Heh di Schablohn weed vun dä Schablohn:Aanfang/1 jebruch.


De Parramehtere

edit
1  —  Der Tittel vun dä Sigg, woh mer och noh loore sull, wann et nit der Tittel vun dä Sigg es, woh heh di Schablohn dren objeroofe weed.
2  —  Der schtandattmääßeje Zotteerschlößel vun dä Sigg, woh heh di Schablohn dren opjeroove weed.