Babel user information
mni-N ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯁꯤ ꯃꯃꯥꯂꯣꯟ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯟꯊꯩ-ꯄꯥꯎꯔꯧ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯍꯩꯕ ꯫
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
Users by language

Hello World!

edit

Wikimedia Commons -  Mediawiki -  meta - SUL-Wikipedia-Wikidata