Babel user information
igl-N éné ekwu kí dé í chí native umà efù English.
en-5 This user has professional knowledge of English.
Users by language