אנא משתעינא בלישנא ארמיא בבלאה בדרגא דקריבא ללישנא דינקותא.