరామ్