Template:Wt/zgh/ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ

ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ [ⵙⵏⴼⵍ]

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⵉⵙ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰ ⵓⵣⵡⵍ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵙ /ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⵎⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ, ⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⵔⵏⵓ ⵙ ⵓⵡⵔⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ.

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ

ⴰⵔⴰ <noinclude>{{wt/zgh/ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ}}</noinclude> ⴳ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ.

ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⴳ Template:Wt/zgh/ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ/ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵣⵎⵔⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵔⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ.
ⵎⴽ ⵜⵓⴼⴰⵎ, ⵔⵏⵓⵢⴰⵜ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ. /ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰ.