Template:Wt/zgh/ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ/ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ

ⵜⴰ ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ Template:Wt/zgh/ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⴷⵉⴳⵙ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ, ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⵡⵉⴽⵉⵜⵏ.

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⵉⵙ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰ ⵓⵣⵡⵍ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵙ /ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⵎⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ, ⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⵔⵏⵓ ⵙ ⵓⵡⵔⵎⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉⵍ:ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ.

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙEdit

ⴰⵔⴰ <noinclude>{{wt/zgh/ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ}}</noinclude> ⴳ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ.